جالبکده
علمی

اینیاگرام تیپ سه شخصیتی

بنام حضرت دوست وسلام خدمت شماعزیزان دراینیاگرام به بیان باوری پنهانی جدید که درهمه مادرصدی هست و در افراد تیپ سه شخصیتی درصدی بیشتری دارد،خواهیم پرداخت.

 • باورپنهانی تیپ متوسط سه ازخود:

من فردی بسیارلایق هستم ودیگران به من حسادت می ورزند.

این باورپنهانی درنگرش شخصیت افرادتیپ سه باعث رفتارهایی معادل بااین باور خواهدشد که به بیان تمام رفتارهای این افرادخواهیم پرداخت.

تیپ سه : موفقیت طلب وموفق     (The    Achiever)

بطورکلی موفقیت وپیشرفت،هدف زندگی تیپ شخصیتی سه می باشد.رقابت رادوست دارد،سعی دربکاربردن توانایی های شخصی خود داردومعایب رامی پوشاند.خودرابادست آوردهای خود یکسان میداند.درمرحله ی سالم،فرد بسیارلایق ،موثروموفقی است که خودراباعملکردخودمتفاوت می داند وتاثیرمهم وارزشمنددرجامعه دارد.

ازنظرمراکز شعور جز کدام مرکز هستند:

جز تیپ های مرکز احساس هستند (۲،۳،۴ )

تیپ های شخصیتی زیرنفوذ این مرکز،درتلاش حفظ هویت فردی هستند،زیربنای سد شخصیتی این گروه شرم است.

مشکل اساسی این گروه،متظاهربودن وباورهای ساخته وپرداخته آنهاازخوداست وشخصیت شگل گرفته دراین گروه درجستجوی هویت است

جز کدام گروه های شخصیتی هستند :

علاوه برنه تیپ شخصیتی نه گروه شخصیتی داریم که براساس روابط اجتماعی ،شباهت وخود دسته بندی می شوند. که درادامه  بیان تیپ ها باهمه این گروه هاآشنامی شویم.تیپ سه ازنظرروابط اجتماعی جزگروه قاطع، ازنظر شباهت جز گروه شایسته وازنظر خود جز گروه وابسته است.

تیپ های قاطع :

ازنظرروابط اجتماعی برخلاف دیگران حرکت می کنند.افراد متعلق به این گروه درروابط اجتماعی بسیارقاطع ومحکم برخورد می کنند وآنچه که می خواهند رابافعالیت زیاد به دست می آورند،هنگام برخوردبافشارهای زندگی ومشکلات باصراحت وغرور عمل می کنند.معمول کناره نمی گیرندوکوتاه نمی آیند ولی ازتقاضای کمک دوری می جویند.این سه تیپ شخصیتی درتجزیه وتحلیل احساسات خود مشکل دارند.

افراد متعلق به گروه قاطع درروابط اجتماعی وهم چنین برآوردنیازهایشان ازآن بخش ازشخصیت بیشتراستفاده می کنند که فروید”خود”نامید.این بخش ازشخصیت واقع بین است که بخش روانی وقوه ی اجرایی شخصیت هم به حساب می آید.

گروه شایسته :

این گروه سعی براین دارندکه احساسات خودراکنارگذاشته وبالیاقت وشایستگی وبطورواقعی به مشکلات بنگرند.می توانند احساسات ونیازهای نامعقول خودرانادیده گرفته ومشکلات رابطورمنطقی حل کرده ومتوقع هستند که دیگران هم این کاررابکنند.این افراد نمی توانندبه راحتی دریک سیستم عمل کنند ومطمئن نیستند که چقدرباید خودرادراختیارسیستم قراردهند.

گروه شایسته(۱،۳،۵) بطورمنطقی به حل مشکلات می پردازند.

تیپ شخصیتی یک  : مثل یک انسان بالغ وعاقل مطمئن هستم که می توان مشکلات راحل کرد.

تیپ سه : راه حل منطقی وجوددارد باید هرچه زودتردست به کارشد.

تیپ پنج: مسائل فراوانی پنهان وناآشکارند.من باید بیشترفکرکنم.

گروه وابسته (۳،۶،۹):

این سه تیپ شخصیتی بطورعمیقی به کسی،چیزی ویاموقعیتی که احساس راحتی برایشان فراهم می کند،وابستگی پیدامی کند.می تواند یک فرد،یک چیز ،یک احساس،یک باور،یک کار،یک صندلی راحتی و……باشد.

« خود » دراین گروه بایک پدیده خارجی رابطه بسیارعمیق ومحکم دارد.

اینیاگرام

ترس تیپ سه:

ترس ازعدم لیاقت وبی ارزش بودن

نگاه کلی به دنیا :

جهان برای قهرمانان ارزش قائل است،من نباید شکست بخورم.

محاسن شخصیتی :

پرانرژی وفعال ،مطلع وکاردان ،قاطع وراسخ،هدف گراوکاردان،موثروموفق،اعتمادبه نفس،ابداع کننده وپایه گذار،مدیروبازاریاب،پرشوروشوق،انعطاف پذیر ومشوق

معایب شخصیتی :

موفقیت طلب،مصلحت طلب،باسیاست وحسابگر،خودبزرگ بین،خودپروروخودشیفته،شهرت طلب،دروغ گو ودروغ پرداز،کم احساس وکم عاطفه،بیش ازحد پرکار،متظاهروبازیگر وکم حوصله

گزینش های اجتماعی تیپ سه(شگردتعامل آنها باافرادجامعه) :

باخوش رفتاری،خودآرایی ویاجذابیت ویاهرتصویری ازخودنشان دادن که تاثیرگذارباشد.

تمایلات اصلی وپیچیدگی های حاصل ازآن  :

تمایل به اینکه باارزش باشد

به کوشش فراوان برای کسب موفقیت می شود.

تمایلات انسانی ،مکانیسم دفاعی برای ایجادتعادل درمقابل ترس های موجوداست.

گرایش طببعی درمواقع آسایش(کامل سازی) :

تیپ موفقیت جو وموفق سه ،همانندتیپ سالم شش عمل می کند که بیشترمسالمت آمیزووفاداراست.

گرایش طبیعی درمواقع فشارهای زندگی (تجزیه پردازی) :

تیپ پرتلاش سه،ناگهان همانند تیپ بی حوصله وخونسردنه عمل میکند

بخودآمدن تیپ شخصیتی سه :

هنگامیکه تلاش اومعطوف می شود به کسب مقام وجلب توجه

تعریف کلی تیپ شخصیتی سه:

تیپ شخصیتی سه درمرکز احساس قراردارد وبیش ازدوتیپ دیگر(۲،۴) بااحساس خودبیگانه است.احساس درونی دردوشرم دردوران کودکی دراین تیپ پنهان مانده تابتواند به توقعاتی که ازآنهاداشته اند جواب دهنداحساسات آنهادرچهارچوبی محصورشده وازآنها شخصیتی ساخته که رقابت ،موفقیت،پیشرفت وکارآیی الگوی آن استآنان بامشکل هویت شخصی روبروهستند ودرحقیقت نمی دانند که چه کسی هستند ضمناً دیگران نیزدرتشخیص هویت اصلی آنان موفق نیستند.به همین دلیل هنگامیکه هویت ساختگی آنان زیرسوال برود ویادرمعرض خطرقراربگیرد،دشمنی وخشونت شان برملا می شود.

این تیپ درمقایسه باسایرین اعتمادبه نفس بیشتروقوی تری دارند وبه همین علت به اهداف خود دست می یابند وبدلیل توانایی فوق العاده درروابط اجتماعی،نزدمردم بسیارمحبوب هستند.

افرادتیپ سه بدنبال موفقیت هایی هستند که براساس باورهای خانوادگی،اجتماعی وفرهنگی است.دربعضی خانواده ها موفقیت یعنی پول وثروت زیاد،دربعضی تحصیلات وسواد،مقام های مهم علمی وفرهنگی ،کارهای هنری ودرخانواده های وذهبی ومتدین ،موفقیت یعنی روحانی

افرادتیپ سه آموخته اندکه آرمانگراباشند،درهنگام کودکی،کارهایی راکه والدین ومحیط زندگی اشان باارزش دانسته اند،بخوبی تشخیص میدهند وبه تدریج مهارت پیدامی کنند،تمام توانایی ها واستعدادهای خودرا که موردتحسین است ،بکارببرند

اگرچه همه افراد برای دستیابی به توانایی ها واهداف خود به توجه ،تشویق وتایید احتیاج دارند،تیپ سه ازهمه بیشتربه این تمایل انسانی نیازمنداست

اینیاگرام

نکته مهم:

تیپ سه خواهان موفقیت است خواهان موفقیت است نه بعلت اینکه قادراست چیزهای موردعلاقه اش رابخرد مثل تیپ هفت،ونه بخاطراحساس استقلال مثل تیپ هشت،بلکه به دلیل ترس ازپوچی وبیهودگی میخواهد باکسب موفقیت،مفید وموثربودن خودراثابت کند

ازدوران کودکی آموخته اند،آنچه دیگران مهم و وباارزش میدانند راانجام دهند،وبه همین دلیل باعلائق،احساسات خودبیگانه می شوندواغلب عملگراهستند،بدبن معنی که احساس خودرابسته نگه میدارند تاقادرباشند به اهداف خود نائل شوند آنها باوردارنداحساسی بودن مانع پیشرفت وموفقیت است وبه همین دلیل تفکروعمل راجایگزین آن می کنند بنابراین احساس به زندان می رود.

بعدازمدتی افرادتیپ سه متوجه می شوندبیش ازحد،خودراباتوقعات دیگران تطبیق داده اند، سپس ازخودمی پرسندکه ،اینک من چه می خواهم؟

مشکل اساسی که باآن روبروهستند،این است که نمی دانند واقعا کی هستند وهویت اصلی آنهاچیست.اگرچه بقیه افراددرکودکی بامسائل ومشکلات گوناگونی روبروبوده اند،ولی تاثیرآن درتیپ سه(بدلیل ساختمان ژنتیکی وخصلت های ذاتی آنها)خیلی بیشترنمایان می شود.تاثیرپذیری این افراددردوران کودکی ،بخاطرکسب موفقیت،درهمان اوان مفید می باشد،ولی دردوران بلوغ برای آنها مشگل ایجاد می کند. همه تیپ های شخصیتی اینیاگرام براساس باورپنهانی خود دچارتعصب شخصیتی فکری واحساسی هستندکه وقتی این تعصبات متعالی شد تبدیل به فضیلت ذاتی می شود.

 1. تعصب شخصتی فکری تیپ سه :خودبینی است
 2. فضیلت ذاتی فکری تیپ سه :امید است
 3. تعصب شخصیتی احساسی تیپ سه :فریب است
 4. فضیلت ذاتی احساسی تیپ سه :صداقت است

تعریف فریب:

عبارت است ازارائه وارونه واقعیت برای دستیابی به برخی برتریها

الگوی برگزیده دوران کودکی تیپ سه  :

تیپ سه دردوران کودکی مانند بقیه دریافته اندکه ارزش آنهابعلت موفقیت ها وکارهای خوبی هست که انجام میدهند.آنان آموخته اند برای مورد قبول واقع شدن،باید موفق باشند.اعمال وکردار آنها به خاطرموردقبول دیگران واقع شدن بوده ،نه آنچه خودخواسته اند،بدین جهت هیچ وقت رضایت باطنی اشان برآورده نشده است.

کودک تیپ سه باوالدین ویاکسی که ازاومراقبت ونگهداری کردن همبستگی عاطفی دارد.این کودک امیدواربوده که صرفا بخاطر وجودخودش موردمحبت وعشق قراربگیرد،چنان که این امید برآورده نشود،سعی میکند آن کسی باشد که والدین مهم وبا ارزش می دانند.دراغلب مواردارزش های موردنظر والدین به شکل غیرمستقیم وناآگاهانه بروز میکند ودرکودک نیزناآگاهانه شکل می گیرد.

بطورمثال :چنانچه مادری آرزو داشته باشد هنرمندشود،فرزنداوناآگاهانه وعلیرغم میل باطنی خود ممکن است که به سوی کارهای هنری روی آورد،زیراناآگاهانه سعی دارد که مادرراراضی نگه دارد ومورد افتخارخانواده واقع شود.

تمامی این موارددراین تیپ موجب عدم رضایت درونی می شود که ناشی ازخودبیگانگی وعدم اصالت فردی است وقادرنخواهدبود به خوشبختی واقعی دست یابد.

زنگ خطروعوارض بیمارگونه :

درصورتی که فردازحوادث متوالی،آسیب ببیند ویادوران کودکی بسیارسختی راپشت سرگذاشته باشد،بدون آنکه ازروش های درست روان درمانی بهره برده باشد،احتمالا درلایه ی ناسالم تیپ شخصیتی فرو می رود آنچه که اعتمادبه نفس تیپ سه راکاهش می دهد،درواقع نگرانی آنهاست،ازاین که زندگی شان به علت سست پایگی وشخصیت دروغین وغیرواقعی وشکست هایی که خورده اند بی معنی وکم ارزش جلوه کند.

بعضی ازترس های آنان قابل توجیه است،ولی اگرذهن خودرامتمرکز کرده وباحقایق منطبق نماید وهمچنین ترس ونگرانی های واقعی خودرادریابند،راه وروشی برمی گزینند که اضطراب آنهاراکاهش دهد،امادرصورتی که خودفریبی راادامه دهند ومدعی شوندکه هیچ مشگل ونگرانی ندارند،متاسفانه انکاروخودفریبی درآنهاافزایش یافته وسبب بهم ریختگی درونی شده ودرنتیجه راهی مرحله ناسالم ترشخصیتی خودمی شوند.

چنانکه فردی علائم زیررابه مدت دویاسه هفته متوالی نشان دهد،زنگ خطری برای او خواهدبود ودراین خصوص می باید جهت درمان به روانکاو،روانشناس ویامشاورخانواده مراجعه نماید :ناراحتی ومشکل جسمی ازفشارکارزیاد،خودنمایی ودروغ گویی بیش ازحد،احساس خلادرونی وهمچنین عدم ابراز احساسات،حسادت وتصورات واهی ازمعنای واقعی موفقیت،فرصت طلبی،مصلحت اندیشی وخودنمایی درکار،خشم ودشمنی بیش ازحد،سرپوش گذاشتن روی عواطف ناراحت کننده،انکارمشکلات واقعی ونادیده گرفتن امورمهم زندگی.

اینیاگرام

عوارض بیمارگونه :

 1. اختلال خودشیفتگی شخصیتی
 2. افسردگی شدید
 3. خودستایی غضب آلود وکینه توزانه
 4. انتقام جویی وخشم بیش ازحد
 5. تنش های زیاد عصبی
 6. رفتارهای بیمارگونه(دیوانه وار).
 • روش های رشد دادن به تیپ شخصیتی سه :

قبل ازهرچیزبایدتوجه کردچه مواقعی ودرحضورچه افرادی سعی می کنید فردی راکه درخیال خود ساخته اید،نشان دهید.احتمال داردمتوجه شوید درتنهایی آن طورعمل می کنید که درذهن ازخودساخته اید.اگرچه امکان دارداین مسئله شکلی ایجاد نکند،ولی آگاهی ازآن سبب می شود که بدانید چه مواقعی غیرواقعی هستید.

ضروری است گاهی به خوداستراحت بدهید،چون تیپ شخصیتی سه مانند تیپ های ۱و۸بعلت پرکاری متوجه نمی شود چه موقعی زیاده روی کرده ونیازبه استراحت داره.روزی چندباربه آرامی نفس های عمیق بکشید ولحظاتی سکوت کنید وفقط به خود توجه نموده واحساسات خورادریابید(عصبانی،هیجان زده،گیج وسردرگم،غمگین وغیره)این استراحت ویامدت زمانی که به تنفس های آرام اختصاص داده اید،ممکن است مقداری ازوقت کاری شمارااشغال کند،ولی دردربلندمدت،دربازه کاری اثربسیارمثبتی خواهد داشت.

ضروری است که فردیاافرادقابل اطمینان درمحیط زندگی داشته باشید تابه راحتی بتوانید ازترس ها،نگرانی ها وتشویش های خود باآنان سخن بگویید.معمولا تیپ سه شخصیتی،ضمن اجتماعی بودن به سختی قادراست ارتباط عمیقی باکسی برقرارکند.چنانکه نتوانید دوست قابل اعتمادی پیداکنید باید سعی نمایید به مشاورروانی مراجعه کنید تاروراست بودن وایجادارتباط صحیح بادیگران رافراگیرید.می بایست بدانید برخلاف تصورتان اگرترس ها ونگرانی های خودرا به دوستان ابرازکنید،نه تنها ازارزش های شماکاسته نمی شود،بلکه موجب افزایش صمیمیت شمابادیگران نیزخواهدشد.

تیپ شخصیتی سه می تواند ازفعالیت های هنری،بهره ی فراوان ببرد،هنرهایی مانندنقاشی،موسیقی،رمان نویسی،نوشتن خاطرات،سرودن شعر،سبب می شود که بتوانید  بااحساسات خودارتباط برقرارکنید،درصورت امکان ،جای مخصوصی رادرخانه برای خود برگزینید تابتوانید درخلوت خویش ،کارهای خلاق وسازنده ازخودنشان دهید

تیپ سه به خوبی می تواندمتفکرودرون گراباشد،برای شماکه تمایل به موفقیت وپیشرفت زیاد دارید،احتمالا نشستن وانجام مدیتیشن،اتلاف وقت به نظرمیرسد ،ولی بایدبدانید که برای سلامت روحی وآرامش روان شمابسیارمفید وباارزش است.آنچه باید بدانید این است که درابتداکارآسانی نخواهد بود وشاید چالش بزرگی باشد ،اما باپیگیری وپشتکارلازم،پس ازمدتی می توانید به نتیجه دلخواه دست یابید.این تمرین ،تجربه « بودن »که برای همه ی انسانها موفقیت بسیاربزرگی رامهیا می سازد.

باید تلاش کنید درامورمربوط به انجام کارهای خیر،درگروه های مربوطه،نه بعنوان مسئول،بلکه به عنوان یک عضو شرکت کننده فعالیت داشته باشید.دراین موردباید سعی نمایید به خودتوجه نکرده وبرروی خودمتمرکز نشوید وتاآنجاکه می توانید همکاری کنید نه رهبری.به احتمال زیاد،ضمن انجام این فعالیت ها،بابعضی ازاحساسات درون خودآشنامی شوید واین باعث می شود که ارتباط عاطفی برقرارکنید.

اینیاگرام

انواع تیپ شخصیتی سه :

( سالم ،متوسط وناسالم )

نگرش کلی به نوع سالم :

اعتمادبه نفس زیاد دارند وارزش های واقعی مادی ومعنوی خودراشناخته وباوردارند.بطورمعمول پرانرژی،جذاب ودوست داشتنی هستند.انگیزه آنهابرای رشدفردی وموثر ومفیدبودن بسیارقوی است.تمامی استعدادها وتوانایی شان رابرای بهبودبخشیدن خودودیگران به کارمی برند.

انسانهای قابل تحسین وشاخص هستند،که دیگران می خواهند همانند آنها باشند.درمقابل چالش های زندگی بسیارانعطاف دارند،باپشتکار،اعتمادبه نفس وکارایی فراوان به اهداف خوددست می یابند.می دانندچه نوع روش،گویش وظاهری راانتخاب کنند که نتیجه کارها واعمالشان موردپذیرش دیگران قراربگیرد.آنان برای هدایت دیگران جهت نیل به اهدافشان مشوق وراهنمای ماهری هستند.

نگرش کلی به نوع متوسط :

معمولا آن چه که انجام میدهند،برای کسب موفقیت است.تمرکز زیادی درموربازده کارهای خود دارند وانتظاردارند به خاطر دست یافته های خود،موردتوجه واحترام دیگران قراربگیرند.به این جهت بهترین شکل ممکن رابرای انجام کارهای خودانتخاب می کنند.بطورمعمول بخاطرمقایسه خودبادیگران دچاراضطراب می شوند.برنده شدن ودارابودن مقام والا دراجتماع برایشان مهم است.

درموقع برخوردباچالش های زندگی،ازسیاست وجذابیت خودبهره می گیرند.قاطع ،هدفمند،مفید وموثرهستند.فکروذهن آنها بیشترمتوجه ظاهری است که باید ازخودنشان دهند تاموردقبول واحترام دیگران واقع شوند.آنان گزینش های اخلاقی خودرابراساس معیارهای ارزشی دیگران تغییرمیدهند.احساسات خودرانادیده می نگرندونگران هستند که امیال باطنی شان دربرابرآنهاکه دوستشان دارندآشکارشود.به همین دلیل ازنزدیک شدن وبرقرارکردن ارتباط عاطفی،خودداری می کنند.ازآنجایی که تظاهر،دورویی ونقش بازی کردن باذات آنها مغایرت دارد،این کارها موجب ناآرامی درونی آنهامی شود.

نگرش کلی به نوع  ناسالم :

دراین مرحله سعی دارند که به خودودیگران نشان دهند که انسان برتری هستند.حاضرنیستند که باعواطف خودروبروشوند،بنابراین باپرکاری ومشغله های علمی زیاد ،احساسات وعواطف خودرامی پوشانند.معتقدندکه هیچ گونه مشکلی ندارند.بدیهی است سرپوش گذاشتن روی مسائل عاطفی وعدم توجه به احساسات،موجب خستگی وافسردگی می شود.دراین مرحله اگرکمک نگیرند ،توانایی آنهابرای انجام کارهایشان ضعیف شده وبه تدریج خودفریبی ودیگرفریبی شکل می گیرد،تاتصورات فریبنده ازخودراحفظ کنند.

تقلب ،دروغ وسایراعمال غیرصادقانه خودرانشان میدهند ودرهنگامیکه به این درجه ازشخصیت ناسالم میرسند،برای موفق شدن دست  به هرکاری می زنند.وقتی این الگوی شخصیتی راانتخاب می کنند،رفتاربیمارگونه ای بروز میکند،که بسیارخطرناک وغیرانسانی خواهد بود. دراین خصوص می توان به مواردی اشاره کرد مانندحسادت بیش ازحد،انتقام،خیانت،دروغ گویی بیمارگونه،حقه بازی وتمایل زیاد به ازبین بردن آنچه که یادآور معایب اخلاقی وشکست های آنهاست وهمچنین دیوانگی وقتل می تواند دربالاترین مرحله ناسالم تیپ سه بروز کند.

 • لایه های نه گانه رشد تیپ شخصیتی سه :

لایه یک (آزادی ورهایی):

واقعی بوده وازدرون رهنمون می شود  :خودشان راکاملا ازاین باور که ارزش آنها به نظرات مثبت دیگران بستگی دارد،رها کرده اند.این امرموجب می شود که هویت وتمایلات واقعی خودرا بازیابند ودرنتیجه بااحساس رضایت درونی ومفید وموثرواقع شدن وکسب موفقیت به حقیقت وجودخود دست یابند.

لایه دو(توانایی های روانی) :

انعطاف پذیر وموردتحسین :افرادتیپ شخصیتی دراین مرحله ارزش های معنوی خودرابه خوبی می شناسند وضمن بکاربردن توانایی های ذاتی خودبرای کسب موفقیت،می کوشند درجامعه مفید وموثرباشند.باورهایشان بااصول اخلاقی ومعیارهای انسانی جامعه هماهنگی دارد واین باعث می شود که انعطاف پذیرباشند.بطورکلی افرادی بسیارلایق،کاردان، مسئول ومورد احترام هستند.

لایه سه (ارزش های اجتماعی) :

هدف گرا وخواهان پیشرفت هستند :شخصیت موردتصورخودرا بابه کارگرفتن توانایی هایشان پایدارترمی کنند.اعتمادبه نفس،کارایی وشایستگی خودراهمواره به خوبی نشان میدهند.خوش بیان ودارای ساختاراخلاقی ورفتاری خوب می باشند ونزد دیگراد افرادی محبوب وایده آل هستند.

 • لایه های مرحله متوسط ۴،۵،۶

لایه چهار( ناهماهنگی بااموراجتماعی) :

موفقیت گرا و کار آمد :نگرانی شان این است که مبادا دراثرپیشرفت دیگران،موفقیت های آنها نادیده گرفته شود،بنابراین سعی می کنند باتلاش بیشتر وکسب موفقیت والاتر،برتری آنان نسبت به دیگران آشکارشود.

اینیاگرام

لایه پنج (کنترل) :

متظاهرومصلحت گرا :افراددراین مرحله ازرهنمود درونی خود چندان برخوردارنیستند.سعی می کنند که دیگران رامتقاعد سازندکه افرادباارزشی هستند وبه همین دلیل هرعملی که تصورکنند ظاهرآراسته وقابل قبولی به آنها می دهد راانجام میدهند.افراددراین مرحله ازاعتمادبه نفس بالایی برخوردارنیستند وتظاهربه خوب وباارزش بودن راپیش می گیرند به این امید که موردتحسین قراربگیرند.

لایه شش  (جبران وغرامت  ) :

خودنما وخودآرا :می ترسند که اگربطورآشکارموفق نباشند موردتوجه وتحسین دیگران واقع نشوند.بنابراین تلاش می کنند خودودیگران راقانع نمایند که موفقیت های بزرگی کسب کرده اند.تظاهر،خودبزرگ بینی وتکبربخش قابل توجه ای ازشخصیت آن ها رادربرمی گیرد.

 

 • لایه های مرحله ناسالم ۷،۸،۹

لایه هفت  (  تجاوز )  :

فریب کاروفاقد اصول اخلاقی :ازاین می ترسند که ادعاهای آتها توخالی وفریبنده جلوه نماید،بنابراین بطورمصنوعی حفظ ظاهرمی نمایند تاخودوبقیه رافریب دهند.تصورمی کنند که باید کاری کنند تادیگران اغفال شوند ومتوجه عدم اعتماد به نفس آنها نگردند.

لایه هشت ( وسواس وزیاده روی) :

فریبکاروفاقد اصول اخلاقی :به زور متوسل می شوند تا معایب خودرابپوشانند وآنچنان نیازبه توجه دارند که به دروغ گویی وداستان پردازی روی می آورند تاکسی متوجه درون بیمارگونه آنان نشود.

لایه نه(بیماری وناخوشی) :

وسواسی وبی رحم :احساس می کنند نمی توانند کاری انجام دهند تاتوجه دیگران رابخود جلب نمایند.به احتمال زیاد قادرنخواهندبوداحساس خشم وغضب خودراپنهان کنند.حس انتقام جویی به فردی واقعی یاتخیلی درآنهاقوی است،بخصوص افرادی که آنان رابه نوعی نفی کرده ویاقبول نداشته اند.

اینیاگرام

علائق ونگرانی ها:

خواهان جلب محبت وتوجه ازسمت دیگران به خاطرعملکرد شخصی ، نه به خاطرآنچه هست,باید اول باشد ،زیراازنظراو ،مردم تنها نفراول رادوست دارند.اهمیت به بازدهی ،تولید ،اهداف ونتایج.تنهادرصورتی رقابت می کند که مطمئن باشد ،برنده خواهدبود .ازشکست دوری می کند. قبل ازشکست صحنه راترک می کند.خودنمایی موجب می شود که بازدهی وکارآمدی خودراافزایش دهد  ونگران وجهه اجتماعی خوداست

فریب به سه شکل بروزپیدامی کند:

 1. تصویریک مرد ویازن جذاب جنسی درروابط جنسی ویک به یک،
 2. شهرت درروابط اجتماعی 
 3. وجمع آوری هرآنچه به اوامنیت می دهد برای بقاء فردی

به کارعشق می ورزد ،نمایش احساساتی که بانقش ووظائفش هماهنگ باشندآفتاب پرست. کنارگذاشتن احساسات عمیق درونی به نفع نقشی که بازی می کند.شخصیتی که درکار ازخودنشان می دهد راباشخصیت واقعی خود اشتباه می گیرد.دسترسی به احساسات واقعی برایش آسان نیست ،تنهابه وظائفش توجه دارد.وقت آزاداورانگران می کند ،حتی تعطیلات خودررابا کاروفعالیت همراه می کند.به دنبال وجهه اجتماعی ،مقام و مادیات برای کسب شادی.به سرعت در انجام کارها مهارت پیدا می کند. توانایی های خود را دست بالا می گیرد.دریک زمان به چند کار مختلف فکر می کند و آنها را انجام می دهد.رهبری تاثیرگذار ،مشوق رقابت ، فرمانده گروه های برنده، معرف و عرضه کننده ای کارآمد.

 • تعصب شخصیتی

هرکدام از۹ تیپ شخصیتی ،تنها به بخشی از محیط پیرامون خودتوجه می کنند.کانون توجه تیپ سه ،کسب موفقیت های پرآوازه است.اوتنهابه بخشی ازمحیط خود توجه می کند که چنین وضعیتی رابرای اوبه همراه داشته باشد وبه سایرچیزها توجهی ندارد.ماهمگی درزندگی حرفه ای سعی می کنیم ذهنیتی همانند تیپ سه داشته باشیم ،ذهنیتی کارآمد برای انجام کارها. درواقع افراد ،درمواجهه بایک پروژه کاری پرسود ،تلاش زیادی ازخود نشان می دهند

تیپ سه همواره به دلیل کسب موفقیت ونه ازروی احساس،موردمحبت قرارمی گرفته است. عملکرد ،ونه احساسات او وهمچنین وجهه ظاهری ونه واقعیت درونی او ،ارزشمند تلقی می شده است در چنین محیطی ،آنها در دوران کودکی می آموزند که به خوبی عمل کنند و خود را برای کسب موفقیت، باشرایط هماهنگ نمایند. آنها رقابت را یاد می گیرند، اینکه چند کار را همزمان انجام دهند و ترقی کنند می آموزند که چگونه دیگران را تحت تاثیر قرار دهند. اگر تنها به خاطر کسب پیروزی ، به فردی محبت شود ،او می آموزد که تصویر یک فرد برنده را از خودبه نمایش بگذارد.وجهه ظاهری ممکن است گمراه کننده باشد ،زیرا به گونه ای سازگار می شود که شهرت فرد را به همراه داشته باشد ،نه اینکه نیازهای واقعی او را بیان کند.

خودنمایی تیپ سه براساس موقعیت ها ، متفاوت خواهد بود : یک عاشق کامل ،یک فرد موفق و کارکشته ،رهبر یک گروه

اینیاگرام

شمای تیپ سه در عین بی اطلاعی از احساسات واقعی خود ، از اینکه در نظر دیگران و از موقعیت و جایگاه مناسبی برخوردار باشید، احساس خوبی خواهید داشت.بدون آگاهی از نیازها و احساسات خود, هر آنچه دیگران برای شما می پسندند ، را به آنها عرضه می کنید و آن را واقعیت خود می پندارید.وقتی نمایش یک چهره مناسب ،موثر واقع شود ، شما قادرید تا خصوصیات آن را به خود بگیرید. فراموش می کنید که در حال نمایش هستید.تنها چیزی که می دانید ،این است که از عدم توجه دیگران بیزارید و با موفق به نظرآمدن ،آنها شما را دوست خواهند داشت، در لحظه ،قادر به تغییر چهره خود هستید و با نمایش یک چهره مطلوب، همه را شاد خواهید کرد.

اگر این رویه بطور مداوم در زندگی شما جریان داشته باشد ،درونگری شما متوقف می شود. در چنین شرایطی‌ ،تیپ سه قربانی یک خودفریبی عظیم می شود و قادر نیست بین احساسات واقعی خود و احساساتی که به واسطه ایفای نقش ،در او شکل می گیرد ،تفاوتی قائل شود رشد شخصیتی تیپ سه درگروجداکردن خودازتصویری است که به نمایش می گذارد. زمانی برخوردآگاهانه بامسائل ، میسرمی شود که متوجه شوید چگونه درحال تبلیغ خودهستید ،دست آوردهای خودرا بزرگ ومهم جلوه می دهید وحالات خودرابه گونه ای ابرازمی دارید تادیگران بیشترتحت تاثیر شماقراربگیرند حضور افرادی که بتوانند تیپ سه رامتوجه این موضوع کنند که هدف از رابطه ،مسائل عمقی ونه مسائل ظاهری است ،کسانیکه دربرابر فاصله گرفتن او از احساسات صبورباشند وبدون اینکه نیازی به ظاهرمتقاعد کننده تیپ سه باشد ،به او وفاداربمانند ،به او کمک شایانی خواهند کرد

خصوصیات فرعی

روابط جنسی(رابطه یک به یک) ، اجتماعی وبقای فردی

اثرفریب برروابط تک به تک  :تیپ سه درحفظ ظاهر ،تبحرزیادی دارد .درروابط عاطفی ،ظاهرخودرابه گونه ای نمایش می دهد که ازنظرجنس مخالف ،نهایت جذابیت را دارا باشد ودر روابط کاری نیز ظاهری بسیارجذاب به خود می گیرد.یک فرد موفق وکارآمد ،کسیکه دیگران از اوراضی باشند یک عاشق جذاب ،یک جفت ایده آل. حفظ ظاهر برایش بسیارمهم است .میخواهد بداند که یک رقیب قدرتمند چگونه رضایت دیگران را دریک جلسه یامهمانی جلب می کند.مدل موی یک عاشق واقعی چگونه باید باشد. بهترین مکان برای یک شام عاشقانه کجاست.یک فرد رده بالا چه کتابهایی می خواند.برای قانع کردن دیگران ،باید به خودایمان داشت. تیپ سه اعتمادبه نفس خودرابه نمایش می گذارد تادیگری رابه خود جذب نماید وموردتایید قراربگیرد. اوبراساس شرایط موجود ،نقاب به صورت میزند

درکل تیپ سه سعی دارد تادرنقش هایی که به خودمی گیرد ،هویت خود رانشان دهد. بنابراین ،تمام خصوصیاتی که ممکن است برای جنس مخالف جذاب باشد ،راازخودبه نمایش می گذارد ،دراین حین خود رافریب میدهد، زیرا این توهم دروی شکل می گیرد که احساسات وآنچه ازخودبه نمایش می گذارد، اصیل وواقعی است.تصویری که برای خودبرمی گزیند ،درجهت جذابیت جنسی اوست ،ولی خودش گیج می شود ،زیراچتری را که برای جذابیت به خود می گیرد ،باخوداو درتناسب نیست ، به عنوان مثال ،بااینکه هرگزورزش نکرده است ،کفش ورزشی به پا می کند

اثرفریب برروابط اجتماعی:گمنامی تیپ سه راآزارمی دهد،شمای تیپ یه درچشم دیگران باید کسی باشید ،وگرنه برای خودکسی نیستید.اغلب بین بهترین حالت وحالتی که مردم آن رابهترین می دانند ،سردرگم هستید.برای یک تیپ سه اجتماعی ،شهرت اجتماعی ازاعتبارفردی ،اهمیت بیشتری دارد.آنها برای گواهی نامه ها،عناوین ،القاب ،تشریفات وارتباط باافراد بانفوذ ،ارزش زیادی قائلند .اینکه درکدام مدرسه ودانشگاه درس خوانده باشند ،روزانه چندنامه دریافت می کنند وباکدامیک ازافراد معتبر ومشهور درارتباط باشند.یکی ازنمادهای فریب ،تغییرظاهر به قصد جلب توجه دیگران می باشد. شمامتوجه نمی شوید که درحال اجرای نقش یک فردکاری وارزشمند هستید ،چیزی رامی گویید که دیگران دوست دارند بشنوندوچهره ای رابه نمایش می گذارید که آنها دوست دارندببینند.

تمام آنچه می دانید این است که جلب توجه جمع به فردی دیگر، شمارا آزارخواهد داد. این فرددیگرممکن است خوب باشد،اما شمامی توانید بهترباشید.برایتان آزاردهنده است که درمیان یک جمع ،شخص خاصی نباشید ،بنابراین دیگران راتحت تاثیر قرارمی دهید تاشماراانتخاب کنند.طبیعی است که همانند یک انسان نمونه رفتارکنید،خودرادرگیراحساسات وافکاری کنید که مناسب شرایط باشد ،همانند هنرپیشه ای که یک نقش را به خود میگیرد. باجلب توجه دیگران به شما ،احساس امنیت خواهید داشت.اگرعضوگروه های مختلفی باشید ،لباس های مختلفی رابرای خود برمی گزینید. مهم این است که به رنگ دیگران دریایید ،آنچه آنهابرایش ارزش قائل باشند..ازروی میزان توجه دیگران ،متوجه می شوید که جایگاه تان کجاست. باموثرنبودن راه اول ،شیوه دیگری برمی گزینید ،زیرافقط ،زمانی حس می کنید کسی هستید که ازشماتعریف وتمجید شود

اثرفریب بر رابطه فردی(خود باخود):باپول می توان همه چیز داشت .این باور ،مشغولیت ذهنی آن دسته ازافراد تیپ سه است که به بقای فردی می اندیشند. چنین باوری موجب می شود که آنها برای حفظ امنیت شغلی ،مهارتهای مختلفی رادرخود پرورش دهندحتی اگر ازثروت خوبی برخوردارباشند ،بازهم از اینکه ناتوان شوند وقادربه ادامه کار نباشند ،وحشت دارند. بقای خود رادرگروکسب درآمد میبینند وجمع آوری درآمدها ومایملک ،فکرآنهارابه خودمشغول می کند.

براین باورند که ارزش انسانها بسته به میزان ثروت های مادی آنهاست. بانمایش یک فرد ثروتمند ،قادرند خودراموفق جلوه دهند وخودو دیگران رابفریبند .خانه گران قیمت درمحله ثروتمندان ،سفرهای پرهزینه ،لباس های فاخر و…همگی ازظاهرسازی های آنها به شمارمی روندازدست دادن مایملک ،برای آنها بزرگترین تهدید است، مدام کارمی کنند ،چون ازتوقف کارنگران می شوند ،داشتن شغلی که درآن ترقی وپیشرفتی نبینند ،موجب می شود که ارزش خودرازیر سوال ببرند.فقط به چیزی که درانتها برایشان باقی می ماند ،توجه دارند. تنها درصورت بیماری وبرکنارشدن ازکار ،وقت آزاد خواهند داشت.ترجیح می دهند تاساعت های طولانی مشغول به کارباشند.شادی آنها به اندازه دارایی آنهاست.مادیات ، هسته اصلی روابط آنها راتشکیل می دهد وبطورمعمول ثروت فراوان راباشادی وهیجان به اشتباه می گیرند. تنها پس از عقدقرارداد بعدی ،ارتقاشغل بعدی واضافه حقوق بعدی آرامش خواهند داشت.

اینیاگرام

مسائل اصلی تیپ شخصیتی سه

زندگی مثل یک آفتاب پرست

تیپ سه به آنچه دیگران ازاوانتظاردارند ،واقف است وبه همان شکل درمی آید. اومی داندکه دیگران خواهان شنیدن چه چیزهایی هستند وهمان رابرای شان فراهم می کنداو ازآنچه دیگران راتحت تاثیر قرارمیدهد ، باخبراست وهمان راتظاهرمی کند. اوکه درتغییر ظاهرخود ، مهارت کافی دارد ،حتی قادراست دروسط یک جمله ،منظورخودراتغییردهد.اگر در ابتدا به اشتباه چیزی گفته باشد ومتوجه شودکه موثر واقع نشده است ، باظرافت تمام آن راتغییر میدهد تادرانتها ،ازنظرجمع ،به یک عقیده قابل قبول تبدیل شود.چهره ای رابه خودمی گیرد که ازنظردیگران قابل احترام باشد ،تادرپناه آن محفوظ بماند .ظاهر ،سبک وسیاق وحالتی رابه خود می گیرد که برای دیگران ،ارزشمند باشد ،درست مثل هنرپیشه ای که نقش بازی می کند

فعالیت های چندگانه تیپ سه:تیپ سه برای دستیابی به آنچه لیاقت وکفایت خود می داند،چندین کار را بطورهمزمان به انجام میرساند.درحین رفتن ازیک اتاق به اتاق دیگر ،کارهاراباخودمرورمی کند.برای انجام کارها ،ازاتاقی به اتاق دیگر وازمحلی به محل دیگر می رود ودراین میان ،کارهای مختلف مربوط به آنها را ازذهن می گذراندبه این فکرمیکند که چندکاررادرطی یک مسیر به انجام برساند.کارایی وبازدهی به اوانرژی میدهد.هرچه بیشترکارکند ،احساس بهتری خواهد داشت .به همین دلیل ،کمیت برایش ارزشمند می شود.

درعین توجه به یک کار اصلی ، خودرادرگیرکارهای دیگر میکند.اواطلاعات مرتبط وروابط کاری مناسب رابه یاد می آورد ودرحین صحبت باتلفن ،درذهن خود لیست کارهای فردای خودرامرورمی کند.دریک زمان به پروژه های مختلف می اندیشد. برای اینکه سودمند ، موثر وکارآمد باشد ، تاجایی که امکان دارد ، ازجزییات کارهای فعلی صرف نظرمی کند وبه سرعت ، به سراغ کارهای دیگر می رود.انجام کاربرایش به معنای کنترل شرایط است وتازمانیکه خودرادرگیرکارمی بیند ،احساس امنیت وآرامش خواهد داشت

 • حس رقابت

تیپ سه فردی رقابت طلب است. خواهان گسترش توانایی های شخصی ،به پایان رساندن کارها ورقابت ها بابهترین هاست. برای کسب پیروزی به رقابت می پردازد. یک حریف مناسب ،به مبارزه او رنگ ولعاب می بخشد.درچنین شرایطی ،شماسرگرمی های خود راکنار می گذارید وبرای رسیدن به هدف ،محصول ویاکسب محبت همسر ،سریعترین وکارآمد ترین راه را انتخاب می کنید.قدرت رقابت دراین است که کارهارابه به پایان می رساند ، اماتعهد ومسئولیت پذیری به کنار می رود . هرچیزی که باهدف مرتبط باشد ،مد نظرقرارمی گیرد وبه موارد دیگر توجهی داده نمی شود.

پیام های درونی تیپ سه:

تیپ سه علاقه مند حرکت روبه جلو است. اوبررسی جزییات را به بعد موکول می کند. زمانی که یک پروژه به نیمه راه برسد، برای توقف یااصلاح مشکلات ،ممکن است خیلی دیرشده باشد.او براین باوراست که که کارها به خوبی به پیش می روند ،بنابراین برخورد با علائم منفی وهشداردهنده درنیمه راه ،برایش آسان نیست.ازنظرتیپ سه فاصله کوتاهی بین ایده وعمل وجود دارد ونیازی به بررسی بازتاب کارها نیست. هرچیزی درخلاف جریان کاررا به چشم دخالت می بیند. بررسی آن عامل مزاحم رابه بعد موکول می کند وتوجه به آن رامنفی بافی می داند. درصورت انتقاد دیگران ،فشاربیشتری روی کار می گذارد واین طور احساس می کند که دیگران به او حسادت می کنند وتنها هدف مهم است

انرژی درونی به اواطمینان خاطرمی دهد وصبروتحمل راازاو می گیرد : «این چیزی است که جواب می دهد ،باید آن را ادامه داد.» باشدت گرفتن این انرژی درونی، تجسم موقعیتی که دراوج قراردارد ودیگران اوراانتخاب می کنند ،به اطمینان درونی او می افزاید.این انرژی جسمانی ،حس بی نظیری در او ایجاد می کند وتصویری که ازخود به نمایش می گذارد راارزشمند جلوه می دهد ،بدون اینکه ، ارزش واقعی خود او مطرح شده باشد

تیپ سه باید ازحالات خود ، درزمانی که افکارش تنها به سمت هدف نهایی پرواز می کنند ،باخبر باشد .صبر ،چاره کاراوست . آن دسته ازافرادتیپ سه که به خود اشراف دارند ،ازغلیان انرژی درونی خود باخبرند ودرچنین مواقعی ازخود می پرسند : آیااین هدف سودی برای خود من دارد ،یاتنها برای تظاهر وجلب توجه دیگران است

 

اینیاگرام
کار از نگاه تیپ سه:

درمحل کار:خودرافردی توانا می پندارد ،کسی که درلحظه ،مهارت کسب می کند.منصب شغلی خودرا با خود واقعیش به اشتباه می گیرد : من آن چیزی هستم که انجام می دهم.دریک موقعیت کاری،ظاهر واحساسات یک فرد نمونه رابه خود می گیرد.بازدهی ،حفظ مکان وحتی میانبرزدن اولویت های اوهستند .انتخاب مسیر کوتاه تر ، انجام چند کاردریک زمان ،به تعویق انداختن جزییات,توسعه طلبی تاجایی که بامخالفت مواجه شود ،سپس مذاکره درخصوص گزینه های مختلف برای کسب بزرگترین موفقیت ممکن,عصبانیت ازبروز اختلال درکارها واهداف ،این خشم تنها مختص کاری است که متوقف شده به محصول نهایی اهمیت بیشتری می دهد تاپروسه انجام کار ،همیشه میزان تولیدات خودرادرنظر  می گیرد.ترجیح می دهد که به خاطر بازدهی درکارها به اواحترام گذاشته شود ،تا اینکه خوداورادوست بدارند

ماشین موفقیت. توقع ازدیگران که مثل اوباشند,شهرت طلب ،نمایش یک تصویر پرزرق وبرق ازخود,اعمال قدرت بردیگران. رقابت برای کسب سمت های مدیریتی,خواستاریک مسیرواضح وشفاف برای کسب موفقیت ،شتاب برای رسیدن به اهداف تعیین شده ،خواهان دریافت پاداش درقبال تلاش. عجز وناشکیبایی درمواجهه بانتایج مبهم,فرارازشکست باتغییرمسیر ویاجستجوی یک ظاهر قانع کنند,قادربه شناسایی دلیل تحسین دیگران نیست، اینکه اورابه خاطر کارهایش تشویق می کنند ویابه خاطر خود او

تعارض تیپ شخصیتی سه بادیگران:

تیپ سه هویت خودرا درکار ووظایفش می بیند.انتظار دارد دیگران نیز انگیزه اوراداشته باشند ودر صورت اختلال در روندکارها ،به اندازه او عصبانی شوند.هدف تنها چیز مهم است وروند انجام کارها آنقدرها اهمیت ندارد.تیپ سه طاقت تحمل مشکلات راندارد وازخود ،بی صبری نشان می دهد. وقفه ایجادشده درکار ، به تنهایی، تابه آن حد برای اوتهدیدکننده است که حاضراست عامل بروز آن را اخراج کند ویااینکه خودش آن کارراکنار بگذارد وبه دنبال جای بهتری برود..اگرشماقصد دارید خبرناخوشایندی رابه اطلاع تیپ سه برسانید ،ابتداباید درمورد تحقق اهداف ،به او اطمینان خاطر بدهید وسپس باکمترین تعدادکلمه ممکن ،مسئله راعنوان کنید.

به عنوان نمونه:ما درراه رسیدن به هدف های مان ،به طورکامل ، طبق برنامه ،درحال حرکت هستیم ،تنها یک بخش ازکار ازاین قاعده مستثنی شده است که اختیاج به توجه بیشتری دارد.باید این اطمینان رابه اوبدهیم که رسیدن به هدف ،خدشه دارنشده است . اودوست دارد که درادامه ،راه حلی رابرای رفع مشکل موجود ،به او ارائه کنیم.تیپ سه برسرقدرت بادیگران به کشمکش می پردازد. اگرسازمانی براساس نظرتنها یک فرد اداره شود ،تیپ سه تمام تلاش خودرامی کند تابه آن مقام نائل شود.بهترین راه حل  اینست که اداره یک سازمان به شکل هیئت مدیره باشد واین طوربه تیپ سه القاء می شود که اعضا ، همگی خواهان انجام کارها به بهترین نحو هستند وتحقق اهداف ،برای تمامی آنها سود فراوانی رابه همراه خواهد داشت.ساختارهیئت مدیره ، باید از ابتدا ،بانهایت شفافیت طراحی شده باشد ، چراکه هرگونه ابهام دراین فضای مدیریتی ،رقابت طلبی تیپ سه را برخواهد انگیخت.

تیپ سه درنقش کارمند وکارگر:تیپ سه دوستدار نظام سنتی پاداش در برابر کار خوب است. او برای رسیدن به مزایا وامتیازها کارمی کند وبرای دریافت عناوین والقاب کاری بالاتر، با دیگران به رقابت می پردازد.به خوبی از تفاوت بین رده های کاری وسلسله مراتب باخبر است . محیط کاری که درآن ،اهداف وپاداش ها مشخص شده باشند وفرصت های مختلفی برای ارتقاء مقام وجود داشته باشند ،ایده آل تیپ سه خواهد بود.اگربه عنوان یک فرد ممتاز ،شناخته نشود ،این احساس به او دست خواهد داد که در رده آخر قراردارد. باخود می گوید: من باید درفلان جا سخنرانی کنم ، باید درروی صحنه،حضور داشته باشم ، فلان کار را به انجام برسانم .تیپ سه جذب محیط کاری می شود که فواید مالی به همراه  داشته باشد ، اما بامشاهده موانع درمسیر پیشرفت خود ، حتی ممکن است سیاست های سازمان ومحیط کار را به نفع خود دستکاری کند.او خود را کنار مقامات مسئول قرار می دهد ، در جهت علائق وخواسته های خود ، با آنها صحبت می کند  وبرنامه هایی برای ایجاد رقابت مطرح می نماید.

تیپ سه تنها به عملکرد خود توجه می کند. می خواهد مطمئن باشد که به خوبی ازعهده کارها بر می آید وتصویر شایسته ای ازخود به نمایش می گذارد.در اولین مواجهه با یک چیز جدید  ، تنها به کاربرد آن توجه می کند. اگر قادر به استفاده از آن باشد ، موضوع برایش جذاب می شود.او عاشق فعالیت های است که پرشتاب باشند وبه او انگیزه بدهند . تنها خواهان انجام کارهاست. کافی است چند قانون کلی رابه او بیاموزند تا بلافاصله دست به کار شود

تیپ سه می آموزد که روی پای خود بایستد . حتی قبل از اینکه جوابی برای یک سوال داشته باشد ، دست خود رابالا می برد تا پاسخ دهد. تحمل مسائل تئوری وقت گیر راندارد . اوفردی عمل گرا است ،بنابر این ،ترجیح میدهد در حین انجام کار ،آن را بیاموزد  وبا آن آشنا شود . او به سرعت ،دست به کار می شود ، بدون احساس خجالت از اینکه نتواند درهمان ابتدا ، به خوبی از انجام کار  بر آید . او قبل از فکر کردن ، دست به عمل می زند

تیپ سه بدون اینکه گزینه های مختلف را به طور کامل بررسی کند ، به خاطر دستیابی فوری به نتایج ، به سرعت ، دست به کار می شود . کسب نتایج در یک زمان کوتاه ، برایش بسیار جذاب است . تغییر جهت به سمت یک مسیر جدید امیدوار کننده ، آسان تر است ،تا اینکه بخواهد بامسائل و موانع مسیر فعلی، دسته وپنجه نرم کند.در پروژه های طولانی ، باید کار را به صورت مرحله به مرحله به او نشان دهیم . مراحلی که تکمیل هریک  با پاداش هایی همراه خواهد بود. پاداش هایی از قبیل  دریافت جایزه  ولوح تقدیر در برابر دیگران ، ارائه مقاله ، دعوت به شام توسط مقامات ارشد وغیره .

اینیاگرام

تیپ سه شخصیتی درکارگروهی:اگر در یک گروهی ،شخص خاصی برای اعمال نفوذ وهدایت درنظر گرفته نشده باشد ،تیپ سه خواهان کنترل کل تیم خواهد بود .اوداوطلب می شود تاارزش های خود را به رخ بکشاند.راه حل وخط مشی هایی راعنوان می کند وبرای انجام کارها زمان زیادی صرف می نماید. این مقدارتعهد کاری ، برروی کل گروه اثر می گذارد .بعضی ازافراد گروه ازخود واکنش مثبت نشان می دهند .بعضی احساس فشارمی کنند وبرخی دیگر کنارمی کشند .واقعیت این است که فعالیت های تیپ سه ،بیشتر به خاطر شناساندن خوداست تابه پیش بردن اهداف گروه. اما اگردیگران تصمیم گیرنده باشند ،تیپ سه درمانده می شود وتلاش می کند که خودراتاثیر گذارنشان دهد.

نکته حائز اهمیت اینجاست که اهداف ووظائف محوله به تیپ سه ،باید درجهت کسب منافع شخصی او باشد . دراین صورت ،فرد بسیارقدرتمند وموثری خواهد بود. اوبیشتر کارهای تخصصی رابه عهده می گیرد تا کارهای عادی.خواهان محول شدن کارهای خاص وهمچنین کسب مهارت وروش های جدید است. متوجه مقام وموقعیت خود می باشد ودرصورت اشتغال دریک سازمان معتبر ، به نوعی ازعهده کارها بر می آید.حضورش تضمین کننده پیشرفت کارهاست وهنگامی که منافع خود را درانجام کار گروهی ببیند ، شتاب او درجهت اهداف پروژه ونه اهداف شخصی ،خواهد بود.تیپ سه باجزییات سروکاری ندارد .دریک گروه بهتراست او را درکنارکسانی قراردهیم که به روند کار وکیفیت انجام آن توجه دارند. دراین صورت ،نیاز او به خود نمایی تعدیل می شود.

تیپ سه معمولا به خاطر علاقه خود به بازدهی ،بازیرکی دراصول کاری دست می برد وبدون آنکه متوجه غلو خود باشد ،ارزش نتایج را بزرگتر ازواقعیت جلوه میدهد. وجود افراد زبده وماهر حس رقابت او راتحریک می کند. درچنین شرایطی ،ازحس رقابت طلبی تیپ سه ،می توان به نفع پیشبرد کارهای گروه استفاده کردتیپ سه به راحتی رنگ عوض می کند. حتی ممکن است درمورد یک موضوع خاص ،بارها نظرخود راتغییر دهد تاخوشایند افراد مختلف باشد. این چنین رویه ای ، برای سایرینی که ثبات عقیده را نشان دهنده پایداری می دانند ،چندان خوشایند نیست.

تیپ سه برای برای مورد اعتماد نشان دادن خود به دیگران ،این گونه رفتار می کند ،تا جایی که حق اختیار خود را زیر پا می گذارند برای هماهنگی باگروه ، اوباید دربرابرافراد دیگری که سرعت کاری او راندارند وبرای بررسی وتفکر احتیاج به زمان دارند ،کم طاقتی خود راباید تعدیل کنند.تیپ سه معمولا ، تنها به دلیل بیماری ، از محل کار غائب می شود وبا کسانی که به هنگام مشکلات شخصی ،بازدهی شان کاهش می یابد ، ارتباط برقرارنمی کند. او اعتقاد دارد تازمان به ثمر رسیدن نتایج ،باید احساسات راکنارگذاشت.

وابستگی کاری به کسانی که نگران جزییات کارهستند اورانگران می کند .ازنظرافراد تیپ سه ،احساسات باید درجهت روحیه گروه باشد .آنها هویت خود را دررسیدن به نتایج واهداف می بیند ونمایانگر عزم واراده وشجاعت هستند .در زمان برخورد بامشکلات ،سخت ترکار می کنند وبه هنگام پیروزی ،یک مهمانی ترتیب می دهند.

گردآورنده سایت جالبکده

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا