جالبکده
علمی

انیاگرام تیپ پنج شخصیتی(بخش دوم)

در ادامه ی مبحث انیاگرام تیپ پنج شخصیتی سعی داریم دیگر جوانب رفتاری این تیپ را مورد بررسی قرار داده و در خدمت شما عزیزان قرار دهیم. 
  • شکل گیری شخصیت :

تمام قابلیت های ذات وگوهر درونی ما ، فهم وشعوری فراتر از محدودیت های فکری ما دارند . آگاهی چیزی نیست که توسط افکار انسان وقدرت تجزیه وتحلیل او ،دچار تغییر و دگرگونی شود.
آگاهی ، نوعی دانستگی است که از درون انسان دریافت می شود وفهم آن بامنطق وتجزیه وتحلیل ، امکان پذیر نیست.
همانطور که مکرر عرض شد  ، دغدغه ومشغله فکری هریک از تیپ های شخصیتی ، نمودی است از یکی از ابعاد گوهر درونی انسان.
درمورد تیپ پنج نیز دلبستگی دائم به کسب اطلاعات ومطالعه درخلوت وتنهایی ، شکل کاذبی است از قابلیت ذات وگوهر درونی برای جذب آگاهی ناب.
انیاگرام تیپ پنج شخصیتی
خساست درمورد خود ودیگران ، موجب می شود تافرد برای تامین نیازهای کم ومحدود خود کمتر به زحمت بیفتد وتاحدی استقلالش حفظ شود.
ممکن است ، برای تامین آن دسته از امکاناتی که خلوت وتنهایی او را فراهم می کند ، حریص شود. حفظ وذخیره دانش ، اطلاعات ، پول ، انرژی وزمان ، اهمیت بسیار پیدا می کند
میل به کشف واقعیات از راه نیروهای عقلانی ، در واقع ، تلاش کودکانه اوست ، برای دور ماندن از احساسات درد آور وحفظ استقلال.
  • تعصب شخصیتی تیپ پنج:

در مواجهه باکمبود ، ما همگی ، همانند تیپ پنج عمل می کنیم . زمانی که نیروی کافی برای رفع نیازهای مان نداشته باشیم ، انتظارات خود راپایین می آوریم
وقتی از نظر اقتصادی در مضیقه باشیم ، می آموزیم که چگونه خود را کمتر درگیر مسائل ، کالاها وحتی ارتباطات انسانی کنیم .این رویه ، برای مان زمان ونیروی بیشتری به همراه خواهد داشت ودر ضمن ،  باجداشدن از دیگران ،  مستقل خواهیم بود.
کمبود ، هرچیزی را ساده تر می کند ، حد آرزوها ، نیازها ، قوانین ، تعهدات وقید وبند ، کمتر می شود . در چنین شرایطی بار احساسی زندگی ما کاهش می یابد ودر تنهایی با افکارخودسرگرم می شویم وهمانند یک تیپ پنج ممکن است  در این آرامش ذهنی ، افکار ما شکوفا شود .
خانه برای تیپ پنج ، در حکم یک قلعه است : محلی برای پنهان شدن از دیگران ، کنترل سطح ارتباط با دنیای بیرون واختصاص دادن زمان به خود در چنین فضایی ، ذهن به یک دوست خوب وسرگرم کننده وهمچنین پناهگاهی برای در امان ماندن از شر مزاحمت ومداخله جویی دیگران بدل می گردد .
انیاگرام تیپ پنج شخصیتی
تیپ پنج مجبور نیست که افکار خود را با کس دیگری در میان بگذارد . زندگی ذهنی او به طرز قابل توجهی ، خودکفا ومستقل از دیگران است . تا زمانی که آرزو وخواسته ای نداشته باشد ، احساس محرومیت نمی کند .
گوشه نشینی تیپ پنج ، بدون برآورده شدن بعضی از نیازهای جسمانی واحساسی امکان پذیر نیست . در صورت برآورده نشدن یکی از این نیازها ، کشش مصرانه ای برای کسب آن ، شروع به رشد می کند .
از آنجایی که برای استقلال خود اهمیت زیادی قائل است ، دوست ندارد عاملی که نیازمند آن است ، استقلال او رابر هم بزند . به همین دلیل ، عطشی به نام طمع (گناه ویا تعصب شخصیتی احساسی او ) برای رفع نیاز در او شکل می گیرد .
طمع ، یک خواهش غضب آلود ، برای تصاحب عامل برهم زننده حس استقلال اوست ، نوعی اجبار وگرسنگی برای تصاحب یک فرد دیگر ، چند کتاب ویا هر چیز ارزشمند دیگر .
اگر شمای تیپ پنج به این رویه عادت کنید ، درون نگری شما متوقف می شود . شما از اینکه نیازمند ویا مجبور به داشتن احساسات باشید ، بیزارید . خواهان رهایی هستید ، اما نمی توانید .
نیازمند چیزی هستید که آن را ندارید . شما مجبورید که آن راداشته باشید وبرای کسب آن باید به سراغش بروید . درحالیکه دوعامل خلاء احساسی وترس از دست دادن استقلال ، شما راتهدید می کند ، به تدریج با احساسات خود آشنا می شوید .
انیاگرام تیپ پنج شخصیتی
رشد شخصیتی تیپ پنج ، در گرو پیوند احساسات به مسائل ذهنی وهمچنین پی بردن به شور وهیجان در زندگی است . زمانی می توانید آگاهانه با مسائل برخورد کنید که متوجه شوید چگونه  ، با بروز احساسات ناگهانی در درونتان  ، خود راعقب می کشید ، تا از آنها رهایی پیدا کنید .
برقراری ارتباط بدون تحمیل نظرات ، احترام به نیاز تیپ پنج به زمان ،  حریم وفضای شخصی ، اشاره به اندیشمندی وروشنفکری فراوان او ودادن اطمینان برای ابراز درونیات همگی از عواملی هستند که اطرافیان تیپ پنج با رعایت آنها می توانند به شکوفایی احساسی او کمک کنند .
  • خصوصیات فرعی:

تاثیر حرص بر روابط جنسی(تک به تک) ، اجتماعی وبقای فردی
راز داری در روابط جنسی وتک به تک  :
ازنظرتیپ پنج ، تفاهم و روابط خصوصی باید به صورت محرمانه باقی بماند وباسایر افراد به اشتراک گذاشته نشود .
تیپ پنج اغلب با جدا نگه داشتن احساسات خود از دیگران ، تنهایی خود راحفظ می کند . این عادت موجب می شود که میل شدیدی به برخوردهای عمیق ، کوتاه مدت وپرمعنا داشته باشد .
حرص تیپ پنج در روابط تک به تک ، همان مشغولیت های ذهنی او برای داشتن ارتباطی است که درآن درونیات طرفین آشکار شود واحساسات به قدری قوی باشد که در دوره های جدایی دوام بیاورند .
تنها کسانی رامحرم راز خود می داند ، که درک وتفاهم را در روابط خود با آنها احساس کند .کسی که برای او یک مشاور شخصی باشد ، زمان خاصی را برای او کنار بگذارد وبه طور پنهانی ، با او رابطه داشته باشد .
انیاگرام تیپ پنج شخصیتی
برای تیپ پنج علائق وپیوندهای ذهنی ، درحکم گنج هایی است که می تواند آنها را درتنهایی مرور کند وبارها وبارها در ذهن تصور نماید . این علائق به خاطر کمیابی وجای گرفتن در اعماق ذهن ، پرمعنا هستند .
تیپ پنج راز دار ، بیان حالات جنسی رامغایر با اندیشمندی خود می داند .همچنین با مرور روابط در ذهن خود ، از یک زندگی پایدار درتصوراتش لذت می برد وقادر است هر ارتباط پرمعنایی را ، به دلخواه در ذهن خود خلق کند . بابروز احساسات درخلوت خود ، این علاقه وعشق ذهنی ، هرگز سست نخواهد شد .
تنهایی  ، نتیجه جدا ماندن از دیگران است وتیپ پنج در نهایت ، از ذهن خود ، خسته می شود . او به مدت طولانی ، مطالعه ، تفکر وتجسم می کند وسپس آرزومند یک تجربه عملی می شود . مجبور است که به سراغ آن برود .
راز نگه داری ، موجب می شود که رازهای خود راتنها بایک شخص دیگر درمیان بگذارد : «فقط ما دو تا حرف همدیگر رامی فهمیم ، فقط ما دوتا ، از بین میلیون ها نفر ، این قابلیت را داریم.»
با دقت خاصی ، از بیان روابط ومسائل خصوصی خود جلوگیری می کند . برای او مصیبت بزرگی است ، اگر گوشه ای از راز های درونی اش  برای عوام آشکار شود و کسی که رازهایش را با او در میان گذاشته است ، با افشای آن به دیگران ،به او خیانت کند .
اثر حرص در روابط اجتماعی
جایگاه ممتاز اجتماعی:
زمینه فکری تیپ پنج که عقل رامنشا قدرت می داند ، ممکن است به میل شدید او برای کسب قدرت از راه اطلاعات ، تبدیل شود .
حرص موجب می شود تا تیپ پنج به افراد وایده های تاثیر گذار براجتماع گرایش پیدا کند .او به مواردی همچون تشریح رفتارهای انسان ، قاعده وفرمول ریشه ای یک حوزه علمی ومتفکران صاحب نظر علاقه نشان می دهد .
انیاگرام تیپ پنج شخصیتی
افراد تیپ پنج اجتماعی درمکان هایی گرد هم می آیند که مختص مطالعات سخت وجدی است . آنها رامی توان درباشگاه های شطرنج ، دپارتمان علوم ریاضی ، مراکز تعلیم یوگا وفستیوال های موسیقی یافت .
تیپ پنج برای کسب یک مقام اجتماعی دست وپا نمی زند ، بلکه دوست دارد دیگران این مسأله را از او بخواهند . به تعالی افکارخود درکنار افراد صاحب نظر علاقمند است ، فضایی که درآن از صحبت های پراکنده وسطحی خبری نباشد .
تسلط فکری ، برای افرادی که در ذهن خود زندگی می کنند ، بسیار مطبوع وخوشایند است . درک کامل یک الگوی درست ، به فهم صحیح مسائل کمک می کند .
افراد تیپ پنج اجتماعی ، به سمت علومی جذب می شوند که برای شان اعتبار وقدرت اجتماعی به همراه داشته باشد : پیش بینی های سیاسی ، آنالیز بازارسهام ، روانکاوی و…… ازاین طریق می توانند باکمک گرفتن از ذهن شان ، وقایع راپیش بینی کنند.
دانش  ، قدرت آنهاست وبراین باورند که آمادگی قبلی از مسائل ، به آنها قدرت می دهد واطلاعات از آنها محافظت می کند.
انیاگرام تیپ پنج شخصیتی
تاثیر حرص در روابط فردی
حفظ بقای فردی از راه تمرکز برفضای شخصی :
تیپ پنج درحالی که دنیای بیرون رامزاحم می داند واز زندگی فردی خود لذت می برد ، ارتباطات ومال واموال خود رادرحد پایین نگه می دارد .تجملات کوچک را اسراف و ولخرجی می داند .
تیپ پنج صرفه جوترین تیپ شخصیتی است . دسر غذا را درحکم پرخوری می بیند ویک فنجان چای کوچک ، برایش کافی است .
از اینکه با حداقل امکانات از پس زندگی بر می آید ، به خود می بالد ، بنابراین دارایی هایش در واقع چیزهایی است که برایش اهمیت بالایی دارند .
برای حفظ استقلال نیازمند مکانی شخصی است تا درآن خلوت کند ، به تفکراتش بپردازد وخود را درکنار چیزهایی که دوست دارد ، قرار دهد .خانه برایش درحکم مکان مقدسی است که درآن از گزند کنجکاوی های دیگران ، ارتباطاتی که انرژی او را تضعیف می کند واز مسئولیت های طاقت فرسا ، درامان  می ماند . پناهگاه امنی که درآن با افکار وعلائق خود سرگرم باشد .
باورتیپ پنج مبنی برکمبود منابع ، به حرص او برای داشتن یک فضای شخصی مستقل دامن می زند.
آن دسته از افراد تیپ پنج که به بقای فردی خود بسیار اهمیت می دهند ، به جمع آوری وذخیره هر چیزی که تضمین کننده استقلال آنها باشد ، مبادرت می ورزند .
زمان ومکان اختصاصی برای شان در حکم اکسیژن است . اغلب به جای  پول ودارایی ، به ذخیره اطلاعات کلیدی می پردازند .
انیاگرام تیپ پنج شخصیتی
در واقع ذخیره هرچیزی که برای هرکس گران بها باشد ، امری طبیعی به نظر میرسد . صرفه جویی ، استقلال را به همراه خواهد داشت .اگر امروز ذخیره کند ، درآینده با کمبود مواجهه نخواهد شد . اگر به اندازه کافی برای خود داشته باشد ، لزومی ندارد که وابسته دیگران شود .
تیپ پنج حتی در زمان فراوانی  نیز ،ممکن است خساست به خرج دهد . آنها از خویشتن داری وزندگی با امکانات کم لذت می برند ، زیرا این شیوه زندگی ، آنها را از درگیر شدن در مسائل مرتبط با نیازهای بیشتر ، مصون می دارد .
  • وضعیت تعهد تیپ پنج:

کنار کشیدن برای تیپ پنج آسان است . برای او ادامه یک رابطه ، دشوارتر از کنار کشیدن از آن می باشد . او برای زندگی دریک فضای مشترک ، درکنار شخصی دیگر ، مسئولیت وتعهد فراوانی را روی دوش خود احساس می کند .
به طور معمول ، عمق وشدت تعهداتش راسبک وسنگین می کند ، باخود می گوید : من بدون این وضعیت هم می توانم سر کنم ، من به تنهایی نیز شاد خواهم بود.
سخت ترین مسأله ، تصمیم گیری درخصوص ادامه رابطه است . ادامه رابطه ، به معنای ورود درد ورنج به زندگی است ، اما از سوی دیگر ، بافقدان رابطه ، خلاء درونی ، خود رانمایان می کند .
تیپ پنج با پایبندی وقبول مسئولیت درمورد یک رابطه عاطفی ، چالش وکشمکش رابه جان می خرد . او تقلا و دردسر را در برابر آسایشی که در تنهایی داشت ، بر می گزیند وبه طور حتم می داند که صدمه خواهد خورد . این تصمیمی است که باید به دقت آن راسبک وسنگین کند وسپس انتخاب کند .
باقبول رابطه ، به فاصله بسیار زیاد بین عقاید درونی وواقعیت بیرونی پی می برد ، پس این رابطه باید ارزش مواجهه با این فاصله را داشته باشد .
انیاگرام تیپ پنج شخصیتی
عشق برای تیپ پنج ، تا حدکمی ، با مسائل رومانتیک مرتبط است ودر واقع ، تا حد زیادی ، تصمیمی برای پذیرش طرف مقابل است که آیا این فرد ارزش متحمل شدن این همه درد ورنج را دارد ویاخیر ؟
  • چشم پوشی از دنیا:

تیپ پنج با زندگی ذهنی خود ، نیازی به غیر از خود ندارد . دراین زندگی ذهنی نیازها بیشتر فکری هستند  تا احساسی ، شور وهیجان بیشتر جنبه عقلانی دارد تا احساسی .
آرزوی مالکیت کس ویا چیز دیگر ، تنها به صورت یک خیال در ذهن او شکل می گیرد . این یک تصویر ذهنی است که تیپ پنج می تواند آن رابه میل ودلخواه خود ، از نو بسازد . ممکن است باتفکر درخصوص داشتن چیزی ، به این نتیجه برسد که آسایش خود را از دست خواهد داد ، بنابراین آن ایده راکنار می گذارد .
زندگی ذهنی موجب می شود که تیپ پنج خود رافردی بی اعتنا وبی نیاز بپندارد . او تا به آن حد ، در ذهن خود ، درمورد خواسته ها وافرادی که برایش مهم هستند ، تفکر می کند که به واقعیات ذهنی اش بدل می شوند .
از آنجایی که تیپ پنج امکانات ونیازهای احساسی کمی دارد ، ممکن است ، یک انسان معنوی به نظر برسد ، اما در واقع ، حاضر نیست برای کسب چیزهای ملموس و واقعی ، زمان مصرف کند .
گردآورنده:سایت جالبکده
بیشتر بخوانید:
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا