جالبکده
علمی

انیاگرام تیپ شش شخصیتی

باشخصیتی جدید آشنا می شویم که علاوه برداشتن باور پنهانی همه تیپ‌ها ، باور پنهانی تیپ شش در او غالب است و به این شخص تیپ شخصیتی شش می‌گوییم.سعی داریم در یک مقاله به صورت کامل مبحث انیاگرام تیپ شش شخصیتی را برای شما بیان کنیم.

 • باور پنهانی تیپ شش :

من همیشه وظیفه خود را انجام می‌دهم ومی توان روی من حساب کرد،ولی دیگران قابل‌اعتماد نیستند.
این باور اساس همه رفتارهای شخصیت تیپ شش خواهد بود.

 • تیپ شش : وفا خو و وفاجو The Loyalist

فرد متعلق به این تیپ شخصیتی معمولاً قابل اطمینان،وفادارومحترم است،که گاهی هم محافظه کارانه وباشک وتردید به مسائل می‌نگرد.دوست یاب وباگذشت است.تفکروتصمیم محکم وراسخ ندارد.درمرحله سالم شخصیتی خودفردمسئول،مدعی حق ووفاداراست.دوستان فراوانی دارد ودنبال موفقیت شخصی خودنیست،توانایی‌های خودرابرای امورمردمی وپیشرفت جامعه به کارمی برد.

انیاگرام تیپ شش شخصیتی

نگاه کلی به دنیا:
دنیامکانی تهدیدکننده است ومن به صلاحیت دیگران شک دارم.

تیپ شش براساس باورپنهانی خود ازنظرتعصب شخصیتی فکری دچارشک می‌شود،که باتعالی بخشیدن خود می تواندبه به فضیلت ذاتی ایمان برسد.
وازنظرتعصب شخصیتی احساسی دچارگناه ترس می‌شود که باتعالی بخشیدن به این تعصب احساسی به مقام شجاعت خواهد رسید.

تیپ شش ازنظر شعورانسانی مربوط به کدامیک ازمراکز شعوراست :
این تیپ جز تیپ‌های مرکز تفکرهستند(۵،۶،۷).
افراد زیرنفوذ این مرکز،درجستجوی حامی وراهنمای درونی هستند.
زیربنای سدشخصیتی دراین گروه ترس است.
مشکل اساسی این گروه تشویش ونگرانی آن‌ها درموردعدم امنیت وپشتیبانی است،شخصیت شکل گرفته دراین گروه درجستجوی امنیت است.
تیپ شش (وفاجو و وفاخو) سعی می‌کند که باوفاداری به دیگران،امنیت خودراحفظ کند ومتعلق به گروه موافق است.

جایگزینی تیپ شش درگروه ها :
تیپ شش براساس روابط اجتماعی جز گروه موافق دسته بندی می‌شود.
وبراساس شباهت جز گروه واکنش گراهست.
وبراساس خود جز گروه وابسته دسته بندی می‌شود

 • تیپ‌های موافق:

ازنظر روابط اجتماعی به طرف دیگران حرکت می‌کنند.افرادمتعلق به این گروه احتیاج دارندکه به دیگران خدمت کنندومی کوشندکه باجلب توجه کردن ،به این نیازبپردازند.موافق بودن این گروه بدین معنی نیست که بادیگران موافقت دارند،بلکه بدین معنی است که با«خودبرتر»موافق هستندوسعی می کنندکه تمام مقررات،قوانین واصول اخلاقی آموخته شده(خودبرتر)رابه کارببرند.

تیپ‌های گروه موافق هنگام برخوردبافشارهای زندگی ومشکلات به«خودبرتر»روی می‌آورند که دریابند کاردرست چیست.درواقع می‌توان گفت افراد متعلق به تیپ‌های شخصیتی این گروه باخودبرترموافق هستند نه بادیگران.

انیاگرام تیپ شش شخصیتی
 • گروه واکنش گرا:

افرادمتعلق به این گروه بامشکلات ودرگیری ها،به طورهیجان زده وبسیاراحساساتی برخوردمی کنندوبه همان اندازه که خوداحساسی وهیجان زده هستند،متوقع هستند که دیگران هم باشند.درموردخوب وبدبودن عقیده راسخ دارند ومشکلات خودراازدیگران نمی‌پوشانند.درصورت اختلاف بادیگران احساس قوی خودرانشان می‌دهند وبعد به حل وفصل آن می‌پردازند.

 • گروه وابسته (۳،۶،۹):

این سه تیپ شخصیتی بطورعمیقی به کسی،چیزی ویاموقعیتی که احساس راحتی برایشان فراهم می‌کند،وابستگی پیدامی کند.می‌تواند یک فرد،یک چیز ،یک احساس،یک باور،یک کار،یک صندلی راحتی و……باشد.
« خود » دراین گروه بایک پدیده خارجی رابطه بسیارعمیق ومحکم دارد.

ترس تیپ شش :
نداشتن حامی،راهنما وعدم توانایی برای زندگی مستقل است

محاسن شخصیتی تیپ شش:
قابل اعتماد واطمینان،مسئول وباثبات،معنوی وخداشناس،محترم وباوقار،جذاب ،مدبر وبااحساس،راسخ وپایدار،محتاط،سنتی وبافرهنگ

معایب شخصیتی تیپ شش:
مظنون ،تنگ نظر،سخت گیرونکته بین،متعصب،گوش به زنگ ومراقب ،جاه طلب ،منفی باف وشکاک، بی اراده وترسو،مستبد،ملاحضه کا ی شدید،هیجان زده.

بال‌های تیپ شخصیتی شش:
تیپ شش دوبال پنج وهفت دارد که درهمسایگی اوهستند.
چنانچه بال تیپ پنج شخصیتی اوقوی باشد ازاوشخصیتی مدافع ومبارز می‌سازد
وچنانچه بال هفت اوقوی باشد این شخصیت رفیق وهمراه است.

گزینش اجتماعی تیپ شش (شگردآنهادرتعامل باافرادجامعه) :
باابرازنارضایتی وامتحان کردن دیگران درموردتعهدات آن‌ها

 • گزینش اجتماعی :

دراموراجتماعی وهمه نهادهای فرهنگی،افرادمی خواهند که اهداف وتجسم های ذهنی آنهاموردتایید وپذیرش دیگران واقع شوند وبه این جهت باتوجه به تیپ شخصیتی خود شگردهای رفتاری بخصوصی رابرمی گزینند که دیگران رابا زیرکی خاص خود،زیرنفوذ قراردهند.هرتیپ شخصیتی متوسل به الگوی خاص خودمی شود تابتواند به این تمایل خودجامه عمل بپوشاند که تدریجابه شکل عادت درشخصیت آن‌ها جای می‌گیرد.

انیاگرام تیپ شش شخصیتی

 

تمایلات اصلی وپیچیدگی های حاصل ازآن :
تمایلات انسانی ،مکانیسم دفاعی برای ایجادتعادل درمقابل ترس‌های موجوداست.هرتیپ شخصیتی برای دفاع ازخود دربرابرترس اصلی شخصیتش،تمایلات اصلی‌ای پیدامی کند.چنانچه گرایش به تمایلات اصلی ازحد تعادل تجاوزکند،پیچیدگی شخصیتی مربوط به آن تمایل عمیق‌تر وغالب ترمی شود وآنجاست که تیپ شخصیتی،شکل ناسالم به خودمی گیرد،
تیپ شش تمایل به اینکه امنیت داشته باشد وپیچیدگی حاصل ازآن وابستگی به باورها خواهد بود

گرایش طبیعی درمواقع آسایش (کامل سازی =پیش روی):
تیپ وفاجو ونامطمئن شش، همانند تیپ سالم نه عمل می‌کند که بیشترآسوده،آرام وخوشبین است

گرایش طبیعی درمواقع فشارهای زندگی(تجزیه پردازی=پس روی) :
تیپ مسئول شش،ناگهان همانند تیپ متکبر وخودخواه سه عمل می‌کند.

بخودآمدن تیپ شخصیتی شش :
هنگامیکه برای راهنمایی وپشتیبانی های کاملاً خصوصی ودرونی به محیط خارج ازخودمتکی می‌شود

 • شکل گیری شخصیت تیپ شش :

شک یعنی نبوداعتماد.دربرابر ازدست رفتن امنیت دائمی ذات وگوهر درونی،کودک باترس،ازخودواکنش نشان می‌دهد وازهمان ابتدا تاآخرعمرذهنش درگیر مقوله‌ای بنام شجاعت می‌شود.ترس ،وابستگی فردبه قوانین وقدرت های محافظ رابه همراه خواهدداشت.این وابستگی،شکل کاذب ایمان واطمینان است.

انیاگرام تیپ شش شخصیتی

تیپ شش ذهنیتی مشابه تعالیم بودایی دارد که شک را یک اصل می‌پندارد.دراین تعالیم،موفقیت ونیت خیر،زیرسوال می‌رود وشک وتردید،به عنوان مقدمه ایمان،تعلیم داده می‌شود.درابتدای مسیرایمان،باورهای راسخ درفردشکل می‌گیرد،امادرادامه ،همانند تمامی خصلت‌هایی که ازذات وگوهر درونی انسان منشاء می‌گیرند،ایمان می‌تواند موجب رشد وآگاهی فرد گردد.

 • تعریف کلی تیپ شخصیتی شش :

تیپ شخصیتی شش،تیپ پایه‌ای است که درمثلث تفکرقراردارد،بیشتراز بقیه تیپ‌ها باذهن وفکرآزادبیگانه است وقادرنیست خرددرونی خودراآن طور که باید درزندگی بکارببرد.افرادمتعلق به این تیپ ،راهنمای درونی درستی ندارند وبه همین دلیل به افراددیگر،ویابه سیستم کاری وعقیدتی ویابه عقاید واعتقادات خاص متوسل می‌شوند که راهنمای آنهاباشد.

این افرادبه دوستان ،عقاید واعتقادات ویک سیستم بسیاروفادارهستند (حتی هنگامیکه توسط آنها زیرسوال می‌روند ویاردمی شوند).اعتقادآنها دربعضی موارد،ممکن است سرپیچی ویامبارزه بایک سیستم باشد نه حمایت وپشتیبانی ازآن سیستم.

یکی دیگراز خصلت‌های اخلاقی تیپ شش مدافع بودن آنهاست،بدین معنی که حاضرند برای دفاع ازشخصی،عقیده ویاسیستمی به جنگ برخیزند ویااینکه ازفامیل ودیگران خیلی بیشتردفاع کنند تاازخودشان.دلیل وفاداری فراوان آنها کسب اطمینان خاطربرای داشتن حامی است وترس ازاینکه مباداتنها بمانند.درواقع عدم اعتمادبنفس آن‌هاست که این نیازرابه وجودمی آورد،زیرابراین باورند که توانایی‌های لازم رابرای حل مشکلات زندگی ندارند وباید به محیط خارج ازخودبرای حمایت وراهنمایی تکیه کنند.

انیاگرام تیپ شش شخصیتی

تیپ شش ،تیپ پایه‌ای مثلت تفکراست وافرادی که دراین تیپ هستند کمتراز بقیه تیپ‌ها باخرد وراهنمای درونی خود درارتباطند.این بدین معنی نیست که فاقدقدرت تفکرهستند،برعکس خیلی فکرمی کنند وفقط ترس دارند ازاین که بخواهند تصمیم بگیرند.مهم تراین که درتضادفکری هم بسرمیبرند ومی دانند که نباید اجازه دهند دیگری برایشان تصمیم بگیرد ویاآنهاراکنترل کند.بطورکلی ازقبول مسئولیتی که ممکن است موردسرزنش واقع شوند،بسیارترس واضطراب دارند.

تیپ شش به ترس ،نگرانی واضطراب درونی خودواقف است ودائم به این فکراست که چگونه امنیت خودراحفظ کند.اگراحساس کنند که به اندازه کافی ازحمایت دیگران بهره مند می‌شوند بخوبی می‌توانند که بااعتمادبه نفس درزندگی پیش روند،اماچناتکه به مشکلی برخوردکنند ونتوانند موفق شوند،شک وتردید درآنها نمایان می‌شود وترس اصلی آنها که همانا ازدست دادن حامی است برآنها غلبه می‌شود.درواقع فقدان راهنمای درونی سبب می‌شود که برای کسب امنیت،دائم درتلاش باشند وبرای اینکه مطمئن شوند که احساس امنیت می‌کنند،به محیط خارج خود روی می‌آورند.

تیپ شش دارای خصلت‌های اخلاقی متضاد هستند ،بدین معنی که هم قوی وهم گاهی بسیارضعیف می‌باشند.هم شجاع وهم ترسو هستند.اعتمادمی کنند وشک دارنند.قاضی هستند ودفاع می‌کنند.مهاجم وسربه زیرهستند.وکیل هستندومحاکمه می‌کنند.هم متفکرند وهم اهل عمل.هم اجتماعی هستند وهم فردگرا.هم اعتقادراسخ دارند وهم مشکوک.همکاری می‌کنند وهم دوبه هم زن هستند.هم رئوف هستند وهم سنگدل.هم بخشنده هستندوهم گداصفت.
خلاصه اینکه هیجانات واضطرابات درونی درآنهازیاداست وچنانکه یادبگیرند این اصل رابپذیرند وخودرابرای روبرویی ومقابله باآنها آماده کنند،اعتمادبه نفس لازم رادرخودشکوفا کرده وازامنیت وحمایت درونی خودبهره مند می‌شوند.

تیپ شش بایداین مسئله مهم رابپذیرد که دنیادرحال تغییر وبطورکلی غیرقابل پیش بینی ونامطمئن است،اگربیش ازحد کوشش کنند که بجای آینده نگری درزمان حال زندگی کنند،می‌توانند بزرگترین هدیه(آرامش وصلح درونی)رابه خوددهند وافکارخودرابهذجای دنیای نامطمئن بیرونی برروی صلح وآرامش درونی متمرکز کنند.

تیپ شش درمراحل مختلف رشدشخصیت خوددرنوسان هستند واین باعث می‌شود که برای ایجادیک نوع تعادل به سوی تیپ سه ونه به طور مرتب گرایش پیداکنند واین مسئله به پیچیدگی وتغییرات زیاد محیط می‌افزاید.بطورکلی می‌خواهند که روابط خوب ودرستی بادیگران داشته باشند واین باعث می‌شود که برای حفظ روابط خودبادیگران خیلی متعهد باشند تامبادادرمعرض طردشدن ودوری گزیدن قرارگیرند

بطورکلی برای داشتن امنیت ،براین باورهستند که باید ازدیگران کمک بگیرند وباآنها روابط عاطفی برقرارکنند ولی برای حفظ عزت نفس خود،تاثیری دیگران راردمی کنند وحالت دفاعی پیدامی کنند.افراد تیپ شش می‌توانند که خیلی سرسخت وجنگ جو باشند تاثابت کنند رییس خودشان هستند.دائم دراین جدل درونی هستند که می‌خواهند بامردم نزدیک باشند ویا ازآنها فاصله بگیرند واین مسئله درآنها موجب بروزشک،تردیدونگرانی می‌شود.

 • الگوی برگزیده دوران کودکی :

بزرگ‌ترین ترس ونگرانی تیپ شش نداشتن راهنماوحامی است.میدانیم که بطورکلی تمام کودکان این ترس ونگرانی رابطورطبیعی دارند،امادراین تیپ شخصیتی،این ترس بسیارقوی است.به همین دلیل کودک تیپ شش به شخص حامی درخانواده وابستگی پیدامی کنند ( دربیشترموارد پدرخانواده ). این وابستگی نه فقط برای حمایت وامنیت است ،بلکه برای راهنمایی وپشتیبانی واخذتصمیم هم می‌باشد.درتیپ شش نقش پدریاهرکسی که نقش حامی رادارد،درساختارفردی بسیار مهم است،زیراکه اعتمادبه نفس واطمینان خاطر که مهم‌ترین تمایل آنهاست،بیشترتوسط این فردساخته وپرداخته می‌شود.

انیاگرام تیپ شش شخصیتی

اطمینان وآرامش فکری لازم ،موقعی تثبیت می‌شود که کودک ازنداشتن حامی،تشویش ونگرانی نداشته باشد وفقط درچنین شرایطی،کودک تیپ شش می‌تواند سالم زندگی کند وآرامش وصلح درونی اوست که به خرد وراهنمای درونی اواجازه شکوفایی می‌دهد.اگراین فرد حامی،درزندگی کودک نباشد ویاباشد ولی نیازاو وتمایل اصلی اوراپاسخگونباشد،کودک تشویش ونگرانی عمیق نسبت به دنیای خارج وهمین طورنسبت به توانایی‌های فردی خودبرای مبارزه بامشکلات پیدامی کند ودرنتیجه ترس اصلی وپایه داری دراوشکل می‌گیرد ودردوران بلوغ به طورمرتب خود رانشان می‌دهد.

زنگ خطروعوارض بیمارگونه :
تیپ شش چنانکه بارویدادهای ناگواری مانند ازدست دادن عزیزی مواجه شوند ویادردوران کودکی موردتجاوز جسمی وروحی واقع شده باشند،به سوی ناسالم تیپ خ‌دمی روند وترس بسیارزیادی برآنهاغلبه می‌کند که پیامدآن کنش‌های نادرست رفتاری است.این مسئله متاسفانه برترس آن‌ها افزوده وامنیت آنهارا نیزبیشتر به مخاطره می‌اندازد وحتی احتمال دارد که منجربه نابودی‌شان گردد.

اگرخودشما ویاکسی که اورامی شناسید به مدت دویاسه هفته عوارض زیررابطورمدام ازخودنشان دهد باید ازمتخصصین امرروانشناسی کمک بگیرد :
هیجان وتشویش بسیارزیاد.
حس خودکم بینی شدید وافسردگی مزمن.
ترس ووحشت فراوان ومدام درارتباط باازدست دادن حامی.
بطورمتناوب وابستگی وسرپیچی نشان دادن درتمام امورزندگی.
انتخاب دوستان ناباب ووابستگی به روابط ناسالم.
شک وتردید بسیارشدید وآشفتگی ذهن.
واکنش حمله‌ای وتشنجی نسبت به کسی که دشمن می‌دانند.

عوارض بیمارگونه :
دیوانگی وآشفتگی ذهن.
اختلال شخصیت مرزی.
اختلالات گسستگی.
منش فعال پرخاشگری.
هیجان وتشویش بسیارزیاد.

روش‌های رشد دادن به به تیپ شخصیتی شش :
باید توجه کنید که چقدروقت صرف این می‌کنید که راجع به آینده فکرکنید وببینید که درآینده چه پیش می‌آید ویاپیش بینی‌های شما درواقع تاچه اندازه به واقعیت می‌پیوندد.باید دقت کنید که این مشغولیات ذهنی تاچه اندازه وقت شمارامی گیرد واجازه نمی‌دهد که به مسائل روزانه که درپیش رودارید بپردازید.چنانچه نگران رویدادهایی هستید که به آینده مربوط می‌شود وکارهای مهم وضروری که باید همان روز انجام دهید رافراموش می‌کنید،زنگ خطری است که می‌بایست به آن توجه کنید وباید سعی کنید که تشویش وهیجانات ذهنی خودرا ازطریق مدیتیشن ،آرام کنید،بخصوص آن روشی که روی جسم وبدن متمرکز می‌شود.

انیاگرام تیپ شش شخصیتی

افرادتیپ شش معمولاً نمی‌توانند ازموقعیت های خودلذت ببرند،زیراکه بلافاصله تشویش ونگرانی جایگزین آن می‌شود.حتی ممکن است که هراس داشته باشند ازاین که شاید موفقیت آنها دیگران رارنجانده ویاخشمگین کند.هنگامیکه موفقیتی بدست می‌آورید.اگرچه کوچک باشد،بایدتعمق کنید وبانفس های عمیق سعی کنید آرامش بدست آورید.سعی کنید که موفقیت خویش راهضم کرده واثرآن راکاملا درخود حس کنید.این روش سبب می‌شود که بتوانید ازخودودیگران حمایت کنید.یادآوری این لحظه هاکه سعی کردید موفقیت خودراهضم نمایید،باعث می‌شود اتکابه نفس خودراتقویت کرده وآسوده خیال باشید وبتوانید به توانایی خودبرای حل مشکلات اطمینان کنید.

سعی کنید توجه خودرامتمرکز کرده ومهم تراین که دقت کنید که به چه چیزی اطمینان دارید وچه تصمیم‌هایی می‌گیرید،درمواقعی که به خودمطمئن نیستید وحس می‌کنید که باید به دوستان قابل اطمینان رجوع کنید،توجه نموده وکوشش کنید دلیل این که چرافکرمی کنید آنهابیشتروبهتر می‌دانند رابیابید.لازم است که به خشم خود درمواقعی که آن‌ها نمی‌توانند پاسخگوی نیازشما باشند پی ببرید.توجه کردن به این احساسات درونی وترس وهراس های باطنی سبب می‌شود که دریابید این افکارچیزی بیشتر ازتخیلات ذهنی شمانیستند وباحقیقت امرهیچ گونه هماهنگی ندارند وهرچه بیشتربتوانید حقایق راببینید،هراس‌های ذهنی کمترشده ودرنتیجه فکرتان آزاد می‌شود تابتوانید به راهنما وخرد درونی خود دسترسی پیداکنید.

تیپ شش نسبت به افرادی که درزندگی شان هستند احساس مسئولیت زیادی دارند ومی کوشند پاسخگوی تعهدات خود باشند،امابرای پرورش ورشد شخصیت خودکارزیادی انجام نمی‌دهند.ترس ازتغییر وناشناخته ها هم این بی توجهی نسبت به خودرامی تواند تشدیدکند.داشتن یک مشاورروحی به احتمال زیاد می‌تواند برای یافتن روش درست خودسازی وخودپروری به شماکمک زیادی بکند.امابایدبخاطرداشته باشید که شهامت وتوانایی شخص شماست که بهترین مشوق وضروری ترین ابزارکاراست.

می‌بایست بکوشید که چیزهای مختلف ومتفاوت راامتحان کنید.مثلاً غذاهایی راکه تابه حال نخورده‌اید ویاورزش هایی که فکرمی کنید علاقه‌ای به تماشای آنهانداریدراامتحان کنید.به همین دلیل دوستان ورفقای جدیدی راباروی بازوپذیراانتخاب کنید،زیراکه این پذیرفتن وبازبودن به تغییرات،نه تنهاباعث می‌شود که راجع به خودودنیای اطراف بیشتربیاموزید،بلکه سبب می شودکه حامی ومشوق بیشتری داشته باشید.

بایدبیاموزید که وقت آزاد وآرامی برای خود درنظربگیر ید،این بدان معنانیست که ساعتها تلویزیون ببینید،بلکه وقتی که بتوانید باخودبطوربسیارسادهای تنهاباشید مانند :پیاده روی درطبیعت ویا‌پارک،باغبانی ،شناومدیتیشن.مهم تراین که بایدهرگونه تفکرات ،یاواهمه های ذهنی خودراکاملا کناربگذا ید وبه آنچه درحال انجام آن هستیدتوجه کنید.این دقت راباید فقط به خوداختصاص دهید تابتوانید آن لحظه وزمان حال راتجربه نمایید ونیزکوشش کنید که احساسات وتغییرات بدن خودرادریابید وذهن خودراازسایرمسائل زندگی دورکرده وآرام سازید.

 • انواع تیپ شخصیتی (سالم،متوسط وناسالم ) :

نگرش کلی به نوع سالم :
تیپ شش سالم معمولاً دوستانی محبوب وخوش خوهستند که افراد ،احساس گرم ومحترمانه ای نسبت به آنهادارند واین خودسبب می‌شود که بخواهند حامی آنهاباشند.خیلی قابل اعتمادهستند ومسئولیت های خودراجدی می‌گیرند وپشتکارخوبی هم دارند.آن‌ها همراهی خودرابه دیگران باوفاداری نشان می‌دهند،ضمن اینکه حساب شده رفتارمی کنند وموقعیت ها وافرادراچنان که لازم بدانند زیرسوال می‌برند.روحیه مثبت واطمینان خاطرازخودنشان می‌دهند وبه دیگران هم منتقل می‌کنند.

 

دوستان وفامیل برای آنهامهم وباارزشند.درانجام کارهای دستی بسیاردقیق وماهرهستند وخیلی اهل عمل می‌باشند.بطورکلی ازتعادل رفتاری برخوردارند وهنگامیکه درلایه بسیاربالای سلامت شخصیتی خودهستند،خیلی متکی به خودمی باشند وبه راهنمای درونی خوداعتماد دارند وبه خوبی قادرندبه آن رجوع کنند.آنان استقلال کامل دارند ودرعین حال حامی وهمراه دیگران هستند.دراین مرحله شجاعت ورهبری درآنها شکوفامی شود وخلاقیت وهنر آن‌ها نیزخودرانشان می‌دهد.

نگرش کلی به نوع متوسط :

دراین مرحله ازاعتماد به نفس کمی برخوردارند وبه جستجوی عوامل بیرونی می‌پردازند که آنهاراحمایت وراهنمایی کندوبه این ترتیب سعی براین دارند که امنیت واطمینان خودشان راتامین کنند،وقت وانرژی خود رابیشترصرف نظرات،عقاید ،اشخاص،رهبران ویاسیستمی می‌کنند که درذهن وتفکرآنها قابل اعتماد است ولی کماکان شک وتردیدنسبت به ناشناخته‌ها درآنهاقوی می‌باشد.

قدرت تصمیم گیری آنهاکم وگرفتن تصمیم برایشان سخت است وسرانجام کارهای خودرابه تعویق می‌اندازند.نسبت به آینده نگران و مشوش هستند ولی آن رابه راحتی بروزنمی دهند ورفتارخشونت آمیز مخفیانه پیدامی کنند.ضمن ظاهر آرام،درونی ناآرام دارند،طعنه وکنایه می‌زنند وعکس العمل های خشونت آمیز مرموزانه ازخودنشان می‌دهند.افراد یادوست آنهاهستند ویادشمن.بطورکلی به خودشان ودیگران اطمینان ندارند.

نگرش کلی به نوع ناسالم :

ترس آنهابرای نداشتن حامی وراهنما مشکل واقعی ذهن آنهاست،درنتیجه کنش‌های دفاعی آنها به ترس وهراسشان می‌افزاید.توانایی آغاز وحرکت درکارخودراازدست می‌دهند ونیازآنهابه داشتن حامی وراهنما زیادترمی شود واحساس خودکم بینی وهراس بی پایه‌ی آنها نیزقوی ترمی گردد،بطوری که به دیگران وابستگی شدیدپیدامی کنند.فضیلت وکمک دیگران رابی ارزش کرده ونیاز وهراس بی پایه‌ی خودراازنداشتن حامی انکارمی کنند.

باخودمدام درحال جدال هستند وبالاخره ازافسردگی واحساس بیهودگی آزارمی بینند وبه همه چیزواکنش شدید نشان می‌دهند،زیراکه خودرابسیارناتوان می‌پندارند وناخودآگاه حالت‌های تهاجمی ازخودبروز می‌دهند.نگرانی وهراس آن‌ها ازتنها شدن باعث می‌شود که تشنج رفتاری پیداکنند وبه اعمال خودآزاری نیز دست بزنند.اعتیادبه الکل وداروهای مخدر دراین افرادزیاددیده می‌شود.دراین مرحله رفتارهای بیمارگونه ازخودنشان می‌دهند.

انیاگرام تیپ شش شخصیتی
 • لایه‌های نه گانه رشد تیپ شخصیتی شش :

لایه‌های مرحله سالم(۱،۲،۳) :
لایه یک (آزادی ورهایی ) :
متکی به خودوشجاع :
دراین لایه رشد،برای کسب امنیت وهدایت،به محیط خارج ازخودمتکی نیستند وراهنمای درونی خودراکشف کرده‌اند،خواسته‌ها وتمایلات اصلی خودراکه کسب امنیت وهدایت است،باذهن وآزاد وتوسل به خرد درون خود برآورده می‌کنند.دراین مرحله انسانهایی پایدار،راسخ ،متکی به نفس ،آرام ودلیرهستند.

لایه دو(توانایی‌های روانی ) :
قابل اطمینان ووفادار :
به محیط خارج ازخود برای کسب امنیت توجه می‌کنند.دوستی،پایداروقابل اطمینان هستند،کوشش دارندکه ثبات وروابط محکمی درمحیط بوجودآورند.براین باورندکه فردی متعهد،قابل اطمینان،وفادار وپایدارهستند.

لایه سه(ارزش‌های اجتماعی ) :
متعهد وهمراه :
کوشش می‌کنند سیستم عادلانه وسودمندی به وجودآورده وآن رادنبال کنند.نسبت به دوستان خود بسیاروفادار ومتعهد هستند.پرکاروبادقت می‌باشند.به ریزه کاری توجه نشان می‌دهند،بسیارمنظم واهل عمل‌اند ومی توانند مشکلات راقبل ازبروز آن ،پیش بینی کنند.

لایه چهار(ناهماهنگی بااموراجتماعی) :
مسئول وباوفا :
دراین لایه ازرشد،ازاین که مبادا استقلال خودرا ازدست بدهند،کمی می‌ترسند.احساس می‌کنند که ممکن است به حامی نیازمند باشند.بدین دلیل وقت وانرژی خودراصرف سازمان‌ها ویافرادی می‌کنند که باوردارند ممکن است به آنهانیازمندشوند،ضمن اینکه خیلی هم درانجام این کارراحت نیستند.دربیشترمواقع سعی می‌کنند که اطمینان وحامی رادرخودجستجوکنند.

لایه پنج (کنترل) :
سردرگم ونامصمم :
نگران هستند که نتوانند توقعات پیچیده درارتباط بامسئولیت هاوتعهدات خودرابرآورده کنند.باگزینش رفتارهای دفاعی سعی می کنندخودرازسردرگمی نجات بدهند.خصلت‌های بدبینی،بدگمانی وهراس درونی آنها مشهوداست که سبب بی ثباتی وضعف درتصمیم گیری وهمچنین برانگیختگی ذهنی می‌شود.

لایه شش (جبران وغرامت ):
مستبدوسرزنش کننده:
احساس می کنندکه دارندحمایت رفقای خودراازدست می‌دهند.اصلاً به خودشان اطمینان ندارند ودرجستجوی دلیل هراس واضطراب خودهستند.افرادمتعلق به این گروه واکنش گرا،تلخ مزاج وبدگمان هستند وتصورمی کنند که به نیکوکاری آنهاخیانت شده است.دیگران رامقصرمی دانند ومرتب به جدل باآنها می‌پردازند.

لایه هفت (تجاوز) :
هراس بی امان :
احساس می کنندکه اعمالشان،برایشان دردسر به وجودآورده است وبه همین دلیل به خودشان اعتماد ندارند واعمال واکنشی آنهاهم تاییدی هست براین باور.احساس بیهودگی وهراس ناشی ازترس بی اساس،موجب افسردگی آنهامی شود وبه دنبال چیزی می‌گردند که آنها راازاین حالت ترس ونگرانی نجات بدهد.

لایه هشت (وسواس وزیاده روی ) :
آشفتگی خیال :
دراین لایه ازرشد تیپ شش آنقدراحساس ناامنی دارندکه فکرمی کنند دیگران می‌خواهند آنهارانابودکنند وبه همین دلیل آشفتگی خیال ووحشت بی اساس آنها گسترش می‌یابد.انگیزه‌های درونی این افرادبرای مبارزه وحمله به دشمنان خودممکن است جامه‌ی عمل بپوشد.

لایه نه (بیماری وناخوشی) :
خودآزاری وخواری :
دراین مرحله چون معتقدند اعمال نا‌پسندشان مستوجب مجازات است،خیلی احساس گناه می‌کنند ودرنتیجه ازخودمتنفرمی شوند ومی خواهندکه خودرامجازات کنند.به همین دلیل خود را خواروپست می‌پندارند وشروع می کنند به خودآزا ی وامکان دارد که دست به خودکشی بزنند.

وبسایت جالبکده

منبع:ویکیپدیا

بیشتر بخوانید:

اینیاگرام تیپ دو شخصیتی

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا