جالبکده
علمی

انیاگرام تیپ هفت شخصیتی

اشخصیتی جدیدآشنامی شویم که علاوه برداشتن درصدی ازهمه تیپ ها، درصدتیپ هفت در ان بیشتر واین تیپ وباوردراوغالب تر است.بنابراین او را تیپ شخصیتی هفت می نامیم.

 

 • تیپ هفت: (خوش خو وخوش گذران )

تیپ شخصیتی هفت، شور، شوق وهیجان رادوست دارد ومی کوشدکه تمام راه هارابه این منظوربازنگه دارد، می تواندمتظاهرباشدومعمولا درکناراین افراد به دیگران خوش می گذرد. خوش خو وخوش روست واصلا سخت گیر ونکته سنج نیست. انرژی وتحرک زیادی دارد. درمرحله سالم شخصیتی، رهبری پیشرو، لایق وانعطاف پذیراست که تفاوت هارا به خوبی پذیراست.

 • باورپنهانی تیپ متوسط هفت ازخود:

من معمولا خوشحالم، اماخوشحال ترخواهم بود چنانکه همه چیزهایی که میخواهم، بدست آورم.

این باورپنهانی درنگرش او همه رفتارهایش راتحت الشعاع قرارمیدهد وهمه مشکلات این تیپ شخصیتی براساس این نگرش شکل خواهدگرفت که به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

تیپ شخصیتی هفت از نظرمراکز شعورانسانی مربوط به کدام مراکز می شود:

این تیپ شخصیتی جز تیپ های مرکز تفکر میباشد (۵، ۶، ۷)

افرادزیرنفوذ این مرکز درجستجوی حامی وراهنمای درونی هستند. زیربنای سدشخصیتی این گروه ترس است.

مشگل اساسی این گروه تشویش ونگرانی آنهادرموردعدم امنیت وپشتیبانی است. شخصیت شکل گرفته دراین گروه درجستجوی امنیت است. تیپ هفت (خوش خووخوش گذران) سعی واصراردارد که به خواسته های لحظه ای خود پاسخ گوید تااحساس امنیت درخودبوجودآورد ومتعلق به گروه قاطع است.

تیپ شخصیتی هفت باپرداختن به شلوغ بازی ومشغول کردن بیش ازحدخود، فعالیت های شدیدذهن راآرام می کند وبااین روش کمبودراهنمای درونی خودراجبران می کند.

انیاگرام تیپ هفت شخصیتی

جایگزینی تیپ هفت درگروه های شخصیتی:

تیپ هفت ازنظر روابط اجتماعی جزگروه قاطع میباشد. وازنظرشباهت، جزگروه خوشبین است. وازنظرخود (بخش مدیریتی) جز گروه عاجز میباشد.

 • تیپ های قاطع:

ازنظرروابط اجتماعی برخلاف دیگران حرکت می کنند. افراد متعلق به این گروه درروابط اجتماعی بسیارقاطع ومحکم برخورد می کنند وآنچه که می خواهند رابافعالیت زیاد به دست می آورند، هنگام برخوردبافشارهای زندگی ومشکلات باصراحت وغرور عمل می کنند. معمول کناره نمی گیرندوکوتاه نمی آیند ولی ازتقاضای کمک دوری می جویند. این سه تیپ شخصیتی درتجزیه وتحلیل احساسات خود مشکل دارند.

افراد متعلق به گروه قاطع درروابط اجتماعی وهم چنین برآوردنیازهایشان ازآن بخش ازشخصیت بیشتراستفاده می کنند که فروید”خود”نامید. این بخش ازشخصیت واقع بین است که بخش روانی وقوه ی اجرایی شخصیت هم به حساب می آید.

 • گروه خوش بین:

این گروه به مشکلات واختلافات به شیوه وفق دادن خودباآنها می نگرند. یاس ونامیدی رابادید بسیارمثبت بازنگری می کنند وبه مسائل تعالی زندگی تاکید دارند وبه طورکلی مبادی اصول انسانی هستند ومی خواهند به دیگران کمک کنند تاخودشان احساس خوبی داشته باشند.

گروه عاجز (۱، ۴، ۷): این گروه براین باورندکه نیازوراحتی آنها برآورده نشده است. «خود» دراین گروه باگرسنگی، بی حوصلگی، نارضایتی ونیازمندی شناسایی می شود. افراداین گروه هیچ وقت راضی نیستند ودائم درجستجوی چیزی هستندکه پیدانمی کنند.

ترس تیپ هفت:

ترس اصلی تیپ هفت این است که محرومیت بکشد ودچاردردورنج شود

نگاه کلی تیپ هفت به دنیا (جهان بینی):

دنیامملوازفرصت ها وگزینه های گوناگون است. من مشتاقانه منتظرآینده هستم

معایب شخصیتی تیپ هفت:

ناسازگار، غیرواقعی، مصنوعی، خودستا وخودخواه، فراموش کار و بی فکر، غیرمسئول وخوش گذران، خودانگیزی بدون تفکر، ناباوروگریز پا، کندوآهسته، پراکنده خیال، پرحرف وساده لوح.

انیاگرام تیپ هفت شخصیتی

محاسن شخصیتی تیپ هفت:

برون گراواجتماعی، قدردان وخوش قلب، خوش صحبت وخوش مشرب، خالق وخیال پرداز، خوش خو و شاد، پرشوروشوق، هوشیار، خوش بین، فی البداهه، پر انرژی وشلوغ، پیش کسوت ونظری

بال های تیپ شخصیتی هفت:

تیپ هفت دارای دوبال شش وهشت میباشد.

چنانچه بال شش این تیپ قوی ترباشد ازاوشخصیتی خوش رفتاروخوش خو میسازد.

وچنانچه بال هشت اوقوی ترباشد، شخصیتش واقع بین خواهد بود

گزینش اجتماعی تیپ هفت (شگردتعامل بادیگران دراجتماع):

باگول زدن وگمراه کردن دیگران برای پاسخ گویی به خواسته های خود

تمایلات اصلی وپیچیدگی های حاصل ازآن:

تمایل به این داردکه خشنود باشد

وپیچیدگی حاصل ازاین خوشنودی بصورت بیخیالی وخودانگیزی خواهدبود

گرایش طبیعی درمواقع آسایش (کامل سازی=پیش روی):

تیپ تندرو، خوش وگیج هفت، دراین موقع همانند تیپ سالم پنج عمل میکندکه بیشترمهربان ومهرورز است.

گرایش طبیعی درمواقع تنش وفشارهای زندگی (تجزیه پردازی=پس روی):

تیپ شلوغ وبی نظم هفت دراین موقع ناگهان همانند تیپ کمال گراواصلاح طلب یک عمل میکند.

بخودآمدن تیپ شخصیتی هفت:

این تیپ زمانی بخودمی آیدکه احساس می کند درکنارخود ویادردسترس اوچیزخوبی نیست ودائم چیزهای خوب رادرجاهای دیگری جستجومی کند.

 • تعریف کلی تیپ شخصیتی هفت:

تیپ هفت درمرکز تفکرقراردارد، ولی فعالیت این مرکز بطورطبیعی دراین افرادکم است. افراداین تیپ باگزینش های متفاوت عملی، سعی می کنند که مرکز تفکررادرخودفعال کنند. این افرادچون باراهنمای درونی خودارتباطی ندارد، نمی دانند که چه چیزی آنهاراراضی وخوشنودمیکند، به همین دلیل به راه های متعددومتفاوتی می روند وازشاخه ای به شاخه دیگر می پرند.

افراداین تیپ هراس درونی خودرابرای عدم امنیت می پوشانند وکاملا توجه خودرابردنیای خارج متمرکز می سازند، تابتوانند برای خودهیجان، شوروشوق وتجربه های لذت بخش به وجودآورند. ازاین می ترسند که دچارمحرومیت ودردورنج شوند. درواقع تمایل اصلی آنها ابجاد احساس رضایت وخوشنودی درونی است.

افرادتیپ هفت می خواهند که آزادانه وخوش زندگی کنند ودائم درجستجوی تجربه های جدیدی هستند که برایشان لذت بخش است. خودشان رادائم مشغول وسرگرم می کنند. بدنبال لذت وخوش گذرانی هستند وزیادبه عاقبت کارنمی اندیشند، درواقع همه اینها گریزی است  برای دردنکشیدن ونداشتن هراس ازعدم امنیت. بطورکلی مکانیسم دفاعی تیپ هفت، فرونشانی وجلوگیری، برون گرایی وانجام فعالیت های فیزیکی متعدد ومداوم می باشد.

افرادتیپ هفت براین تصورندکه باید رضایت خودراجای دیگری جوابگو باشند وبه همین دلیل، هنگامیکه درحال انجام کاری هستند به این فکرمی کنند که جای دیگری، چیزبهتری هست. بااتکابه این باور، کاوش های آنهابرای یافتن وتجربه کردن چیزهای لذت بخش زیادترمی شود وبااین کاراشتهای خودرابیشترمی کند ولی متاسفانه رضایت درونی بدست نمی آورند زیراکه همیشه تصورمی کنند که  چیز بهترورضایت بخش تری درجای دیگری هست که باید آن راجستجو کنند

عوامل خارجی برروان تیپ هفت تاثیر بسیارشدید می گذارد، زیراانرژی روانی آنها صرف این می شود که ازدنیای خارج محرک وانگیزه ای برگزینند. تیپ هفت دائم دنبال چیزهای نو، متفاوت ومتغییر می روند که آنهارابه هیجان آورد. بطورکلی ازمحیط خارج، برخوردبامردم ودنیای مادی انرژی زیاد می گیرند.

چنانکه دراین زندگی همین طور پیش بروند، ازخودبیگانه ترمی شوند. هراس، انگیزه های آنی، تنهایی درونی وعدم امنیت برآنها غالب می گردد درحالیکه بظاهرشاد وسرحال هستند. دردرون بسیارکم محتوا، کم عمق وپوچ می باشند.

انیاگرام تیپ هفت شخصیتی

درمرحله متوسط وناسالم، انرژی زیاد صرف نادیده گرفتن دردوهراس درونی خودمی کنند. بدین دلیل توانایی آنها برای درک وپذیرفتن تجربه های زندگی ناچیز است وکاملا آنهارا ازخودجدامی دانند. عدم رضایت، اضطراب وتشویش درآنهابروز می کند که ممکن است آنها رابرسرکسانی خالی کنند که درواقع دوستدارآنها هستند.

چنانکه این فردازشاخه ای به شاخه دیگرپریدن راادامه دهند وازیک فعالیت به فعالیت دیگری روی آورندوسعی کنند که دردوهراس درونی خودرانادیده بگیرند، ترس اصلی آنها که دردکشیدن ومحرومیت است، جایگاه محکم تری پیدامی کند وتمایل اصلی آنها که رضایت خاطراست بیشتربه مخاطره می افتد، این مسئله سبب می شود که اصلا خوشحال نباشد وتعهدات خودرانسبت به خودودیگران زیرپاگذاشته  وفقط به انگیزه های آنی خودبپردازد که پیامدآن زندگی پرتلاطم وخالی ازشادمانی درونی است.

لازمه امورمعنوی، توانایی فرددرتوجه به درونیات خود وتمایز قائل شدن بین واقعیات درونی وبیرونی است. وقتی ذهن، سرگرم خوشی ولذت های زندگی بیرونی باشد، فردبه شکم پرستی روی می آورد وبرای خوش گذرانی، برنامه ریزی می کند. درعوض، فرد باخودهشیاری، جدیت، اعتدال، تمرکز وتعهد قادرخواهدبود دوباره، به ذات وگوهر درونی خود بازگردد.

 • الگوی برگزیده دوران کودکی:

افرادتیپ هفت دردوران کودکی، چنان که مادر (یاهرکسی که ازآنهانگهداری می کند) عشق وعلاقه کافی به آنهانشان ندهد وارتباط پایدارومحکمی باآنها به وجودنیاورد، احساس محرومیت خواهندکرد واین احساس محرومیت نیزبه نوبه ی خود تبدیل به اضطراب می گردد. محرومیت می تواندمادی ویامعنوی باشد ومی تواندبه شکل های بسیارمتفاوتی وجودداشته باشد. امادرهرصورت کودک احساس می کند که نیازهای اوبرآورده نشده است. درچنین شرایطی کودک وظیفه خودمی داند که نیازهای خودراپاسخ گوباشد ورفتارهای ساختاری اوکه براساس رسیدگی وتوجه زیاد به خوداست، شکل میگیرد. به همین دلیل تصمیم اوبرای نیازمندبودن وامنیت داشتن راسخ می شود.

بطورکلی کودک تیپ هفت، حساسیت زیادی نسبت به هرگونه محرومیت دارد. چنانچه مثلا زود ازشیر گرفته شده باشد ویابچه دیگری درخانواده به دنیا آمده باشد ویامادرمریض شده باشد ونتوانسته باشد به اوزیاد توجه کند، احساس محرومیت تبدیل به یقین می شود. این حساسیت بسیار، سبب می شود که ترس وهراس درمورد نداشتن امنیت، شکل گرفته وبعدادرزندگی خودرانشان دهد. ترس ازجدایی دردوران کودکی برای این تیپ شخصیتی هم بسیارمحسوس است، بطوری که سعی می کنند باپرکردن اوقات خود وتوسل به اسباب بازیهای مختلف وسایر وسائل سرگرم کننده گوناگون برروی ترس وهراس خودازجدایی، سرپوش بگذارند.

 • زنگ خطر وعوارض بیمارگونه:

افرادتیپ هفت، چنانکه برای مدت چندی تحت فشارباشند ویاحادثه بسیارناگواری برایشان پیش آمده باشد که نتوانسته اند بآن کناربیایند ویادردوران کودکی، موردبی اعتنایی وتجاوز قرارگرفته باشند، کنترل زندگی راازدست میدهند وترس وهراس شدید درآنهابارورمی شود. چنانکه این افراد حقیقت رادرموردترس های خودشناخته وبپذیرند، می توانند که این مرحله ی بحرانی راپشت سربگذارند. چنانچه قادرنباشند واهمه های درونی بیش ازحد خودراکنترل کنند، بیشتربه سوی ناسالم تیپ خودحرکت می کنند.

اگرشما ویاشخص دیگری کنش های رفتاری زیررابه مدت دویاسه هفته متوالی نشان دهید، زنگ خطری است که ضرورت کمک گرفتن ازمشاورخانواده، روانشناس، ویاکمک های معنوی وروانی دیگررااعلام می کند.

عیاشی بیش ازحدوسعی درپنهان کردن اضطراب درونی.

اعتیادجدی وناتوان کننده.

کنش وواکنش های بچه گانه، بی اختیار وتوهین آمیز.

فعالیت های بدون تفکر وازروی اجبارغریزی وتغییرات ناگهانی رفتاری.

گذراندن اوقاتی که کاملا بی اختیار وخارج از کنترل اند.

دوره های وحشت انگیز ناشی ازترس بی مورد وناتوانی وفلج شدن شخصیت.

انیاگرام تیپ هفت شخصیتی

 

 • عوارض بیمارگونه تیپ شخصیتی هفت:

اختلالات جنون آمیز ناشی ازافسردگی شدید.

اختلالات شخصیت نمایشی (رل بازی کردن)

اختلالات وسواس اجباری (ناخواسته).

اعتیاد به هرچیزی که تخریب کننده است.

اختلالات شخصیت مرزی

 • روش های رشد دادن به تیپ شخصیتی هفت:

انگیزه های بی اختیار رفتاری رادرخودتشخیص دهید وکوشش کنید که بدون انجام عمل، فقط به آنهاتوجه کنید، بدین معنی که به تمامی آن انگیزه ها اجازه ظهوربدهید، ولی بادقت بسیارفقط انتخاب کنید که کدامین راباید به اجرادرآورید. اگرمدت طولانی تر وبه میزان بیشتری سعی کنید این کارراانجام دهید، برایتان انتخاب انگیزه های معقول، موثروخوب، راحت ترخواهدبود وبیشتربه آنها عمل خواهیدکرد تاانگیزه های تکانشی.

یادبگیرید شنونده خوبی باشید وبه دیگران به درستی گوش دهید. معمولامی توان ازدیگران چیزهایی آموخت که درهای تازه ای به رویتان می گشاید. همین طورباید یادبگیرند که سکوت وتنهایی رامفید وباارزش بدانید ونباید همیشه خودراباشلوغ بازی، تلویزیون وسایرفعالیت های پرسروصدا، سرگرم کنید

یادبگیرید که کمتربه محرک های خارجی برای سرپوش گذاشتن روی اضطراب درونی متوسل شوید. بتدریج یادخواهید گرفت که به خوداطمینان کنید. به این ترتیب رضایت وخرسندی درونی خودرابدست می آورید واگرچه کارهای کمتری انجام میدهید، اماراضی تر هستید واین خود سبب کاهش اضطراب درونی می شود.

باید بدانید وبپذیرید که هرچه رامی خواهید، نباید همان لحظه بدست آورید، زیراکه همیشه برای دستیابی به آن چیز فرصت هست وبه تعویق انداختن اجرای هوس های آنی ولحظه ای یکی ازمهم ترین اقدام هایی است که تیپ هفت باید برای آن کوشش کند. بیشترمواقع فرصت های خوب بازهم خودرانشان میدهند وچنانچه آنهاراازدست بدهید، حتمافرصت های دیگری هم پیش خواهد آمد.

همیشه باید کیفیت رابرکمیت ترجیح دهید. توانایی داشتن تجربه های باارزش وپرمعنا فقط باتمرکز برروی زمان حال امکان پذیرمی گردد. چنانکه درانتظارتجربه های آینده باشید وبه آنها فکرکنید، هیچ وقت بطورکامل ازتجربه های زمان حال لذت نمی برید.

باید اطمینان پیداکنید آنچه راکه می خواهیدانجام دهید، درآینده برایتان مشکل سازنباشد. همیشه باید توقف کنید وبه بازده اعمال خود بیندیشید وببینید که آیادرآینده هم ارزش خودراحفظ می کند یانه. این امرازپشیمانی وسرخوردگی جلوگیری کرده وبدون شک خشنودی ورضایت درونی راقطعی وپایدارمی سازد.

خوشحالی همیشه غیرمستقیم است وپیامدکارهای بامعنی وباارزش هم همیشه مفید وموثرند. هنگامیکه انسان بطور فعال دررابطه بادرک تجربیات خودحضور داشته باشد واولویت های خودراتشخیص داده وبه اجرادرآورد، بدون اینکه به جستجوی نشاط وشادی باشد، راضی وخرسندخواهدبود.

باید درموردزیاده روی وافراط که درتیپ هفت شکل گرفته دقت به خرج دهید واجازه ندهید که ازکنترل خارج شود. انرژی زیاد، ظرفیت بسیار، کنجکاوبودن وشوروشوق فراوان درتیپ هفت ازجمله عواملی هستند که انگیزه های غیرمعقول رابارور وتقویت می کند، ضمن اینکه ترس ازمحرومیت هم، تمایلات خوش گذرانی ولذت جویی راافزایش میدهد. چنانکه نتوانیدخوب ومفید ومضربودن فعالیت های خودراتشخیص دهید، قادرنخواهیدبود که انتخاب کنید ونمی توانید متوجه شوید که کدامیک راباید پاسخ گو باشید وکدامیک راباید فراموش کنید.

می توانید که بذله گو، مهمان نواز، خوش خووخوش روباشید، این رفتارنه فقط برای خودتان شادی آفرین است، بلکه به دیگران هم نشاط می بخشد، اماباید مواظب باشیذ که چه می گوییدوجلوی گزافه گویی خودرابگیرید، زیرامی توانید بااین کار به احساس دیگران لطمه زده وروابط خود رابادیگران متزلزل کنید. بایدبدانید که برای خوش بودن وخندیدن نباید بیشترازروابط دوستانه ی خودارزش قائل شوید.

باید بدانید وبپذیرید که وظیفه ندارید خودودیگران راسرگرم کنید. باید دوستانی انتخاب کنید که براحتی بتوانید تمام احساسات خودرابه آنهاابرازکنید نه فقط خوش بودن وپرشوروشوق بودن خودرا، اگرچه این صفات بسیارپسندیده اند، ولی انسانهای غیرمتظاهر وواقعی بیشترموردپسند واحترام هستند.

بزرگترین صفت روحی وروانی شما داشتن ظرفیت زیاد برای خوش بودن وقدردانی ازآنچه که دارید می باشد. به خاطرداشته باشیدکه قدرزندکی کردن، زنده بودن، خصلت جستجوگرانه، حس کنجکاوی درموردزیبایی هاوارزش های زندگی رانیز بدانید. این قدردانی ها، قلمروجدید ونوینی برایتان به ارمغان می آورد که رضایت خاطرپیامد آن است.

تیپ هفت ازنظرتعصب شخصیتی فکری دچارخیال پردازی می شودکه باتعالی بخشیدن به مرکزتفکرخود به فضیلت ذاتی فکری خواهدرسید که وظیفه شناسی می باشد. ازنظرتعصب شخصیتی احساسی دچارگناه لذت جویی می شودکه باتعالی بخشیدن به مرکز احساس خود، نایل به فضیلت ذاتی احساس خواهدشد که جدیت است.

انیاگرام تیپ هفت شخصیتی
 • انواع تیپ شخصیتی (سالم، متوسط وناسالم):

نگرش کلی به نوع سالم:

انسانهایی مسئول وآزادمنش هستند. درموردتجربه های خودبسیارپرشوروشوق می باشند. گرایش بسیارقوی به دنیای واقعی اطراف خوددارند. دررویدادها وفعالیت های روزانه خود، افرادی کنجکاو، جستجوگر وپیش روهستند بطورکلی خوشحال وخوش خوهستند وهمه چیزها راخوب ولذت بخش میبینند. کنجکاوی خاصی نسبت به دنیای اطراف دارند که باچابکی وفکرسریع خود، به بررسی وکاوش آن می پردازند. افرادی موفق ودارای استعداد های فراوان ومختلف هستند که به خوبی می توانند چندین کارراهمزمان انجام دهند. افرادی عملی، پرکار وکاراهستند.

فکرفعال آنهاباعث می شودکه مسائل متفاوت وبسیاری را درزندگی تجربه کنند. هنگامیکه دربهترین شرایط وموقعیت باشند می توانند تجربیات خودرابطورعمیق دریابند. قدردان وسپاسگزارند. آنها افرادی خوش خو، خوشحال وبانشاط هستند که عجائب زندگی راباخوشرویی بسیارتجربه می کنند.

نگرش کلی به نوع متوسط :

این تیپ معمولا بااولویت های زندگی ومحدودکردن خودمشکل دارند. به هرچه فکرمی کنند، بدون تعمق آن رابه زبان آورده وبه آن عمل می کنند. بسیارفعال وشلوغ هستند ودائم خودرادرجمع ویاجاهایی قرارمی دهند که به نوعی شلوغ وهیجان انگیزهستند. فکرشان به سرعت ازشاخه ای به شاخه دیگر می پرد وتاحدودی حواس پرتی دارند. آنهانمی توانند به خوبی روی موضوعی تمرکز کنندودرنتیجه بازده سردرگمی هایشان تبدیل به اضطراب می شود. دائم درجستجوی خوشی ولذت هستند وبه این دلیل به هیجانات ومحرک های خودمی افزایند تامباداحوصله اشان سررود ویادردورنج درونی رادرخوداحساس کنند.

وقتی  که برنامه ی جدید ولذت بخشی پیش آید، برنامه های قبلی وملاقات های ازپیش تنظیم شده رامی توانند نادیده بگیرند. به نظرمی رسد که به تدریج توانایی تشخیص خوب وبدراازدست میدهند. بازیاده گویی وزیاده روی وشوخی سعی می کنند که جلب توجه کنند. ولخرجی ومصرف زیاد درآنها دیده می شود ومی توانند پرتوقع، بی حوصله وخودخواه باشند.

نگرش کلی به نوع ناسالم:

تیپ هفت درمرحله ناسالم رشدخود، به آسانی وخیلی زود واکنش نشان میدهند. آنهاپرتوقع، بی تربیت، خشن، گستاخ وظالم هستند. گفتارورفتاربسیارافراطی دارند ونمی دانند چه موقع باید ساکت باشند. بی حوصله وبی عاطفه هستند وبه خوبی می توانند باخشونت ورفتارغضبناک، دیگران راتحقیرکرده وبه آنهازوربگویند

خطروابستگی به مواداعتیادآور، قمار وولخرجی بیش ازحد، این افرادراتهدید می کند. دراین مرحله ظرفیت لذت بردن راازدست میدهند. به خاطرسردرگمی های شدیددرونی واین که کنترل زندگی راازدست داده اند، وحشت زیادی دراآنهاایجادمی شود. حالت دفاعی بسیارشدیدی پیدامی کنند که توام باخشونت ورفتارهای تندووحشیانه است

بالاخره انرژی خودراازدست می دهند وافسردگی بسیارشدید درآنهانمایان می شود. ازنظرروحی، روانی وجسمانی احساس فلج شدن به آنان دست می دهد. امیدخودرادرزندگی ازدست داده واحتمالا به خودآزاری وحتی خودکشی متوسل می شوند.

 • لایه های نه گانه رشد شخصیتی تیپ هفت:

لایه های مرحله سالم (۱، ۲، ۳):

لایه یک (آزادی ورهایی):

خوش ورضایت مند:

دراین مرحله تیپ هفت به دنبال مسائل خاص ویاتجربیات متفاوتی نیستند تااحساس رضایت کنند. به خوبی قادرندکه ازآنچه درپیش رودارند لذت ببرند ورضایت داشته باشند. بسیارسپاسگزار، خوشحال وقدردان هستند

لایه دو (توانایی های روانی):

پرشوروشوق:

دراین مرحله به تمام امکانات موجود توجه دارند وهنگامیکه به تمام چیزها وکارهای موجود که می توانند انجام دهند فکرمی کنند به آسانی به هیجان می آیند. تصورشان ازخود این است: من فردی خوشحال، فی البداهه واجتماعی هستم

لایه سه (ارزش های اجتماعی):

واقعیت گرا وموثر:

تیپ هفت دراین لایه رشد شخصیتی به انجام کارهایی می پردازند که نیازهایشان راجوابگوباشد وزندگی کردن راهم بسیاردوست دارند. بسیارخوشبین وروراست هستند، ضمن این که افرادی موثر وکارانیز می باشند.

لایه های مرحله متوسط (۴، ۵، ۶):

لایه چهار (ناهماهنگی بااموراجتماعی):

مصرف کننده وکنجکاو:

دراین لایه رشد شخصیتی تیپ هفت، ترس ونگرانی پیدامی کنند، به خصوص درارتباط باازدست دادن موقعیت های باارزش برای کسب تجربه های خوب وخوش زندگی. به نظرمیرسد وقت زیادی ندارند، درنتیجه کمی بی حوصلگی ازخودنشان میدهند. آنان فکرمی کنند موقعیت های مناسبی دراختیارندارند. خیلی خودرامشغول می کنند وچندکارمختلف رادریک زمان برنامه ریزی وانجام می دهند.

انیاگرام تیپ هفت شخصیتی

لایه پنج (کنترل):

حواس پرت وگیج:

ازاینکه مباداحوصله شان سررود ودرنتیجه احساس دردناک آنهابرملاشود می ترسند ونگران این موضوع هستند. به همین دلیل آگاهانه سعی دارند که خودرامشغول وپرشوروشوق نگهدارند. انرژی خودراصرف شوخ طبعی ونوگرایی می کنند، امابیشترمواقع، گیج هستند وحواس پرتی دارند.

لایه شش (جبران وغرامت):

خودمحوروافراطی:

ازاین می ترسندکه به اندازه کافی موقعیت های مناسب، برای پاسخ دادن به نیازهایشان وجودنداشته باشد. به این علت خیلی کم حوصله هستند ومی خواهندکه دراسرع وقت خوشی و‌لذت راتجربه کنندتوقعات آنها بسیارزیاداست وهنگامیکه این توقعات برآورده می شوند، به ندرت احساس رضایت می کنند.

لایه های مرحله ناسالم:

لایه هفت (تجاوز) :

سیری ناپذیروتنگ چشم:

احساس ترس ازاین دارندکه اعمالشان برای آنهادردورنج بیاورد، درنتیجه وحشت می کنند وبه هرقیمتی سعی دارند که دردورنج خودرانادیده گیرند. رفتار غیراختیاری بسیاری ازخودنشان میدهند. این افرادمسئول نیستند وهرآنچه به آنان لذت آنی میدهد راترجیح میدهند. آنهاامیدوارند که این لذت آنی تشویش آنهاراکاهش دهد ولی موفق نمی شوند ولذت لازم نیز عایدشان نمی گردد.

لایه هشت (وسواس وزیاده روی):

افسرده وبی قرار:

دراین لایه ازرشدخود، تیپ هفت آن چنان افسرده است که بی اختیار دردورنج خودرابدون اینکه آن راحس کنند، بیرون ریخته ودیوانه وارعمل می کنند. به طورمتناوب بین واکنش های شدید رفتاری وسکوت وبی حسی دررفت وآمدهستند.

لایه نه (بیماری وناخوشی):

ازپاافتادگی، غیر قابل تحمل:

تیپ هفت ناسالم متوجه می شوند که سلامت روحی، روانی وجسمی خودرابه مخاطره انداخته اند واین مسئله اصلا برای آنهاقابل تحمل نیست. احساس می کنند که دیگرشانس رهایی ازدردها ورنج های درودی خودراندارند. وحشت وجودشان رافرامی گیرند وبالاخره ازپادرمی آیند.

وبسایت جالبکده

منبع:ویکیپدیا

بیشتر بخوانید:

انیاگرام تیپ شش شخصیتی

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا