جالبکده
علمی

اینیاگرام

در این مقاله از وب سایت جالبکده در مورد خودشناسی مطالب جالب و کاربردی را خدمت شما ارائه خواهیم کرد

همه ی انسان های زنده ، وجودشان از سه بخش تشکیل شده .

بخش اول : کالبد خاکی،جسم

بخش دوم : روح ،ذات

بخش سوم :  باور و افکار

تمام مسائل و نیاز های مربوط به کالبد خاکی یا جسم غریزه نام داره

مسائل مربوط به روح ، احساس نام داره

و

مسائل مربوط به باور ، تفکر نام داره

انسان در صورت تعالی و تعادل شعورمند خواهد بود

تعریف شعور :

تعادل و تعامل بین سه مرکز

احساس ، تفکر و غریزه  ، شعور نام داره

همه ی انسان های دنیا بر مبنای یکی از این سه مرکز شخصیتشان شکل میگیره:

شخصیت های غریزی

شخصیت های تفکری

شخصیت های احساسی

در علم آنیاگرام (اینیاگرام ) ۹ تیپ شخصیتی داریم

معنی لغوی :اینیا = ۹ ،گرام = گرم ، جرم ، ثقل

هر کدام از این مراکز

سه تیپ شخصیتی دارند :

 • افراط
 • انفصال
 • تفریط

که هرکدام از این تیپ های شخصیتی به سه بخش به شرح زیر تقسیم می شوند:

 • افراط در احساس
 • انفصال از احساس
 • تفریط در احساس
 • افراط در تفکر
 • انفصال از تفکر
 • تفریط در تفکر
 • افراط در غریزه
 • انفصال از غریزه
 • تفریط در غریزه

بنابراین علمی است که براساس نه تیپ  شخصیتی کارمیکنه

و معتقد است که نه نوع (خودکاذب ) درانسان هست

ازهمه این نه نوع خودکاذب درهمه ماهست ،منتهی یکی ازاین نه تا در هریک ازما غالب هست که به آن تیپ (نوع)شخصیتی ماگفته میشه .

این علم نتیجه پژوهش های علمی وعملی بسیاری ، درموردمسائل مربوط به خصلت های بشری است که درطول صد سال گذشته مورد بررسی عمیق تعداد کثیری از دانشمندان و روانشناسان بزرگ دنیا قرار گرفته است و توسط استاد معنوی وفیلسوف،گرجی اف  به دنیای امروز معرفی شده است

اومعتقد بود که میتوان تمام رویدادهای جهان هستی را با استفاده از آن تفسیر و درک کرد.

در پنجاه سال گذشته تعدادی از بزرگان علم روانشناسی ، مطالعات وبررسی های بسیاری درباره اینیاگرام انجام داده اند تابتوان از آن برای تشخیص انواع شخصیت ها به درستی وبه طور علمی و عملی استفاده کرد .

بطور کلی اینیاگرام به منظور شناخت انواع شخصیت ، راهنمای بسیار باارزش و اعجاب انگیزی است که آگاهی به ذات اصلی و کشف مسیر تکامل معنوی را برای افراد مشخص می کند و می تواند جایگزین ارزشمندی برای فال گیری غیرمنطقی و غیرعلمی رایج درجوامع باشد .

اینیاگرام امروزه ازسوی میلیون ها نفر انسان مورد استفاده قرارمی گیرد.

چرا که می توان گفت تاکنون روشن ترین ،دقیق ترین وکامل ترین روش خود و دیگران شناسی است.

بهترین بهره برداری را موقعی از این روش می توان برد که با دیدی وسیع وطولانی و همه جانبه به آن نگریست

این روش خودشناسی جایگاه فرد را در زندگی مشخص کرده و او را به آنجایی هدایت میکند که ذات وجود دارد و انسان در دل این مکانیزم تن به سفر میدهد تا به پرواز روح و شکوفایی ذاتی برسد .

خودیابی وخودشناسی، راه ما را تا دروازه رشد، روشن وهموارمی کند، اما گذر از آن دروازه به کمک آگاهی و حضور امکان پذیر است.

اینیاگرام می تواند کمک بزرگی برای شناخت دیگران هم باشد.

چراکه بااین شیوه ی تشخیص تیپ شخصیتی می توان با

ترس، تمایلات، باورها، ارزش ها، ضعف ها وتوانایی های دیگران آشناشدوتفاوت خودوآن ها راشناخت.

این شناخت می تواند کمک با ارزشی برای بهبود روابط خانوادگی واجتماعی ما  باشد .

عدم شناخت درست ازدیگران می تواند باعث شود که در روابط تنگاتنگ خود صدمه وآزار ببینیم.

آگاهی به گرایش های طبیعی هرتیپ شخصیتی درواقع راهنمایی است برای رهایی فرد از شخصیت شکل گرفته ی خود.

هنگامی‌که به تدریج ترس ها و اعمال مربوط به مکانیزم دفاعی خود را رها  می کنیم، ذات اصلی ماهم به تدریج نمایان می شود و درنتیجه ما در مسیر تکامل انسانی خود قرارخواهیم گرفت.

اینیاگرام مشخص می کند  که ، باید شبیه کدام یک از تیپ های شخصیتی دیگر رفتار کنیم تا تعادل رفتاری داشته باشیم.

درواقع بین افکار، احساسات و رفتار خود چگونه باید هماهنگی ایجاد کنیم تا به آرامش درونی دست یابیم.

این بدین معنی نیست که باید خود را مجبور کنیم، که همانند دیگری عمل کنیم، چرا که بدین صورت به مشکلات شخصیتی خود می افزاییم.

هدف اصلی این است که از اسارت شخصیتی خودرها شده وبه ذات اصلی وانسانی خود اجازه عمل بدهیم ،نه این که با رفتن زیر سلطه ی یک شخصیت دیگر به پیچیدگی شخصیتی خود بیفزاییم.

برای استفاده ازاینیاگرام باید بادقت به اصول زیر نگریست

اصل اول :تیپ شخصیتی فرد هیچ وقت در طول عمر عوض نمی شود. اگر چه تحت تأثیر عوامل خارجی به طور موقت با الگوی کاملا مشخصی به سوی تیپ دیگری گرایش دارد.

بطور کلی خصلت های شاخص سایر تیپ های شخصیتی، در شخصیت فرد تا حدی بروز میکند ،اما هر فرد فقط دارای یک تیپ شخصیتی غالب است.

اصل دوم :

هیچ یک از تیپ های شخصیتی نه گانه، بهتر یا بدتر از دیگری نیست.

همه تیپ ها دارای توانایی ها و ضعف های خاص خود هستند.

اگر چه بعضی از جوامع و فرهنگ ها ممکن است یک تیپ شخصیتی را با ارزش تر بدانند.

اصل سوم :

تمام صفات مربوط به یک تیپ مشخص، به طور همیشه در فرد دیده نمی شود،

چرا که فرد از شکل نا سالم به متوسط یا سالم و یا برعکس درحال تغییر است و این تغییرات در تیپ شخصیتی خاص هر فرد انجام می گیرد

اصل چهارم :

طبقه بندی شخصیتی اینیاگرام کاربرد جهانی دارد.

جنسیت ،فرهنگ اجتماعی،اعتقادات دینی و بطور کلی هر آنچه که باعث تفاوت ملت ها و جوامع بشری است، محک و معیار ذات ،نیازها ومناسبات انسانی نیست.

بنابراین درتمام جوامع انسانی می توان به خوبی ازاین روش خودشناسی و تشخیص تیپ شخصیتی استفاده وبهره برداری کرد.

اصل پنجم :

به طور کلی شناخت تیپ شخصیتی بیانگر همه چیز در مورد شخص نیست، مثلاً ما با شناخت تیپ شخصیتی یک فرد، گذشته او ،تعقل او، هنر او ،فروتنی او ،و خلوص نیت او را نخواهیم یافت . ا ما می توان گفت که او چگونه جهان رامی بیند،

چه معیارها و ارزش‌هایی را در نظر دارد،

گزینش های اوچگونه است،

درمواقع فشارهای عصبی واضطراب چگونه عمل می کند وچه حساسیت هایی دارد وغیره.

به طورکلی باشناخت الگوی شخصیتی،تفاوت هاراخیلی راحت تر پذیرا خواهیم بود

اصل ششم :

ضمن اینکه شناخت تیپ شخصیتی خود ،در زندگی یک پدیده انقلابی است، باید هوشیار بود که برای توجیه و پذیرا بودن نقاط ضعف شخصیتی به کار گرفته نشود

.بایداین شناخت را برای هدایت به سوی تکامل وخوشبختی به کاربرد.

اصل هفتم:

شناخت تیپ شخصیتی خود ،همانگونه که نباید برای توجیه کردن خود به کار گرفته شود ،نباید هم به مبارزه و جدل با آن پرداخت

،بلکه باید خود را از زیر قید مطلق تیپ خود بیرون آورده و هوشیارانه وخردمندانه شخصیت خود را به سوی تکامل هدایت کرد.

اصل هشتم:

آنچه باید بدانیم این است که شخصیت ما فقط بخشی از وجود ماست که وقتی ما را کنترل می کند، امکان شکوفایی ذات اصلی را غیرممکن می سازد.

اصل نهم:

شناخت تیپ شخصیتی خود ،آغازی است برای طی مسیر بی پایان تکامل انسانی خود که باید قدم به قدم آن را به پیش برد.

اینیاگرام تیپ های شخصیتی راهنمای ارزشمندی است که بدون شک دراین سفربی پایان موارد استفاده فراوانی دارد.

اصل دهم :

تمام صفات موجود در شخصیت های نه گانه درهمه ی افراد دیده می شود ولی میزان نفوذ وتاثیرگذاری این صفات در هر تیپ شخصیتی شدت و ضعف دارد.

لینک مقاله مرتبط:ویکی پدیا

‫۴ نظرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا