جالبکده
سرگرمی

خوابی که دنیا را تکان داد

در طول دوران مختلف نمونه هایی از پیشگویی افراد  یا الهامات به تعداد بسیار اندکی از انسان ها وجود داشته است.

 این اشخاص توسط اطرافیان  خود مورد تمسخر واقع می شدند یا اینکه به شهرت زیادی دست پیدا می کردند.

اما این که  به  ماوراءالطبیعه مربوط می شود ،الهامات الهی است یا دروغ و راست بودن آن ها موضوع بحث ما نیست.

داستانی که در ادامه مطلب می خوانید را می توان نمونه ای بارز از الهام به انسان به صورت ناخودآگاه دانست.

” خوابی که دنیا را تکان داد “

به طوری که ساعت دیواری دفتر روزنامه ” بوستون گلوب ” نشان میداد, ساعت اندکی از سه بامداد گذشته بود و خبرنگار کشیک شب بنام ” بایرون سام ” که روی نیمکت خوابش برده بود.

از خواب بیدار شد و سرش را تکان داد تا حالش جا بیاید و خاطره خواب وحشتناکی که دیده بود را از یاد ببرد .

 از اینکه می دید ھمـه آن حـوادث ناگوار, در عالم خواب اتفاق افتاده بود و حقیقت نداشت کاملا خوشحال بود . ھنوز صدای فریاد کسانی را که در اقیانوس جوشانی که غل غل میکرد و فرو میرفتند را  مـی شـنید .

 او در خـواب دیـد کـه تـوده ھـای مـذاب و گداخته ای از دامنه کوه, بسوی مزارع و دھکده و مردم آن جاری شده و انفجار عجیبی جزیره را به ستونی از آتش و دود و گل ولای مبدل ساخت است .

آب ھای خروشان دریا در نقطه ای که لحظه ای پیش جزیره در ان قرار داشت  سر به طغیان گذاشته بودند .

خوابی که دنیا را تکان داد
خوابی که دنیا را تکان داد

خبرنگار نشریه ” بوستن گلوب ” ھمانجا تنھا روی نیمکت نشست و سرش را بین دو دست خود قرار داده بود . انگاه مدادی برداشت و جزئیات خوابی که دیده بود را روی کاغذ یاداشت کرد .

 او در این یاداشت, به توصیف جزئیات ماجرا پرداخت و نوشت که چگونه مردم وحشت زده جزیره کوچک ” پرالیپ ” واقع در نزدیکی ” جاوه ” گرفتار توده ھای مذاب و دریای جوشان شدند و اتش فشان  ھمه چیز را از بین برد .

 کشتی ھا در برابر دیواری از آب, روی ھم میغلتیدند, وعاقبت آخرین انفجار جزیره ” پرالیپ ” را از روی صفحه زمین محو کرد . این خبرنگار امریکایی  آنچنان تحت تاثیر خواب خود قرار گرفته بود که تمام اتفاقاتی را که در خواب دیده بود  با جزئیات نوشت و سپس مطلـب را روی میـز گذاشـت .

 روز بعـد وقتـی سردبیر این یاداشت را مشاھده کرد و تصور نمود خبری است که ظرف شب گذشته بوسیله تلگراف دریافـت شده است و ” بایرون سام ” برای جلب توجه آن را روی میز او قرار داده اسـت .

 او ھنگامی کـه مطلـب را خوانـد احساس کرد این خبر یک خبر مھم است و برای ھمین او این مطلب را در دو ستون و در صـفحه اول روزنامـه چاپ کرد .

خوابی که دنیا را تکان داد
خوابی که دنیا را تکان داد

 ھنگامی که مشاھده کرد ھیچ یک از روزنامه ھای ” بوستن ” این خبر دست اول را چاپ نکـرده انـد بسیار خوشحال شد  و با شادمانی این مطلب را بوسیله تلگـراف در اختیـار خبرگـزاری ” اسوشـییتد پـرس ” گذاشت و آن خبرگزاری نیز به نوبه خود سایر روزنامه ھای امریکا را تغذیه کرد .

ھر چند این مطلب, مھم ترین مطلبی بود که در روز اوت ١٨٨٣ انتشار یافت . اما سردبیر روزنامه ” بوستن گلوب ” بـه دردسـر بزرگـی دچـار شد.

زیرا تمام روزنامه ھا خواستار جزئیات مربوط به این فاجعه بودند . در حالی که او نمی توانست پاسخ کافی و قانع کننده ای در اختیار آنان بگذارد .

 ارتباط با ” جاوه ” امکان پذیر نبود و خبرنگاری ھم که این مطلب را نوشته بود ، بعد از ترک روزنامه به خانه نرفته بود .

 بعد از کلی تلاش سرانجام سردبیر روزنامه ” بوستون کلوب ” انرا در خانه یکی از اقوامش یافت . ولی ” بایرون سام ” اظھار داشت که این مطلب را بر اساس خوابی که دیده بود برشته نگارش دراورده و تصادفآ آن را روی میز جا گذاشته است .

 بدتر از ھمه  مسئول کتاب خانه روزنامه نیـز اعلام کرد که جزیره ای بنام ” پرالیپ ” نه تنھا در ” جاوه ” بلکه در ھیچ نقطه دیگر جھان وجود ندارد .

سردبیر روزنامه ” بایرون سام ” را بخاطره این اشتباه اخراج کرد .

خبرگزاری ” اسوشیتدپرس ” برای چاره جوئی و حفظ اعتبار خویش در میان روزنامه ھای بزرگی که این گزارش بی اساس را چاپ کرده بودند, با دست پاچگی تشکیل جلسه داد .

خوابی که دنیا را تکان داد
خوابی که دنیا را تکان داد

 روزنامه ” بوستن کلوب ” نیز که آبروی خود را در خطر می دید در صدد بر امد راھی برای رھائی از این گرفتاری بیابد . سرانجام تصمیم گرفت در صفحه اول خود, از خوانندگان خود به خاطره چاپ این گزارش غیر مستند پوزش بخواھد و خنده ھای تحقیرآمیز رقبای خود را تحمل کند .

 ولی ھمان روز طبیعـت قـدم بـه میـدان گذاشت . امواج خروشان و سھمگین, سواحل باختری امریکا را مورد تھدید قرار داده بودند . در ھمان زمان خبر رسید که فاجعه بزرگی در نزدیکی اقیانوس ھند اتفاق افتاده است و بر اثر طغیان اب  ھزاران نفر جان خود را از دست داده اند  و امواج سھمگین چندین فرونـد کـشتی را بـه کـام خـود فـرو بـرده اسـت .

 روزنامـه ھا قسمت ھایی از گزارش مربوط به این حادثه را چاپ کردند و منتظر ماندند تا گزارش کامل تری بدستشان برسد.

. از ” استرالیا ” خبر رسید که ھوا منقلب شـده و امـواج وحـشتناکی بـه سـواحل امریکـا – مکزیـک – امریکـای جنوبی یورش برده….

چنان ھنگامه ای بر پا شده که نظیر ان در تاریخ بشر دیده نشده است . چند روز بعـد کشتی ھایی که از این حادثه جان سالم به در برده بودند, ھمراه خود اخبار ھولناکی درباره آتش فشان جزیره “کرآ کاتو ” اوردند .

این گزارش حاکی بود که در گیرودار یک انفجار وحشناک در تنگـه ” سـوندا “جزیـره مـذکور به کلی ناپدید شده بود .!

 نوسانات مربوط به سنجش فشار ھوا به سراسر جھان گزارش شد و این نوسـانات, موجبات پیدایش یک تلاطم عظیم جوی را فراھم ساخت که در برابر شگفتی و حیرت دانشمندان , سه بار کره زمین را دور زده بود .

 از نظر مطبوعات این فاجعه یکی از مھم ترین حوادثی بود که تا ان زمان رخ داده بـود. بـه ھمین جھت اخبار مربوط به این حادثه را با تیترھای درشت منتشر ساختند .

خوابی که دنیا را تکان داد
خوابی که دنیا را تکان داد

چند روز بعد ” بـایرون سـام ” یعنی ھمان خبرنگاری که به اصطلاح گاف داده بود, نه تنھا به سرکار خود بازگشت, بلکه عکس و تفضیلات او با آب وتاب زیاد, در صفحه ھای روزنامه ھای امریکا به چاپ رسید .

البته ھیچکس نفھمید که چگونه این خبر از فاصله ای بسیار دور یعنی در حدود نیمی از محیط کره زمین به این خبرنگار امریکایی الھام شده بود.!

جزیره ” کارآ کاتوآ ” در روز ٢٧ اوت دست خوش حادثه شد و روز بعد از ھـم پاشـید و در روز ٢٩ اوت بـه زیـر اب رفـت . صحنه وحشتناکی که ” بایرون سام ” در خواب دیده بود , عملا تحقق یافت . ولی او در یاداشت خود نام جزیره را ” پرالیپ ” ذکر کرده بود.

در حالیکه فاجعه اکنون در جزیره ای بنام ” کارآ کاتوآ ” اتفاق افتاده بود . سال ھا این موضوع نا معلوم باقی ماند تا اینکه انجمن تاریخی ھلند یک نقشه قدیمی برای او فرستاد که در آن  نام این جزیره ” پرالیپ ” ذکر شده بود ومعلوم شد که اھالی بومی در یکصد و پنجاه سال قبـل این جزیره را ” پرالیپ ” می نامیدند ولی از ان تاریخ به بعد دیگر به این نام خوانده نمی شد .

امیدواریم از این مطلب لذت برده باشید

با جالبکده همراه باشید.

منبع:تبیان

-بیشتر بخوانید:

با قرص wifi حامله نشوید

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا