جالبکده
علمی

انیاگرام تیپ پنج شخصیتی بخش اول

با ادامه ی مفاهیم انیاگرام تیپ پنج شخصیتی را مورد بررسی قرار میدهیم و سعی داریم که در دو بخش در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.
 • باورپنهانی تیپ متوسط پنج ازخود :

من خیلی باهوش هستم وآنچه می فهمم،دیگران نمی فهمند ودرنتیجه قدرمرانمی دانند
 • تیپ پنج : فکور (جستجوگر وکناره گیر) :  The  Investigator

فرد متعلق به این تیپ شخصیتی معمولا کناره گیرومنزوی است. ازاینکه برای دیگران وقت وانرژی بگذارد راضی نیست.همبستگی ها وتعهدات را دوست ندارد.بسیارمطلع،باتدبیر وآگاه است. درتجزیه وتحلیل مسائل ‌پیچده مهارت دارد.درمرحله سالم شخصیت خود،فردی دانشمند،بامنطق وفلسفه گرا،مصمم وپایداراست.دانش خودرادرخدمت بشریت می گذارد.

 • نگاه کلی به دنیا :

دنیای بیرون به من ضربه میزند.بایددرخلوت خودم باشم تاتفکرکنم وانرژی بگیرم.
تعصب شخصیتی فکری این تیپ ،حساسیت وفضیلت ذاتی فکری اودانایی فراگیراست.
تعصب شخصیتی احساسی اش طمع وفضیلت ذاتی احساسی اش وارستگی هست.
مربوط به کدام مراکزشعورانسانی هستند؟
جز تیپ های مرکز تفکر(۵،۶،۷) هستند.
افراد زیرنفوذ این مرکز،درجستجوی حامی وراهنمای درونی هستند
زیربنای سد شخصیتی این گروه ترس است مشگل اساسی دراین تیپ تشویش ونگرانی آنهادرموردعدم امنیت وپشتیبانی است.شخصیت شکل گرفته دراین گروه درجستجوی امنیت است.
تیپ پنج (متفکروکناره گیر) برای حفظ امنیت خود،ازدیگران فاصله می گیرد ومتعلق به گروه کناره گیر است.تیپ شخصیتی پنج بافعالیت بیش ازحدذهن خویش کمبود راهنمای درونی خودراجبران می کند.
انیاگرام تیپ پنج شخصیتی
جایگزینی تیپ شخصیتی پنج درگروه ها؟
تیپ شخصیتی پنج براساس روابط اجتماعی جز گروه کناره گیر.
براساس شباهت جز گروه شایسته.
وبراساس خود،جزگروه طرد شده میباشد
 • تیپ های کناره گیر :
ازنظرروابط اجتماعی ازدیگران کناره می گیرند.
افراد متعلق به این گروه باجداشدن وکناره گیری ازدنیای خارج وروی آوردن به دنیای درونی وباخیال بافی وتصورات ذهنی،زندگی می کنند.بین خودآگاه وخودخیالی تفاوت چندانی قائل نیستند.این گروه باحضورداشتن فیزیکی خودوبیرون آمدن ازخیالات وواردعمل شدن مشکل دارند.بافشارهای زندگی ومشکلات خود،ازطریق جدایی وگوشه گیری ودرون گرایی مدارامی کنند.
تیپ های گروه کناره گیر،هنگام برخوردبامشکلات وفشارهای زندگی،بیشتربه آن بخش از شخصیت که فروید «نهاد» نامید روی می آورند.نهادبه واقعیت توجهی ندارد ومنطق ،ارزش ها،معنویات واخلاقیات رانمی شناسد وازراه تخیلات هم می تواند ارضاء شود.
 • گروه شایسته :
این گروه سعی براین دارندکه احساسات خودراکنارگذاشته وبالیاقت وشایستگی وبطورواقعی به مشکلات بنگرند.می توانند احساسات ونیازهای نامعقول خودرانادیده گرفته ومشکلات رابطورمنطقی حل کرده ومتوقع هستند که دیگران هم این کاررابکنند.این افراد نمی توانندبه راحتی دریک سیستم عمل کنند ومطمئن نیستند که چقدرباید خودرادراختیارسیستم قراردهند.
گروه شایسته(۱،۳،۵) بطورمنطقی به حل مشکلات می پردازند.
تیپ یک : مثل یک انسان بالغ وعاقل مطمئن هستم که می توان مشکلات راحل کرد.
تیپ سه : راه حل منطقی وجوددارد باید هرچه زودتردست به کارشد.
تیپ پنج: مسائل فراوانی پنهان وناآشکارند.من باید بیشترفکرکنم.
 • گروه طردشده(۲،۵،۸):
این گروه ناخودآگاه،خودراکوچک وناتوان،ودیگران راقدرتمند،استفاده جو وناپذیرامی دانند.افراداین گروه انتظاردارندکه هیچ وقت پذیرفته نشوند وبه همین دلیل درتمام زندگی احساس های واقعی خودرابه شیوه های مختلف مخفی می دارند وبامهربانی ویادانش ویاقدرتمندی خودرامی شناسانند تااحساس ضعف خودرابپوشانند.
انیاگرام تیپ پنج شخصیتی
«خود»دراین گروه چندان توانا نیست.
تیپ دو شخصیتی : عدم توانایی درونی خودرابامهرورزی ومهربانی جبران می کند.
تیپ پنج شخصیتی : عدم توانایی درونی خودراباکسب دانش وآموختن جبران می کند.
تیپ هشت شخصیتی : عدم توانایی درونی خودراباکفایت ولیاقت وقادربودن جبران می کند
ترس تیپ پنج:
ترس اصلی تیپ پنج،این است که افرادی ناتوان،بی مصرف ونالایق باشند
محاسن تیپ شخصیتی پنج:
بافکرومعقول،دانش پژوه ومدبر،بامنطق وبادرک وفهم،تجزیه گرا وتحلیل گرا،حقیقت جو،دلسوزوپذیرا وخونسرد،فلسفه گرا،متعادل وبااحتیاط،بااطلاع وآگاه،بذله گو ومشاهده گرا
معایب تیپ شخصیتی پنج :
بیش ازحد متفکر ودانش گرا،منزوی وکم عاطفه،منفی باف وبه تعویق انداز،بی مفهوم وبی اهمیت،مخفی گراو مرموز،کم احساس وبی تفاوت،منزوی،غم گراوسرد،طمع کار واندوخته گرا،کاررابه دیگری محول کردن،ناتوان دربرقراری ارتباط بادیگران.
بال های تیپ شخصیتی پنج :
تیپ شخصیتی پنج دوبال (تیپ چهار شخصیتی )و(تیپ شش شخصیتی) دارد
چنانچه بال چهاراوقوی ترباشد ازاوشخصیتی بت شکن  میسازد.
وچنانچه بال شش اوقوی ترباشد اوشخصیتی  بصورت حلال مشکلات خواهدداشت.
 • گزینش اجتماعی تیپ پنج( شگردآنها برای تعامل باافراد جامعه )  :

دراموراجتماعی وهمه نهادهای فرهنگی،افرادمی خواهند که اهداف وتجسم های ذهنی آنهاموردتایید وپذیرش دیگران واقع شوند وبه این جهت باتوجه به تیپ شخصیتی خود شگردهای رفتاری بخصوصی رابرمی گزینند که دیگران رابا زیرکی خاص خود،زیرنفوذ قراردهند.هرتیپ شخصیتی متوسل به الگوی خاص خودمی شود تابتواند به این تمایل خودجامه عمل بپوشاند که تدریجابه شکل عادت درشخصیت آنها جای می گیرد.
تیپ پنج باروش خودمشغولی وکناره گیری عاطفی ازدیگران.
 • تمایلات اصلی وپیچیدگی های حاصل ازآن :

تمایلات انسانی ،مکانیسم دفاعی برای ایجادتعادل درمقابل ترس های موجوداست.هرتیپ شخصیتی برای دفاع ازخود دربرابرترس اصلی شخصیتش،تمایلات اصلی ای پیدامی کند.چنانچه گرایش به تمایلات اصلی ازحد تعادل تجاوزکند،پیچیدگی شخصیتی مربوط به آن تمایل عمیق تر وغالب ترمی شود وآنجاست که تیپ شخصیتی،شکل ناسالم به خودمی گیرد،
تیپ پنج تمایل به این داردکه لایق باشد،پیچیدگی حاصل ازآن به صورت دانایی بی مصرف خواهد بود.
انیاگرام تیپ پنج شخصیتی
گرایش طبیعی درمواقع آسایش(کامل سازی ویاپیشروی) :
تیپ دانشمند ومنزوی پنج همانند تیپ سالم هشت عمل میکند که بیشتر مطمئن،پیشرو،قاطع واهل عمل است.
گرایش طبیعی درمواقع فشارهای زندگی (تجزیه پردازی ویاپسروی) :
تیپ منزوی پنج، ناگهان همانند تیپ پرجنب وجوش وپرانرژی هفت عمل می کند.
به خودآمدن تیپ شخصیتی پنج :
هنگامیکه خودرادردنیای افکارغرق می بیند وازبرخوردباواقعیت هاپرهیزمی کند.
 • تعریف کلی تیپ شخصیتی پنج  :

افراداین تیپ بسیارکنجکاوند ومی خواهند بدانند اشیاء،حیوانات،گیاهان وسیارات وبطورکلی آنچه مشاهده می کنند وحتی دنیای میکروسکپی چگونه هستند .آنها به همه چیز هابسیارعمیق می نگرند ودائم درحال جستجو وکاوش هستند،درواقع چون خیلی به توانایی خودبرای به انجام رساندن کارمطمئن نیستند به دنیای درون روی می آورند،زیرامی دانند دراین زمینه قادروتواناهستند.
فراگیری وکسب دانش راباارزش میدانند،هویت تیپ پنج وابسته به دانش وجستجوگری عالمانه آنهاست،مسائل غیرمادی،سری وکشف نشده بیشترموردتوجه آنان میباشد،گرایش وتمایل به پژوهش گری دارند.برای اطمینان خاطر وحفظ اتکا به نفس خود،حداقل دریک زمینه خاص تخصص دارند.تیپ پنج بستگی به میزان هوش وشرایط زندگی اشان حتمابطورخیلی جدی وخستگی ناپذیر به کسب استادی دریک زمینه میپردازند.
زمینه هایی مانندعلوم ریاضی ،نقاشی ،چوب کاری،موسیقی ،خیاطی وغیره.
انیاگرام تیپ پنج شخصیتی
به هرجهت سعی می کنند دررشته های موردنظر به درجه استادی برسند.آنچه که کاملا مشهوداست افرادتیپ پنج درزمینه انتخاب رشته برای کسب استادی خیلی هماهنگ بامعیارهای جامعه نیستند.تیپ شخصیتی پنج بیشتردرجستجوی مسائلی هستند که ناشناخته ونوهستند.
داروین .اینشتاین،نیچه دارای تیپ شخصیتی پنج بوده اند.
پشتکار،سرسختی، وشدت توجه تیپ پنج به آنچه که دردست موشکافی،فهمیدن ویاکسب مهارت دارند باعث می شود که به اکتشافات جدیدی دست پیداکنند،ضمن اینکه درجه های بالای استادی ونبوغ رابدست می آورندبازهم عدم اطمینان آنها به توانایی های خود برای روبرویی بامسائل عادی زندگی باعث می شود که درون بسیارناآرامی داشته باشند ونتوانند برترس خود درزمینه ی عدم لیاقت،بی مصرف بودن ونداشتن اتکابه نفس فائق آیند.
مشکل اساسی تیپ پنج نداشتن روابط شخصی واجتماعی وهمچنین عدم آگاهی آنان ازمسائل ضروری برای زندگی کردن می باشد.
باورهای تیپ پنج عبارتند از :
مطمئن نیستم که بیرون آمدن ودرجامعه ظاهرشدن برایم امن خواهد بود.
من نیازچندانی به دیگران ندارم،حریم مخصوص خودراضروری میدانم.
باورنمی کنم که چقدرافراد می توانند احمق باشند.
باید همیشه متوجه بود که چه رویداد واتفاقی درحال انجام است.
 • الگوی برگزیده دوران کودکی:
کودک انسانی تیپ پنج دردوران رشد،احساس امنیت نداشته ودررابطه باانتظارات والدین غوطه وروسردرگم می شود،بطوری که ازجمع خانوادگی  کنارکشیده وبه خلوت خود پناه میبرد.دردوران کودکی به جای توجه به نیازهای عاطفی وشخصی خود به جستجوگری وکنجکاوی دنیای خارج می پردازد.کودک تیپ پنج علاقه زیادی به بازی بادیگران ازخودنشان نمی دهد ودرعوض باخواندن کتاب ویانواختن موسیقی ،کارباکامپیوتر،جمع آوری حشرات ویاخیالبافی خودراسرگم می کند وبه نظرخجالتی وگوشه گیرمی آید.
بسیارعادیست که کودک تیپ پنج دریک زمینه خاص مثل ریاضیات،ورزش ویاموسیقی وغیره بسیارورزیده باشد ونبوغ خاصی ازخود نشان دهد.قدرت تخیل شان می تواند کمکی باشد برای بدست آوردن اتکابه نفس،ولی می تواند که باعث هیجانات درونی شدن وروابط دنیای بیرون راهم نتوانند به خوبی ودرستی مشاهده کنند.
انیاگرام تیپ پنج شخصیتی
برای اینکه احساس کنند زندگی خودراتحت کنترل دارند،تمایل به تنهایی دارند ودوست ندارند که کسی باآنها کاری داشته باشد،برای وقت خودارزش زیادی قائلند ومی خواهند که فرصت کافی داشته باشند که درزمینه های موردعلاقه خودمهارت پیداکنند وازطریق مهارت های خود اتکابه نفس می یابند وبادیگران هم می توانند ازهمان طریق ارتباط ‌برقرارکنند.
معمولا کودکان درسن دوتاچهارسالگی سعی دارند. که استقلال خود رابه نمایش بگذارند.درموردتیپ پنج این مسئله شدت بیشتری دارد،آنها کاملا خودراجدانموده وتلاش می کنند که ارتباط عاطفی باکسی نداشته باشنددردوران کودکی هم درافکارخود غرق می شوند وسعی دارند که نیازهای عاطفی خودرانادیده گرفته تابتوانند برتشویش های درونی خودسرپوش بگذارند.بطورکلی علاقه مندند که بعضی امور ومسائل رانادیده بگیرند تابتوانند امنیت درونی خودراحفظ کنند.نادیده گرفتن خواسته های طبیعی وعادی زندگی وجایگزین کردن آن باکاوش های دنیای خارج ،وکسب مهارت واستادی درزمینه ای،به شیوه زندگی آنها تبدیل می شود.
 • خلاصه ای ازالگوی زندگی تیپ پنج :

بطورکلی افراد این تیپ سعی می کنند باکاهش دادن به نیازهای شخصی خویش تمام انرژی خودرا بسوی کاوش یااستادی درزمینه ی موردعلاقه شان معطوف سازند.این افراد برای اینکه به دیگران احتیاج نداشته باشند،ازمحیط زندگی خود خیلی کم،توقع ودرخواست دارند وبیشتردرخلوت خود هستند.ازاجتماعات بزرگ کناره می گیرند،اگرچه می توانند که خیلی پرحرف ودوستانه هم برخوردکنند.بطورکلی ازاتلاف وقت بیزارند وازاین که دیگران ازآنهامتوقع باشند خوششان نمی آید.
افرادتیپ پنج ازضریب هوشی بالایی برخوردارند،تمایل دارند خودرااستادویادانشمند ببینند وبیشترعلاقه مندند که راجع به مسائل پیچیده وموضوع های عمیق وغیرمعمول صحبت کنند.غالبا روابط اجتماعی شان درزمینه های بحث ،انتقاد،تجزیه وتحلیل است.
بطورخلاصه الگوی زندگی تیپ پنج عبارت است از :
 1. توجه عمیق وبسیاردقیق به دنیای خارج،به منظورکشف امورخاص موردنظرشان.
 2. نادیده گرفتن عواطف واحساسات خود دربیشترمواقع.
 3. نوگرایی وابداع کردن رابسیارباارزش می دانند.
 4. ازعهده کارهای روزانه وعادی نمی توانند به خوبی برآیند.
 5. حداقل دریک زمینه علمی ویاعملی مهارت بسیارپیدامی کنند.
 6. معمولا به ورزش ویاکارهای حتی کمی سنگین فیزیکی اصلا علاقه مند نیستند.
 7. تصورمی کنندکه توانایی کمک به دیگران راندارند وزندگی اجتماعی می تواند انرژی آنهاراکاهش دهد،
 8. علاقه مند به جمع آوری اشیاء دارند،مانند بریده روزنامه،کتاب ،نوارموسیقی وغیره.
 9. خیلی تمایل ندارند،کاری راکه دردست دارند به اتمام برسانند،اگردرس می خوانند چندمدرک تحصیلی گرفته وبازهم خودرآماده محیط کارنمی دانند.
 10. بیشترمواقع حس می کنند به وقت بیشتری برای به پایان رساندن آنچه دردست دارند،نیازمندند.
 11. بطورکلی خیلی اهل عمل نیستند،ضمن اینکه می توانند دانشمند ویااستاد بسیارمفید وموثری باشند.
 • زنگ خطروعوارض بیمارگونه :

اگرتیپ شخصیتی پنج درزندگی بامشکلات زیادی روبروشده باشند وراه وروش مبارزه درست بامصائب رانیاموخته باشند ویاچنانکه دوران کودکی سخت وناهمواری راگذرانده باشند،احتمال زیادی وجود دارد که ازمرز سلامت روحی بسوی ناسالم آن گام بردارند،این مهم،ترس درونی بسیاری به همراه دارد که هدایت به سوی ناسالم تر تیپ شخصیتی ،بازده آن است.
انیاگرام تیپ پنج شخصیتی
اگرتیپ پنج این حقیقت را رادرموردترس درونی وعدم سلامت روحی خودبپذیرد،قادرخواهد بود که تغییرات مثبت وسازنده ای درخودبوجودآورد تابتواند به آرامش وآزادی روحی وروانی دست یابد.ازطرف دیگرممکن است که راه فرارازمصائب راانتخاب کند وباقطع کردن روابط وکناره گیری ازمحیط زندگی برترس درونی خودبیافزاید.
درچنین شرایطی تصورمی کنند که باید ازافراد مزاحم دوری جویند تابتوانند باخیال راحت وتعقل راه مناسبی راجستجوکنند،که معمولا این راه بسیارتاریک وغیرواقعی است.
اگرشماویاکسی رامی شناسید برای مدتی بیش ازدویاسه هفته متوالی علائم خطرزیر رانشان بدهد،بدون شک باید به روانپزشک ویامشاورخانواده مراجعه کند.
کناره گیری زیاد وانزواطلبی.
بی توجهی به بهداشت جسمی ومحل زندگی.
بی خوابی یاپرخوابی.فراموشی ودیدن کابوس.
زیاده روی دراعمال غیرعادی وعجیب وغریب.
نپذیرفتن کمک وحتی درمواردی نشان دادن خشونت هنگام امتناع ازدریافت کمک.
صحبت کردن راجع به مردن ویاخودکشی.
عوارض بیمارگونه ناشی ازشخصیت بسیارناسالم :
اختلالات روحی وروانی بسیارشدید.
انزواطلبی وافسردگی بسیارشدید.
خیال پروری درموردافرادومسائلی که واقعی نیستند وپروراندن وواقعیت بخشیدن به آنها.
دیوانگی واقدام به خودکشی.
 • روش های رشد دادن به تیپ شخصیتی پنج :

سعی کنید آگاهانه به گفت وگوهای ذهنی خودتوجه کنید ودرسکوت این گفتگوهاراباواقعیت های بیرون مقایسه کنید،آنگاه متوجه می شوید که رویدادهای لحظه ای رانباید بادانسته های ذهنی خودبیامیزید،بلکه بایدآنهاراهمانطور که هست مشاهده کردوسعی کنیدباحواس فیزیکی خودارتباط برقرارکرده ورویدادهارالمس کنید تابتوانید ازپیش داوریهای ذهنی خودرها وآزادشوید.
باید بکوشید که بامردم ارتباط برقرارکنید،بخصوص مواقعی که خودراضعیف وناتوان می بینید.پذیرفتن کمک ودست کمک به سوی دیگری درازکردن،بندرت درتیپ شخصیتی پنج دیده می شود.معمولا باکناره گیری ودرخلوت خود،مشکلات زندگی رانادیده می گیرند،به همین دلیل باید باتوسل به قوه تفکر وهوش وذکاوت خود،فردیاافرادی رابیابید که بتوانید درموقع بروزمشکلات ازآنها بهره مند شوید.کناره گیری ،برمشکلات می افزاید.هنگامیکه یادبگیرید نیازها ومشکلات خودرامطرح کنید،بسیارمتعجب خواهید شد که چگونه می توانید آن هارا رفع کنید.
باید فعالیت های جسمی خودراافزایش دهید،زیراکه تیپ پنج مایل است بدون فعالیت های جسمانی زندگی کند،به این معنی که ، افکاروذهن آن ها تمام روزها وبطورکلی تمام زندگی آنهارا دراختیاردارد.به این دلیل باید کارهای فیزیکی ازقبیل پیاده روی،یوگا،رقص ،شنا،دوچرخه سواری وغیره راوارد کارهای روزمره زندگی کنید تاتعادلی بین اعمال فیزیکی وفعالیت های ذهنی شمابوجودبیاید.
چنانکه بخواهید مشکلات خودرابادنیای خارج بررسی کنید،باید به موضوعات  ومسائلی توجه کنید که حس می کنید درآنهاضعیف هستید وبه نوعی درشمانیز،ترس بوجودمی آورد.این شناخت به شماکمک می کند که بگونه ای دیگر،مجزاازفکروذهن خودمسائل راتجربه کنید.بعنوان مثال ساختن یک آهنگ جدیدنمی تواندکمبودارتباط شما باانسانها راجبران کند وضعف وترس شماازروابط اجتماعی رابهبودبخشد،مگراینکه عملا ارتباط خودرا بادیگران تجربه کنید.مثال دیگراین که اگرمثلا درخود این توان رانمی بینید که کارهای فیزیکی انجام دهید (مانند پیاده روی ،شنا وغیره )نمی توانید بامطالعه وآموختن جغرافیای دنیا ،این کمبودرا جبران کنید.
انیاگرام تیپ پنج شخصیتی
باید بیاموزید که احساس غم وتاثر خودرادرمحیطی امن بروز دهید واین کاراگر درحضور شخص دیگری باشد،بسیارموثرترخواهد بود وازاوبخواهید که فقط شنونده باشد.تیپ پنج احساسات خودراآنقدرنهفته نگه میدارد که بعدازمدتی  آن راازخودجدامی داند،بنابراین پذیرفتن احساسات،باید آگاهانه موردتمرین قراربگیرد.
هرباربخاطر داشته باشید وبخودتذکر دهید که درافکارخود گم نشوید.باید دنیای خارج رانه فقط ببینید بلکه باآن درآمیزید.بسیارمهم است که بادنیای فیزیکی درارتباط باشید وخودرابخشی ازآن بدانید،زیراکه این امر،اتکا به نفس لازم رابه شمامیدهد که زندگی واقعی داشته باشید واین خود سبب می شود زندگی تان معنی دار،زیبا،پربار وبا ارزش باشد.
انواع تیپ شخصیتی پنج (سالم،متوسط وناسالم ) :
نگرش کلی به نوع سالم :
افرادتیپ پنج درمرحله سالم رشدخود،قادرندمحیط اطراف خودراباذکاوت وباریک بینی خاصی مشاهده کنند وبادقت وکنجکاوی فراوان سوال های مهم ومناسبی بپرسند تاآنچه راکه جستجومی کنند به خوبی بفهمند.قدرت تمرکز وپشتکارآنها برای دست یابی به اطلاعات ودانش موردنظرشان بسیاراست.ازفراگیری لذت فراوان می برند وباکسب دانش بسیارخرسند می شوند.
معمولا درزمینه یک کارمهارت واستادی فراوان به دست می آورند.قدرت خلاقیت وتوانایی اختراع کردن درآنها قوی است،ضمن اینکه احساسات وعواطف درآنهاپنهان نیست ودراعمالشان مشاهده می شود.معمولا محقق ودانشمند ویامخترع می شوند.واقع گرا ومشاهده گر بسیارصادقی هستند که رویدادها وچیزهارا همان طورکه هستند،میبینند.آنهامی توانند کاشف شوند ویاطرح تازه ونوینی درکارهای هنری ارائه دهند.
انیاگرام تیپ پنج شخصیتی
نگرش کلی به نوع متوسط :
افراد این تیپ،ابتدایک موضوع رادرذهن خودحلاجی می کنند وسپس به مرحله ی عمل درمی آورند.بیشتربامسائل موجوددرذهن خودمشغول هستند ودرتنهایی وبااتکا به نیروی خلاقیت خود آن هارامی سنجند.دانش آموزان بسیارموفق وپژوهشگرانی بسیارماهرهستند.بیشتربه کارهای تحقیقاتی ویاکشف چیزهای نوین علاقمندند.
اوقات خودرامعمولا صرف یک یاچند موضوع موردعلاقه می کنند وبه بقیه امورزندگی توجه کمی نشان می دهند.به تدریج ایده های پیچیده وکارهای مشکل تری رادنبال می کنند وبه مرورزمان ازبقیه مسائل زندگی فاصله میگیرند.دنیای آنهامحدود می شود به ایده هایی که درسرپرورانده اند وتجزیه وتحلیل وبرداشت ذهنی وفردی آنان ازهمان موضوعات موردعلاقه شان. درنتیجه این محدودیات بادنیای خارج،آنهابیشتر باموضوعات ذهنی مشغول می شوند وکم کم باواقعیت های موجود درمحیط زندگی فاصله می گیرند.این امرموجب می شود که درمشغله های ذهنی خودبسیارموشکاف وریزبین شوند.
این افراد ازموضوعات  ومسائل غیرعادی وعجیب وغریب وحتی ازبعضی امورتاریک وآزارنده نیزبه هیجان آمده ولذت می برند.ازدنیای اطراف خودفاصله می گیرند،تاحدی که خیلی متعصبانه برضد چیزهایی می شوند که بامشغولیات ذهنی وزندگی آنهامغایرت دارد.می توانند برای اثبات نظریه ی خود رفتارگستاخانه ای ازخودنشان بدهند.هنگامیکه پرورده های ذهنی خودرا که درواقع به خوبی مطالعه وموشکافی کرده اند،موردتایید دیگران نمی بینند،آنهارااحمق ونادان میدانند.
نگرش کلی به نوع ناسالم :
افراد این تیپ از واقعیت های محیط وروابط اجتماعی فاصله زیادی می گیرند.رفتارآنها عجیب ومرموز به نظرمی رسد.ازنظر روحی وروانی انسانهای پایداری نیستند.منفی گرایی شدید وافسردگی درآنها آشکاراست.اگرچه ازخشونت دیگران واهمه دارند،خودشان انسانهای بسیارخشن هستند.ازایده ها ووسوسه های ذهنی خود هراس دارند.این هراس ازخود باعث می شود که دچارآشوب واختلال حواس بشوند.وحشت زدگی وخیالبافی سبب می شود که اززندگی بیزار ودچارفراموشی شوند وحتی اقدام به خودکشی کنند.
 • لایه های نه گانه رشد شخصیتی تیپ پنج :
لایه های مرحله سالم (۱،۲،۳)  :
لایه یک (آزادی ورهایی ) :
دانشمند واهل عمل:
دراین لایه رشد،تیپ پنج خودراجدا ازمحیط زیست نمی داند وبه خوبی قادراست که به تمایلات اصلی خود که،ارزشمند ومعنی دارهستند،دست یابد.فکرآزاد داشته وتوانایی ها ونبوغ خودرا درخدمت بشریت قرارمی دهد.
لایه دو (توانایی های روانی ) :
مشاهده گراوپذیرا :
به محیط اطراف توجه نشان می دهد تابتواند درکمال آرامش درآن زندگی کنند.حرفه وشغلی برمی گزینند تاخودرادرمقابل ترس اصلی که احساس بیهودگی وعدم لیاقت است،محافظت کنند.دراین مرحله از رشد شخصیتی،تیپ پنج می پذیرد وباور دارد که هوشیار،کنجکاو وتواناست.
لایه سه(ارزش های اجتماعی )  :
دقیق ،پرکار وجستجوگر :
دراین مرحله افراد تیپ پنج،برای اینکه به خود ثابت کنند که انسان بیهوده ای نیستند به جمع آوری اطلاعات وکسب دانش ویااستادی درزمینه خاص میپردازند.هیچ گونه علاقه ای به رقابت ندارند،فقط ترجیح میدهند که به جستجوی ایده های نوین ومسائل تازه بروند،درنتیجه به خوبی قادرند به اکتشافات جدیدی دست یابند.
لایه چهار (ناهماهنگی بااموراجتماعی )  :
تصورگرواندیشمند :
افراد دراین لایه ازرشد شخصیتی تصور می کنند که توانایی ها ومهارت هایشان کافی نیست وباید بیشترآمادگی پیداکنند تانقش خودرادرجامعه به عهده بگیرند.ازاین که نمی توانند جایگاهی برای خود داشته باشند،احساس ناامنی می کنند وترجیح می دهند که بامطالعه،تمرین وجمع آوری اطلاعات ودانش ،خودراآماده کنند تابتوانند به مهارت ودست آوردهای لازم برسند.
انیاگرام تیپ پنج شخصیتی
لایه پنج (کنترل) :
متفکرورهاشده ازدنیای بیرون :
این افراد نگران هستند که دیگران آنهاراازبرنامه های زندگیشان بازدارند،بدین علت سعی می کنند که ازدنیای بیرون خودرافاصله بگیرند. به فعالیت های فکری خود بتدریج افزوده ونیازهای خودراکاهش میدهند.کم کم منزوی ومرموز می شوند وبادنیای واقعی فاصله گرفته وبه دنیای ذهنی رومی آورند.
لایه شش (جبران وغرامت )  :
هیجان زده ومهاجم :
دراین مرحله می ترسند که مبادادیگران مهارت های آنها رابه خطربیندازند،وبدین جهت طرد کردن وتهاجم به دیگران راشروع می کنند.برای برقراری اتکابه نفس درخود ،ازاتکابه نفس دیگران ناراحت می شوند وبه شدت با آنها مخالفت می کنند.
لایه هفت (تجاوز ) :
غیرعادی ومرموز :
ازاین که دردنیای خارج جایی نداشته باشند،بسیارمی ترسند،امابرای حفظ وایجاد امنیت،روابط خودرابادنیای خارج نیز قطع می کنند،به دلیل منزوی بودن بیش ازحد وهمچنین نپرداختن به نیازهای اصلی خود،شخصیتی غیرعادی ومرموز بدست می آورند.
لایه هشت (وسواس وزیاده روی ) :
وحشت زده وهذیان گو :
احساس کوچکی وبیهودگی فراوان به آنها دست میدهد.به خیالبافی های بسیارتاریک وعجیب می پردازند.ازپذیرش کمک خود داری می کنند.کاملا منزوی می شوند.دچارهذیان گویی وفراموشی می شوند ونمی توانند ذهن مغشوش وپرتلاطم خودراازهذیان پردازی بازدارند.
لایه نه (بیماری وناخوشی ) :
فراموش کردن وازبین بردن خود :
این لایه از رشد تیپ شخصیتی پنج کاملا ناامیدشده واحساس می کند نمی تواند خودرا ازدردورنج دوربدارد.ازبرخورد باواقعیت ها فرارمی کند وخودرابه دیوانگی زده وممکن است که دست به خودکشی بزند.
در بخش بعدی این تیپ شخصیتی را تکمیل میکنیم.
در وبسایت جالبکده از دنیای درون خود مطلع شوید.
اکر شما احساس میکنید که تیپ پنج شخصیتی هستید یا در اطرافیان خود نمونه های از این نوع شخصیت را میشناسید میتوانید تجربیات خود را با ما در ارتباط بگذارید.
بیشتر بخوانید:
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا