جالبکده
علمی

انیاگرام تیپ هشت شخصیتی

در مقاله های گذشته در وبسایت جالبکده با مفاهیم کلی و تیپ های شخصیتی انیاگرام آشنا شدیم حال باشخصیتی جدیدآشنامیشویم که علاوه برداشتن درصدی ازهمه باورهای پنهانی تیپ ها، درتیپ هشت وباورپنهانی آن  بیشترتکیه دارد ودرصدبیشتری ازشخصیتش تیپ هشت است که او تیپ شخصیتی هشت نام دارد.

  • باورپنهانی تیپ متوسط هشت ازخود:

من فردی مبارزهستم وبرای حفظ امنیت خودنبایداجازه بدهم که دیگران ازمن سوء استفاده کنند.

تعریف مختصری ازتیپ شخصیتی هشت:(راهبر و مدیر The  Challenger)

فرد متعلق به این تیپ شخصیتی، شهامت، شجاعت وصداقت دارد. کنترل اموررابه دست می گیرد، عصبانیت ومخالفت خودرامخفی نمی کند. متکی به خود، راسخ، کاردان وباپشتکاراست. مجادله، مشاجره وبحث وجدل رادوست دارد ومی تواند زورگو باشد. درمرحله سالم تیپ شخصیتی خود، راهبرلایق وموفقی است، بخصوص برای اموری که خیلی عادی وجاافتاده نیستند که باکاردانی موانع ومشکلات خودودیگران رابه چالش می گیرد.

  • جایگزینی تیپ هشت درمراکز شعورانسانی:

(تیپ های مرکز تحرک (۸، ۹، ۱) Moving  center)

افراد زیزنفوذ این مرکزخواهان نگهداری حس خودبودن هستند. زیربنای سد شخصیتی این گروه خشم است. مشکل اساسی این گروه، تنش های فیزیکی ازقبیل خشونت، درازدستی، جلوگیری وفرونشانی است. شخصیت شکل گرفته دراین گروه درجستجوی استقلال  می باشد.

جایگزینی تیپ هشت درتقسیم بندی گروه های شخصیتی:

تیپ هشت ازنظرروابط اجتماعی جز گروه قاطع (تیپ سه شخصیتی،تیپ هفت شخصیتی، تیپ هشت شخصیتی)

ازنظر شباهت جزگروه واکنش گرا (۴، ۶، ۸) وازنظر”خود” جزگروه طردشده میباشد (تیپ دو شخصیتی،تیپ پنج شخصیتی، تیپ هشت شخصیتی)

  • تیپ های قاطع:

ازنظرروابط اجتماعی برخلاف دیگران حرکت می کنند. افراد متعلق به این گروه درروابط اجتماعی بسیارقاطع ومحکم برخورد می کنند وآنچه که می خواهند رابافعالیت زیاد به دست می آورند، هنگام برخوردبافشارهای زندگی ومشکلات باصراحت وغرور عمل می کنند. معمول کناره نمی گیرندوکوتاه نمی آیند ولی ازتقاضای کمک دوری می جویند. این سه تیپ شخصیتی درتجزیه وتحلیل احساسات خود مشکل دارند.

خودشناسی،روانشناسی،آگاهی
انیاگرام تیپ هشت شخصیتی

افراد متعلق به گروه قاطع درروابط اجتماعی وهم چنین برآوردنیازهایشان ازآن بخش ازشخصیت بیشتراستفاده می کنند که فروید”خود”نامید. این بخش ازشخصیت واقع بین است که بخش روانی وقوه ی اجرایی شخصیت هم به حساب می آید.

  • گروه واکنش گرا: 

افرادمتعلق به این گروه بامشکلات ودرگیری ها، به طورهیجان زده وبسیاراحساساتی برخوردمی کنندوبه همان اندازه که خوداحساسی وهیجان زده هستند، متوقع هستند که دیگران هم باشند. درموردخوب وبدبودن عقیده راسخ دارند ومشکلات خودراازدیگران نمی پوشانند. درصورت اختلاف بادیگران احساس قوی خودرانشان می دهند وبعد به حل وفصل آن می پردازند.

گروه طردشده (۲، ۵، ۸):

این گروه ناخودآگاه، خودراکوچک وناتوان، ودیگران راقدرتمند، استفاده جو وناپذیرامی دانند. افراداین گروه انتظاردارندکه هیچ وقت پذیرفته نشوند وبه همین دلیل درتمام زندگی احساس های واقعی خودرابه شیوه های مختلف مخفی می دارند وبامهربانی ویادانش ویاقدرتمندی خودرامی شناسانند تااحساس ضعف خودرابپوشانند.

  • ترس اصلی تیپ شخصیتی هشت:

این است که که حق وحقوق انسانی اوموردتجاوزقراربگیرد ویاتوسط دیگران کنترل شود.

معایب تیپ شخصیتی هشت:

انتقام جو، پرتلاطم وافراطی، سنگ دل وبی توجه، سخت گیرومستبد، زورگو وکنترل کننده، تندوخشن، پرصداوبلند، خام وبی تجربه، خودبزرگ بین، کم عاطفه، تهدیدآمیز، مقابله گر و جبهه گیر

محاسن تیپ شخصیتی هشت:

بزرگ منش، راسخ وبااراده، رهبروکاردان، شجاع وباشهامت، منصف وعادل، قاطع ومطمئن، محترم وبانفوذ، روراست ومستقیم، پرانرژی وپرکار، اعتمادبه نفس، متکی بخود، قوی وباقدرت.

خودشناسی،روانشناسی،آگاهی
انیاگرام تیپ هشت شخصیتی

نگاه کلی به دنیا درتیپ هشت:

بی عدالتی دردنیاموج میزند، من ازمعصومیت دفاع میکنم

تیپ شخصیتی هشت ازنظر تعصب شخصیتی فکری، مبتلابه انتقام خواهدشدکه دراثرتعالی بخشیدن به مرکزتفکر خودتبدیل به فضیلت ذاتی فکری واقع بینی خواهدشد.

وازنظرتعصب شخصیتی  احساسی دچارگناه شهوت (زیاده خواهی) است که باتعالی بخشیدن به مرکزاحساس خودتبدیل به فضیلت ذاتی احساسی، خویشتن داری خواهدشد.

بال های تیپ شخصیتی هشت:

تیپ هشت درشمای اینیاگرام دوهمسایه دارد که تیپ نه وتیپ هفت است که بال های تیپ هشت محسوب میشوند. چنانچه بال هفت دراین تیپ قوی ترباشد ازاوشخصیتی متکی بخود ومستقل خواهدساخت وچنانچه بال نه این تیپ قوی ترباشدشخصیتی قدرتمند وبردبارخواهد خواهدبود

گزینش اجتماعی تیپ هشت (شگردآنهادرتعامل باافرادجامعه) :

بابی نیازنمایاندن خود وتسط بردیگران واصراردرانجام آنچه خودمی خواهد.

تمایلات اصلی وپیچیدگی حاصل آن:

تمایل به حمایت ازخودداردکه پیچیدگی ایجاد شده توسط این تمایل، جنگ وجدل خواهد بود.

گرایش طبیعی درمواقع آسایش (کامل سازی=پیش روی):

تیپ افراطی، زورگو ودرونگرهشت، همانند تیپ سالم دوعمل میکند که بیشترمهربان ومهرورزاست.

گرایش طبیعی درمواقع تنش وفشارهای زندگی (تجزیه پردازی=پس روی):

تیپ متکی به نفس هشت، ناگهان همانندتیپ ترسوومرموزپنج عمل می کند.

  • شکل گیری شخصیت تیپ هشت:

مشغله ذهنی تیپ هشت درخصوص عدالت، ازجستجوی مداوم اوبرای راستی ودرستی نشات می گیرد. اگرراستی ودرستی به طورتمام وکمال حکمفرماشود، نیازی به اعمال کنترل وجودنخواهد داشت. ازنظرمعنوی، تیپ هشت دردوران کودکی، شاهدپایمال شدن حق وخیانت به پاکی ومعصومیت بوده است. اوخودزمانی معصوم وآسیب ‌پذیربوده است ودرکودکی به این نکته پی برده است که پاکی ومعصومیت، نقطه ضعف به حساب می آیند، افرادقدرتمند برافراد ضعیف مسلط می شوند ودرکل چیزهای خوب عاید کسانی می شودکه کنترل شرایط رادردست دارند.

خودشناسی،روانشناسی،آگاهی
انیاگرام تیپ هشت شخصیتی

مواجهه بااین مسائل، محرک انتقام، قدرت نمایی وشهوت (درکل به معنای داشتن میلی شدید برای برآوردن نیازهاست) برای برآوردن نیازهاست. اوتامین نیازهای شخصی خودرا، باتلاش بیطرفانه وعادلانه برای تحقق حقایق به اشتباه می گیرد. به علاوه بااین توهم که درراه حقیقت ناب پیش میرود، تثبیت قدرت شخصی خودرا، به اشتباه حمایت ودفاع ازدیگران قلمدادمیکند. تلاشی کودکانه، تاازیک طرف ازبرقراری عدالت مطمئن باشد وازسوی دیگر ازذات وگوهر درونی خودحمایت کرده باشد.

  • تعریف کلی شخصیت تیپ هشت:

تیپ هشت بامرکزتحرک شناسایی می شود. جنب وجوش زندگی همراه باانگیزه های آنی دراین افراد کاملا محسوس است. بیشترمواقع، انگیزه های اجرایی درتیپ هشت بدون اینکه فرصت حس کردن پیداکنند، به مرحله اجرادرمی آیند. حتی بعضی مواقع بدون این که آنها پیامدرفتاری خودرادرنظربگیرند این امرصورت می گیرد.

تیپ هشت برای حفظ هویت خود، بیشترمواقع واکنش تندوپرقدرت ازخودنشان می دهند بدین معنا که بازورخودراقاطع وراسخ نشان میدهند تااجازه ندهند محیط زندگی روی آنهاکنترل داشته باشد. تیپ هشت این قاطعیت شخصیتی ورفتاری رانشان می دهند تاثابت کنند توانایی این رادارند که کارهای مهم وباارزش راانجام دهند. به خودشان ودیگران سخت  گیری می کنند وخودراکاملا مستقل وخودکفامی دانند.

این تیپ شخصیتی رادریک کلمه می شود چالش گرانامید. ازهرچیزی که برایشان چالش داشته باشد لذت می برند. شخصیت گیراوجذابی دارند وبه خوبی می توانند دردیگران نفوذ کرده وآنان رارهبری کنند. قدرت اجرایی ونیروی زندگی دراین تیپ شخصیتی قوی است وبسیاربااراده هستند. آنان انرژی بسیارزیادخودرابرای بهبودجامعه وتاثیرگذاری روی محیط به کارمی برند.

ازهمان دوران کودکی این تیپ شخصیتی می دانند که برای رسیدن به خواسته هایشان باید قدرت، اراده، پشتکار وتحمل زیادی داشته باشند ومی کوشند این صفات رادرخود تقویت کنند وبه تدریج می خواهند که دیگران رانیز به تقویت  آنهاتشویق کنند وبه نوعی تخم این صفات رادرآنهابکارند.

افرادتیپ هشت نمی خواهند که توسط دیگران کنترل شوند واجازه نمی دهند که کسی برآنها ریاست کند، به همین دلیل مرتب برتوانایی ها وقدرت خودمی افزایند. تیپ هشت ممکن است که یک سرلشگرباشد ویایک باغبان، یک کارخانه داربسیاربزرگ باشد ویایک مغازه دار، یک مادرباشدویایک راهبرمذهبی ولی درهرصورت درراس کاراست وکنترل تمام اموررادردست دارد. استقلال وپایداری شخصیتی آنها چشم گیراست. به هیچ عنوان نمی خواهند که مدیون کسی باشند. بیشترازبقیه تیپ های شخصیتی سخت گیر ومنحصربه فرداست.

بیشترمواقع زیربارمسائل اجتماعی ای که ازدیدگاه آنهاغیرمنطقی وبیهوده است نمی روند وازاین بابت ترس وخجالت ندارند واصلا نگران این نیستند که دیگران آنهاراموردقضاوت قراردهند. اگرچه بخوبی ازعقیده دیگران نسبت به خودآگاه هستند، امااجازه نمی دهند که این مسئله مانع پیشرفت وبه انجام رساندن اهداف آنها شود.

باقاطعیت، پشتکار وشوروشوق به کارهای خودجامعه ی عمل می پوشانندازاینکه کنترل زندگی اشان راازدست بدهند، بسیارهراس دارند. اگرچه تاحدودی هم ازدردجسمانی می ترسندامابسیارسرسخت هستند وازدردهای جسمانی شکایت نمی کنند واین باعث می شود که توانایی های فکری وجسمی خودرا خیلی بیش ازحد برای انجام کارها وبرنامه های زندگی بکارببرند ودرنتیجه سلامت جسمانی خودرابه مخاطره می اندازند.

خودشناسی،روانشناسی،آگاهی
انیاگرام تیپ هشت شخصیتی

تیپ هشت ازاینکه احساسات آنهاجریحه دارشود واهمه دارند وبه این دلیل توانایی های خودرا برای حفاظت ازعواطف واحساسات خودبکارمیبرند وازنظرعاطفی ازدیگران فاصله می گیرند، زیراظاهرسخت ومحکم، درون بسیارنرم وتاحدودی نیازمند ومحبت دارند که باسپرآهنی آن راپوشانده اند.

برای رفاه خانواده بسیارساعی وکوشا هستند وچون فاصله های عاطفی ایجادمی کنند، دربیشترمواقع، افراد خانواده عشق وعلاقه ی واقعی آنهارانمی بینند. هنگامیکه تلاش ومحبت های آنان نادیده گرفته می شود، آن راحمل برناسپاسی دانسته وامکان دارد که فاصله بیشتری ایجادکنند.

تیپ شخصیتی هشت اغلب احساس  می کنند که زحمات، تلاش، محبت وازخودگذشتگی آنهانادیده گرفته می شود وازاین بابت آزرده می شوند، ولی خیلی بندرت راجع به این احساس خودصحبت می کنند ویاحتی حاضرمی شوندبپذیرند که آزرده هستند.

  • الگوی برگزیده دوران کودکی:

بیشترافرادتیپ هشت دردوران کودکی، این احساس راداشته اند که، باید مانندیک فرد بالغ رفتارکنند ومسئولیت های خانوادگی چندی به عهده گرفته اند. بطورکلی خلاصه خیلی زودبالغ می شوند وحفاظت وحمایت ازهمان بدوکودکی برایشان اهمیت پیدامی کند. آنان تصورمی کنند که هرگزنباید سپرحفاظت راپایین آورند وبه همین دلیل گرمی ونرمی وجودخودراهمیشه پنهان می سازند.

تیپ هشت دردوران کودکی نیازشدید به نوازش ومحبت دارند وچنان که این نیازبرآورده نشده باشد، احساس طردشدگی درآنهارشد می کند ودرزمانی که تمایل به نمایش استقلال خود دارد ((مثلا ۳ یا ۴ سالگی) بکن ونکن ها وخوب وبد های مکررسبب می شود که احساس طردشدگی بیشتری درمقایسه بتبقیه تیپ های شخصیتی داشته باشند.

انیاگرام تیپ هشت شخصیتی
انیاگرام تیپ هشت شخصیتی

به دلیل حس کنجکاوی وپیش کسوتی زیادشان بطورطبیعی بیشتردرحال آزمایش وجستجوهستند وبه همین دلیل تشویق می شوند که نقش یک فردمعقول، قوی وکاردان رابازی کنند. این امرباعث می شودکه دردوران کودکی نقش فردبالغ ومسئول رابپذیرند واحساس ترس وبیان نیازهای فردی خودراپنهان سازند تابتوانند آن نقش رابه خوبی ایفاکنند.

ادامه ی مبحث انیاگرام تیپ هشت شخصیتی را در یک بخش دیگر در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد.

وبسایت جالبکده

منبع:ویکیپدیا

بیشتر بخوانید:

انیاگرام تیپ هفت شخصیتی

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا