جالبکده
علمی

اینیاگرام تیپ دو شخصیتی

بنام حضرت دوست و درود خدمت شما عزیزان  در این مبحث در سایت جالبکده میخواهیم به ادامه ی مطالب اینیاگرام و تیپ دو شخصیتی بپردازیم که در همه ما درصدی هست.

  • باور پنهانی تیپ متوسط دو از خود:

من دوست داشتنی هستم ،اگرچه دیگران به آن اندازه که من دوستشان دارم،دوستم ندارند وقدرمرا نمی‌دانند.

این باورپنهانی در نگرش شخص تیپ دوباعث رفتارهایی معادل بااین باورخواهدشد که به بیان تمام رفتارهای این شخص خواهیمپرداخت

  • تعریف بسیارمختصرتیپ دو:

فرد متعلق به این تیپ دوست دارد موردقبول وتوجه دیگران باشد و برای اینکه کسی از او نرنجد،شخصیت متفاوتی از خود ،به

افرادنشان میدهد.اومی کوشد بی نیازی خودرانشان دهد،تاکمک کردن به دیگران را بعنوان خصلت انسانی خودنشان دهد.معمولا

بامهربانی ومهرورزی به دیگران مهرومحبت راجستجو میکند.درمرحله سالم شخصیتی خود بطورواقعی مهربان ودلسوز

است،که این باعث می شود بدون هیچ انتظار وچشم داشتی به خود ودیگران خدمت کند

ازنظر مراکز شعور جز کدام مرکز هستند:

جز تیپ‌های مرکز احساس هستند  (۲،۳،۴ )

تیپ های شخصیتی زیرنفوذ این مرکز،درتلاش حفظ هویت فردی هستند،زیربنای سد شخصیتی این گروه شرم است.

مشکل اساسی این گروه،متظاهربودن وباورهای ساخته‌وپرداخته آنهاازخوداست وشخصیت شگل گرفته دراین گروه درجستجوی هویت است

جزکدام گروه های شخصیتی هستند؟

علاوه بر نه تیپ شخصیتی نه گروه شخصیتی داریم که براساس روابط اجتماعی،شباهت وخود دسته بندی می شوند.

که درادامه بیان تیپ ها باهمه این گروه هاآشنامی شویم.

تیپ دو از نظر روابط اجتماعی جز گروه موافق است.

ازنظرشباهت جز گروه خوشبین است.

و از نظر خود جزگروه طردشده میباشد 

گروه موافق :

افرادمتعلق به این گروه احتیاج دارند به دیگران کمک کنند ومی کوشند باجلب توجه کردن به این نیاز بپردازند.موافق بودن این

گروه بدین معنی نیست که بادیگران موافق هستند بلکه بدین معنی است که باخودبرتر موافق هستند وسعی می کنند که تمام

مقررات،قوانین و اصول اخلاقی آموخته شده )خودبرتر( رابکاربگیرند

گروه خوش‌بین( ۲،۷،۹ : )

این گروه به مشکلات و اختلافات به شیوه وفق دادن باآنها می نگرند.یاس وناامیدی رابادید بسیار مثبت بازنگری می کنند و به

مسائل متعالی زندگی تأکیددارند به‌طورکلی مبادی اصول انسانی هستند ومی خواهند به دیگران کمک کنند تاخودشان احساس

خوبی داشته باشند.

 گروه طرد شده (۲،۵،۸):

این گروه ناخودآگاه خود را کوچک و ناتوان و دیگران را قدرتمند،استفاده جو و ناپذیرا می‌دانند.افراد این گروه انتظاردارندکه هیچوقت پذیرفته نشوند و به همین دلیل درتمام زندگی احساس واقعی خودرابه شیوه های مختلف مخفی می‌دارند.بامهربانی ویادانش ویاقدرتمندی خودرامی شناسانند تااحساس ضعف خودرا بپوشانند.خوددراین گروه چندان توانا نیست.

تیپ دو عدم توانایی خودرابامهرورزی ومهربانی جبران می‌کند.

اینیاگرام تیپ دو شخصیتی

 

ترس تیپ دو:

ترس تیپ شخصیتی دو این است که دوست داشتنی وقابل قبول نباشد

نگاه کلی تیپ دو به دنیا:مردم به کمک من وابسته‌اند و به من نیازدارند.

محاسن شخصیتی تیپ دو:

مهربان ومهرورزدلسوز و دلجو،فداکاروباگذشت،مشوق و همراه،سخاوتمند و بخشنده،دوست یاب ودوستدار،پشتیبان وپذیرا،سازگار،حساس، دگرخواهی ودگراندیشی،دوست صمیمی

معایب شخصیتی:

بی نهایت مهرورز،دخالتگر و فضول،خورده گیر،حسود و کوته فکر،نیازمند و محتاح،تشنه اظهارعقیده،متوقع،توجه بیش ازحد به دیگران،روراست نبودن،احساس گناه دادن به دیگران،سرپوش گذاشتن

گرایش طبیعی درمواقع آسایش (کامل سازی):

دراین شرایط تیپ دوسالم شبیه تیپ چهارسالم رفتارمی کند.احساس های واقعی خودرا به شکل واقعی وصادقانه نشان میدهد وعواطف خوب وبد خود را همانطوری که هست می پذیرد

گرایش طبیعی درمواقع برخورد با مشکلات (تجزیه پردازی) :

دراین حالت تیپ دومشابه تیپ هشت متوسط عمل می کند،به ترتیبی که خواسته های خودراباصراحت و به طورمستقیم و یا باخشونت بیان می کند وحتی امکان دارد بسیارجدال گر وسرسخت شود بطوری که دیگران متعجب شوند.

تمایلات اصلی وپیچیدگی های حاصل ازآن :

تیپ دوتمایل به این دارد که مورد محبت واقع شود.

که پیچیدگی حاصل ازاین تمایل بصورت نیازبه این که موردنیازباشد،خواهدبود

گزینش اجتماعی تیپ دو :

تیپ دو شگرد خود را درمورد تعامل با افراد جامعه را اینگونه اعمال می کند: با پویش وآگاه شدن به نیازها وتمایلات دیگران ومتکی

کردن آنها به خود.

بال های تیپ دو :

تیپ دو,بال تیپ شخصیتی یک یا تیپ سه شخصیتی سه دارد

چنانچه بال یک اوقوی ترباشد ازاوشخصیتی خدمتگزارمیسازد.

وچنانچه بال سه اوقوی ترباشد شخصیتش مهمان نوازخواهدبود.

بخودآمدن تیپ دو :

تیپ دوهنگامی به خودمی آید که براین باوراست که برای موردقبول واقع شدن،باید ازخود مایه گذاشت ولواین که این خواست واقعی او نباشد.

شکل گیری شخصبت تیپ دو :

عملکرد تیپ دودرکمک رسانی به دیگران،درواقع،درجهت خواسته درونی خود اوست.ازنظرمعنوی،زمانیکه فرد دردوران کودکی

متوجه می شود که برای رفع نیازها باید به تملق وچاپلوسی پرداخت،اراده او به سمت برآوردن نیازهای دیگران منحرف میشود.

همه مادردرونمان برای خودارزش قائلیم وغرورهمان فرم اغراق آمیز این حس درونی است که موجب می شود تیپ دو به نیازدرونی خود برای تاییدشدن ازسمت دیگران وجلب رضایت آنهاپی نبرد.

تعصب اودرامدادرسانی به دیگران،بی چشم داشت نبوده ودرواقع تقلید کاذبی است ازبخشش ومحبت حقیقی،این تلاشی کودکانهبرای حفظ بقاء ازراه جلب رضایت دیگران است،تا بدین وسیله ازذات وگوهردرونی حساس خود محافظت کرده باشد.

تعریف کلی تیپ شخصیتی دو:

کسانیکه تحت تاثیر تیپ شخصیتی دو هستند غالبا بامهربانی ومهرورزی اشان شناخته می شوند.افراداین گروه،تمایل دارند

دیگران دوستشان بدارند وچنان که مورد علاقه ومحبت دیگران واقع نشوند،نگران می شوند.

باوراین تیپ،بی نیازی آنان است.بطورکلی افرادی بسیارمهربان هستند که می خواهند باکمک کردن به هویت خود ارزش

بدهند،اماچون به نیازهای خود بی توجه هستند،ناخودآگاه به راه هایی متوسل می شوند که دیگران جوابگوی نیازهای پنهان آنها باشند

چون راه های انتخابی آنها،خیلی غیرمستقیم وپنهان کارانه است،دراغلب موارد پاسخ دلخواه دریافت نمی کنند،این امرموجب می

شود که خشم درونی و یا ندامت درآنان بوجودآید ودراین صورت آگاهانه روی آن سرپوش می گذارند.درنتیجه

مهرورزی،مهرطلبی،نادیده گرفتن نیازهای اساسی خود،عدم صداقت باخود،الگوی زندگی آنهامی شود.

اینیاگرام تیپ دو شخصیتی

افرادتحت تاثیراین تیپ خودرااینگونه می دانند ونشان میدهند:

انسانی مهربان هستم،اگرچه دیگران خیلی مرادوست ندارند وقدرمحبت های مرانمی دانندامامن همه رادوست دارم.

ازآنجاییکه قادرهستم آنچه دارم رابادیگران شریک شوم بسیارخوشحال هستم.

اگرمن نباشم چکارخواهی کرد؟!بدان که من هستم.کارساده ای است که دیگران راواداربه دوست داشتن خودبکنم.

جواب نه  و نمی خواهم راقبول نمی کنم،بگذاردستت رابگیرم.اجازه بده بغلت کنم وببوسمت.نگران نباش،من ترتیب همه کارهارا خواهم داد.

افراداین تیپ راکمک گرامی نامند،چون باکمال میل کمک می کنند و یا مایل هستند بعنوان یک فرد مهربان وبخشنده شناخته ودیدهشوند.

ترس ازبیهوده بودن )زیربنای رفتارهای تیپ ۲،۳،۴ (مانع رشد درونی آنهامی شود،زیراکه فقط می خواهند خودرامثبت ببینند.گول زدن خود،تمایل به دخالت بیش ازحد درکارهای دیگران وغرورزیادی،نیز رشد درونی آنان رامحدود می کند

تیپ متوسط تا ناسالم دوبرای اثبات ارزش خود،براین باورهستندکه همیشه باید،ازخودگذشتگی نشان دهد ودیگران رامقدم بدانند

تاموردمحبت آنها قراربگیرند،این مهم موجب می شود،ناآگاهانه عصبانی وخشمگین باشند ویاروی آن سرپوش بگذارند.امااین

احساس نهفته،نهایتا به شکل های مختلف طغیان میکند و به روابط آنها صدمه میزند،درنتیجه چون باوردارند افرادی مهربان

ونیکوکار هستند،نبوداصالت شخصیتی آنها آشکارمی شود.

الگوی برگزیده دوران کودکی :

افرادتیپ دوازکودکی به دلیل تمایل آنهابه کسب محبت ودرنتیجه راضی نگه داشتن افرادمحیط زندگی خود،آموخته اند که دردرجه

اول نیازهای دیگران راباید مهم ترازخواسته های خودبدانند،دوم اینکه بانشان دادن مهرومحبت،بخشش وخدمت گزاری به

دیگران خودراموردعنایت آنها قراربدهند،سوم آنکه باید محبت وعلاقه دیگران به خودرا،با زحمت زیاد بدست آورند،زیراکهخودبخود دریافت نخواهندکرد.

ودراین صورت است که نیازهای خودرانشان نمی دهند وتصورمی کنند بایدجوابگوی درخواست دیگران باشند،تامباداعشق

وعلاقه آنان راازدست بدهند .این افرادباوردارند،پذیرش ونمایان ساختن تمایلات خود،به نوعی خودخواهی تلقی می شود

وانسانهای خوب،خودخواه نیستندونتیجه میگیرند که خوب بودن یعنی بی نیازبودن.

افرادتیپ دودرمحیط خانواده آموخته اند که یاور،مشکل گشا،پرستارومفید باشند.نقش تیپ دودرجوانان،نگهداری وپرستاری

ازکوچک ترها وکمک کردن به بزرگ ترها درخانواده می باشد،درنتیجه ازخودگذشتگی،فداکاری،مهرورزی وبی نیازی،بخشی

ازهویت شخصیتی آنان راتشکیل میدهد.

اینیاگرام تیپ دو شخصیتی

شخصیت افرادتیپ دودردوران کودکی :

سعی میکنند رضایت دیگران رابدست آورند.ازترس موردمحبت قرارنگرفتن،تمایلات خودرامخفی می کنند.ازطریق خدمت گزاری ومهربانی،سعی می کنند،عشق ومحبت دیگران رابدست آورند.خواسته های فردی خودرانشان نمی دهند،زیرافکرمی کنند که دوست داشتنی نخواهندبود.ترس ونگرانی دارند که بخودی خود،دوست داشتنی وباارزش نیستند.تیپ دوبرای جبران فعالیت کم مرکزاحساس خود،باابرازاحساسات زیاد، کم کاری طبیعی این مرکزراجبران میکند،به این دلیلتوجه ومهرورزی آنها،اغلب به محیط خارج است وکمتربه خود وخواسته های خود می پردازد واین امرموجب می شود بهدیگران متکی شوند تابه نیازهای درونی آنان پاسخ داده شود.به همین دلیل تیپ دو،هویت فردی وارزش خود را با مهربانی ومحبت کردن به دیگران می سنجد.برای کسب اطمینان ازارزشمندی خود،این باورغلط درآنها بوجود می آید که بهترین شکل زندگی کردن،بخشندگی ومهرورزیاست.

درمجموع الگوی زندگی اکثرافراد تیپ دو،برمبنای کمک کردن ومهر ومحبت است،می خواهند که دوست همه باشند.

ازنظر اجتماعی بسیار فعال هستند وازمعرفی کردن ومعرفی شدن،مهمان داری،مجلس آرایی ودوست یابی خوششان می

آید،بسیارمایلند مورد توجه واقع شده ودیگران آنهارا بخاطر بیاورند،واهمه دارند ازاین که دیگران،آنها را نادیده انگارند و یا اینکه آنها را فراموش کنند..

همچنانکه نیازآنها برای عشق ومحبت زیادمی شود،شروع می کنند به تماس و برقرارکردن باافراد محبوب وموفق،به ویژه

آنهاییکه درگروه ،باارزش ومهم شناخته می شوند.اگرچه خود دارای اندیشه وآرمان هستند،ولی ترجیح میدهند که اندیشه

وآرزوهای افرادموفق ومعروف راحمایت کنند.عدم اعتماد به مهارت اجتماعی،موجب روی آوردن به کارهایی می شودکه به آنان ارزش اجتماعی می بخشد.

انجام اعمالی که به آنهاارزش اجتماعی می بخشد :

اظهارنظردرموارد متعدد ومختلف.راهنمایی واظهارنظر درراه حل یابی امورمتعدد.نقل قول ازاشخاص مهم ومشهور.صحبت کردن درمواردمربوط به فداکاریها،نیکی ها وبخشش های خود.پوشاندن اعمال نادرست واشتباهات عزیزان خود درمحیط وخانواده واجتماع.

پوشاندن اعمال نادرست واشتباهات عزیزان،باتوجه به اینکه این عزیزان نیزبه اشتباهات خود واقف هستند واین کارموجب میشود که آنان)وابستگان نزدیک( بدون اوقادرنباشند روی پای خودبایستند،درنتیجه این افرادبعلت وابستگی،همیشه نیازمند وی بودهواوراترک نمی کنند.

زنگ خطروعوارض بیمارگونه :

افرادتیپ دو،درصورتی که بطورمداوم درمعرض خطر قرارگرفته باشند و به شکل درست واصولی،محیط مناسبی به

منظوربرخوردبامشکلات برای آنهامهیا نباشد ویادردوران کودکی،صدمات جسمی واحساسی به آنها وارد آمده باشد،بدون تردید

درمرحله بسیارناسالم تیپ خود،شخصیت شان آشکار می شود،درچنین مواقعی فرد ناسالم تیپ دو،متوجه ترس خودازنزدیک شدن

به دیگران می شود،زیرامی ترسد آنها را ازدست بدهد.

اگراین تیپ حقیقی بودن احساس خودراتشخیص دهد دوحالت پیش می آید ،یاسعی می کند شیوه زندگی خودراتغییردهد ویابیش

ازپیش خودفریب وزیرک می شود برای آنکه ثابت کند کارنادرست واشتباهی انجام نداده است،تلاش بسیارمی کند باتوسل به

تجزیه وتحلیل وتوجیه اعمال خود،مهربانی وعدم خودخواهی خویش راخیلی مصرانه به اثبات برساند.

درصورتی که علائم رفتاری زیربه مدت دویاسه هفته متوالی درشما و یا کسی که می شناسید دیده شود ،ضروری است به

روانکاو،روان پزشک ویامشاورخانواده مراجعه نمایید :خودفریبی وانکارواقعیت ها.نشان دادن احساسات واهی،فریبنده وبی اساسزورگویی وفریب دادن بطورزیرکانه.ابرازبیش ازحد عشق ومحبت،به شکل بیمارگونه.خشونت نهفته که به هرصورتی نامعقول خودرانشان می دهد.بروزعلائم وبیماری های فیزیکی به علت بیماریهای روانی.

اینیاگرام تیپ دو شخصیتی

عوارض بیمارگونه :

زورگویی وفشارهای جبری درموارد عاطفی.کم خوری ویازیاده روی درخوردن.

(رفتارهای مالیخولیایی وسوداگرانه) یک نوع بیماری که دراثرشکنجه جسمی وروحی ایجادشده وباعث کم تحرکی وبی غذاییتاحدمرگ می شود.

اختلال روحی وروانی ناشی ازرفتارهای ریاکارانه.

روش های رشد دادن به تیپ شخصیتی دو :

نباید نگران باشندکه دیگران راجع به اوچه فکری می کنند،چون درغیراین صورت تلاش می کنند رضایت دیگران راجلب

نمایند.درهرصورت هرچنددراین زمینه کوشش کنند بازهم برخی ازاودلخور شده وقضاوت خودراخواهند کرد،غیرممکن استهمه همواره اورادوست داشته باشند.

کارهای خوبی که دیگران برای اوانجام می دهند اگرچه ممکن است باروش اومتفاوت باشد،ولی باید به آن توجه کرد.دیگران

احساسات خودرابه شیوه های گوناگون ودرپاره ای موارد بطورغیرآشکارنشان می دهند،اماباید تلاش کرد باآشناشدن ودرک شیوهمهرورزی ومهربانی،داده هاوعلائق آنهارااحساس کرد.

ضروری ومهم است که حدومرزمشخصی بادیگران برقرارکرده تادرگیر مسائل ومشکلات آنان نشوید.لذا باید یادگرفت دربعضی

مواقع بی تفاوت بوده ودرخودباقی بمانید،چون انگیزه کمک کردن ومهرورزی باعث می شود که حدومرز خودرابه خوبیتشخیص نداده وبیش ازاندازه،فداکاری کنید.

بایدبه نیازها واحساسات خودآگاهانه توجه کرده وپاسخ گوباشید تابتوانید بدون چشم داشت به نیازها واحساسات دیگران

بپردازید.این مهم موجب عدم یاس وسرخوردگی می شود،چراکه عمیقا امیدوارنیستید ازشما قدردانی ویابه هرشکلی محبتشماجبران شود.

غرورشخصیتی درتیپ دوجایگزین احساس بیهودگی درونی می شود.باید به غرورخودتوجه کرده ودقت نمود که درچه مواقعی

اندیشه های غرورآمیز،به سراغمان می آید،مانندبیان نیکوکاری،نمایش مهرورزی ها ویاهرگونه تظاهر دیگری که به منظورمهم

جلوه دادن خودباشد.درواقع خودحقیقی مملوازعشق ومحبت است ،بنابراین باید سعی کرد باجلوگیری ازتظاهر،اجازه بروز به

خود حقیقی داده شود.

تیپ شخصیتی دوگرایش زیادی به بخشش وازخودگذشتگی دارد وچون بیش ازحد ازهمه چیز خودمی گذرد،بعداازاعمال

خودپشیمان می شود

باید به درون وبدن خود توجه زیادی نماید آنچنانکه بتوانددردرااحساس کند.بابیشترمحبت کردن وازخود گذشتگی،نه تنها احساس

دردراازبین نمی رود بلکه بیشترهم می شودوافراط دراین خصوص بسیاربیهوده است وممکن است ندامت،سرخوردگی ودردزیاد

به همراه داشته باشد.

اینیاگرام تیپ دو شخصیتی

انواع تیپ دو (سالم ،متوسط وناسالم):

نگرش کلی به نوع سالم :

مهرورزبودن ومحبت کردن به همه افراد.

سخاوتمندهستند وبارغبت دارایی های مادی ومعنوی)انرژی ،وقت و…..(خودرادراختیار دیگران قرارمی دهند.

بدون هیچ چشم داشتی ،بسیاردلسوز ومهربان هستند.

صمیمانه دیگران راتعریف،تحسین وتشویق می کنند.

توانایی آن رادارند که اعتماد به نفس دیگران راتقویت کنند.

قلب رئوف ومهربانی دارند وخواهان محیطی پرازمهر ومحبت هستند.

برای درک نیازها،خواسته ها واحساسات دیگران،دارای حس بسیارقوی هستند.

افرادی خونگرم واجتماعی هستند وبرای دوستی هاارزش قائلند.

ازکمک وحمایت کردن به دیگران لذت می برند.

شنونده بسیارخوبی هستند وازقضاوت کردن می پرهیزند.

ارزش خودراازدرون خودمی دانند وخارج ازخود درجستجوی آن نیستند.

بدرستی می دانندکه حدومرز دادن وگرفتن چیست وجوابگوی نیازهای خودهستند.

انسانهایی متکی به خودهستند وتوانایی بخشیدن آنها بیش ازنیاز به گرفتن است.

افرادی هستند که به آزادی انسان بسیارعلاقه مندند.

نگرش کلی به نوع متوسط :

برای نزدیک شدن به دیگران سعی دارند که رضایت آنهارابدست آورند.

بابخشندگی ومهربانی می خواهند موردقبول وستایش قراربگیرند.

سعی می کنند با ابرازعلاقه وتوجه به دیگران ازآنهاتعریف ،تمجید وتحسین به عمل آورند،بااین هدف که دوستی آنان رابدست

آورند.

نیازهای خودرامخفی می کنند ومدعی هستند که کاملا بی نیاز می باشند.

برای اینکه ثابت کنند دیگران به آنهانیازمندند درکارهای آنان دخالت می کنند وادعادارند که این امر ازروی محبت است.

به علت فداکاری وگذشت بسیارزیاد،پاسخ گوی نیازهای خودنیستند وناخودآگاه،انتظارپاداش دارند.

مایلندکه دیگران به آنها محتاج باشند وبرای اخذ کمک وراهنمایی درهمه امور به آنان رجوع کنند.

نسبت به افرادی که درارتباط نزدیک به آن هاهستند احساس مالکیت دارند.

احساس می کنند که وجودشان برای دیگران بسیارباارزش وضروری است ودیگران مدیون ونیازمند آنهاهستند.

اعتقاددارند درعوض گذشته ها ومهربانی هایشان ،مرتبا باید موردستایش قراربگیرند.

ممکن است خدمت به دیگران رانوعی فداکاری بداند.

نگرش کلی به نوع ناسالم :

چون احساس می کنند دیگران برای آنها ارزشی قائل نیستند،بنابراین حس پشیمانی وندامت برآنها غالب می شود.

خودراگول می زنند که محرک اصلی آنهاانسان دوستی است،درصورتی که جاه طلبی است.

بسیارمتظاهروفریبکارهستند وبرای بدست آوردن چیزی به ریاکاری ودروغ می پردازند.

ازاینکه نزدیکان خودراازدست بدهندمی ترسند وبدین جهت ممکن است ازنقاط ضعف واحساس گناهی که دیگران می کنند بهره

برداری کنند.

احتمال داردبرای جلب ترحم دیگران،بیش ازحد دارو وغذامصرف نمایند.

احتمال دارد عشق وعلاقه بیش ازحد ازخودبروز دهند که موجب ترس وعدم آسایش دردیگری شود.

احساس می کنند که موردستایش ومحبت قرارگرفتن حق مسلم آنهاست ودرصورتی که ازآنها قدردانی نشود،دیگران باید آنچه

راکه گرفته اند،پس بدهند.

چون احساس می کنند دیگران ازآنهاسوء استفاده کرده اند خشم وعصبانیت خودرابروز میدهند.

لایه های نه گانه رشد  تیپ شخصیتی:

هرمرحله شامل سه لایه است.

اینیاگرام تیپ دو شخصیتی

لایه های مرحله سالم(۱،۲،۳) :

لایه یک(آزادی ورهایی) :

(مهرورزی بدون چشم داشت ونیزپرستاری ازخود ):

دراین لایه ازرشد افرادبه نیازها واحساسات خودمی پردازند.بامیل ورغبت دیگران رادوست دارند ومهرورزی آنها،دلائل شخصی وپنهان ندارد.مهرورزی وعشق راسخاوتمندانه به خودودیگران هدیه می کنند،فروتن ،مسرورومهربان،باوقار وبخشنده هستند.

 

لایه دو(توانایی های روانی ) :

دلسوز وپرستار:

تصویری که ازخوددارند مهربانی وبخشندگی ویا ملاحضه بودن می باشد.دراین لایه رشد،ترس اصلی(دوست داشتنی نبودن)راکاملا کنارنگذاشته اند.به همین دلیل توجه بیشتری به احساسات دیگران دارند که همراه باعشق وعلاقه واقعی است.

لایه سه(ارزش های اجتماعی) :

محافظ ودست ودلباز:

باانجام کارهای خیر،تصویرخوب ومهربان بودن را،ازخودنشان می دهند.درخصوص وقت وانرژی خود بسیارسخاوتمند می باشند.قدردان،مشوق وپشتیبان دیگران هستند ونیزعواطف خودرابه نمایش می گذارند.توانایی ها ودانسته های خود رابا خوشرویی ولذت دراختیاردیگران قرارمی دهند.

لایه های مرحله متوسط رشد(۴،۵،۶)

لایه چهار(ناهماهنگی بااموراجتماعی) : 

جلب رضایت می کنند وخواهان خوبی هستند:

ازاینکه آنچه انجام می دهندممکن است کافی نباشد،کمی احساس ترس می کنند.تصورشان این است که دیگران ازآنها فاصله می گیرند،بنابراین سعی دارند باتعریف کردن،جلب رضایت وپشتیبانی کردن ،خودرا به آنها نزدیک ترکنند.

لایه پنج (کنترل) :

دخالت گروپنهان کار :

نگران این هستند آنهایی راکه دوست دارند،ممکن است دیگری رابیشتردوست بدارند.بدین منظور،شرایطی رابوجودمی آورند که پاسخ گوی احتیاجات ونیازهای آنان باشد.نسبت به عزیزان خود احساس مالکیت دارند.همواره حاضروناظرزندگی دیگران هستند که مبادانیازآنان ازدیدشان پنهان بماند.مغرورومحتاج هستند وتلاش می کنند که نیازهای خودرامخفی کنند.

لایه شش (جبران وغرامت)  :

خودپرست وکم تحمل :

ازاینکه موردبهره برداری دیگران قرارگرفته اند،عصبانی هستند وقادرنیستندرنج خودرا به راحتی نشان دهند.به این علت ازدردهای جسمی خودسخن گفته ونیکوکاری خودرابه رخ کشانده ومی گوید که دیگران به آنها بدهکارهستند.

لایه های مرحله ناسالم رشد(۷،۸،۹ )

لایه هفت (تجاوز) :

زیرکی درمتقاعد کردن وحق به جانب بودن :

نگران هستند که دیگران راازخوددورمی کنند،برای حفظ تصویری  که ازخودساخته اند،دیگران راخودخواه می نامند.به جای محبت،ترحم می کنند.بازیرکی سعی براثبات نیازمندی های آنها دارند تامانع ازجدایی آنان شوند.

لایه هشت(وسواس وزیاده روی)  :

حق به جانب و زورگو :

آنچنان نیازمندمحبت هستنددکه بطورافراطی به جستجوی آن می روند.این احساس درآنهاوجوددارد که مستحق دریافت هرآنچه که می خواهند هستند،زیراخیلی سختی کشیده اند.نیازبه کسب محبت درآنهاممکن است آن قدرشدید گردد که به شکل زشت ونادرستی جلوه گرشود.

لایه نه(بیماری وناخوشی) :

احساس مظلوم بودن وموردسوء استفاده قرارگرفتن :

متوجه هستندکه خودخواه بوده وبه دیگران آسیب وصدمه رسانده اند. بطوری که دچارعذاب وجدان شدیدشده وچون نمی توانند آنهاراتحمل کنند،بسیاردرهم ریخته وبیمارگونه می شوند.نقش مظلوم رابازی کرده،تادیگران رامجاب کنند ازآنها نگهداری نمایند.

امیدواریم نهایت استفاده را از اینیاگرام تیپ دو شخصیتی برده باشید. همراه شما سایت جالبکده.

لینک مقاله مرتبط:ویکیپدیا

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا